تفاوت میان نسخه‌های «ملک منصور میرزا»

بدون خلاصه ویرایش
* چهل سال تاریخ ایران در دوره پادشاهی ناصرالدین شاه​ به كوشش ایرج افشار.[تهران]: اساطیر، ۱۳۶۳
* شرح رجال ایران – مهدی بامداد – ج ۶ – زوار ۱۳۵۷
* روزنامه شکار کن و سولقان از شاهزاده ملک‌قاسم میرزا قاجار
* روضه الصفا ی ناصری – رضا قلی خان هدایت – ج ۱۵ – اساظیر
* تاریخ افشار – میرزا ادیب الشعرا –شفق تبریز – ۱۳۴۶
۷۵

ویرایش