رقابت: تفاوت میان نسخه‌ها

۲۸ بایت اضافه‌شده ،  ۵ سال پیش
جز
(ایجاد شده توسط ترجمهٔ صفحهٔ «Competition»)
برچسب‌ها: ترجمهٔ محتوا استفادهٔ زیاد از تگ یا الگوی سرخط
 
[[پرونده:Athletics_competitions.jpg|راست|بندانگشتی|300x300پیکسل|رقابت در ورزش. مجموعه ایمجموعه‌ای از تصاویر، برخی از رویدادهای ورزشی را نمایش می دهد می‌دهد که به عنوان  مسابقات [[دو و میدانی]] طبقه بندیطبقه‌بندی شدهشده‌اند اند .]]
'''رقابت'''  به طور کلی یک مسابقه یا هم آوری بین دو یا چند ارگانیسم,ارگانیسم، حیوان,حیوان، فرد,فرد، گروه اقتصادی یا گروه هایگروه‌های اجتماعی و....و… برای [[قلمرو (جانوران)|قلمرو،]]  جایگاه، برای منابع، محصول، برای جفت، برای  [[wiktionary:prestige|پرستیژ،]]  شناخته شدن،  برای [[نشان برتری|جوایز،]] برای گروه و یا جایگاه اجتماعی یا برای [[رهبری]] و [[سود (اقتصاد)|سود]].  زمانی رخ میمی‌دهد دهد  که حداقل دو طرف در تلاش برای یک هدف هستند که نمی تواندنمی‌تواند به اشتراک گذاشته شود. جایی که یکی  به دست می آوردمی‌آورد و دیگران می بازندمی‌بازند. ( [[بازی مجموع-صفر]]).
 
== جستارهای وابسته ==
== همچنین نگاه کنید ==
* [[Biological interaction|بیولوژیکی تعامل]]
* [[تنظیم کننده رقابت]]
* [[تعارض منافع|تضاد منافع]]
* [[همکاری]]
* [[Ecological model of competition|مدل اکولوژيکاکولوژیک رقابت]]
* [[بازار رقابت انحصاری|رقابت انحصاری]]
* [[بازی برد-برد|برنده بازی]]
* [[اقتصاد دستوری|اقتصاد برنامه ریزیبرنامه‌ریزی شده]]
* [[دوراهی زندانی|معضل زندانی]]
* [[اشتراک گذاری]]
* [[Student competitions|مسابقات دانشجویی]]
* <span>شرط  صفر-سود</span>
* [[بازی مجموع-صفر|صفر-مجموع]]
 
== منابع ==
{{Reflistپانویس|30em|refs=<ref name=r1>• At [[JEL classification codes#Mathematical and quantitative methods JEL: C Subcategories|JEL:C7]] of the ''[[Journal of Economic Literature]]'' classification codes.<br />{{سخ}}&nbsp;&nbsp; • [[Robert Aumann|R.J. Aumann]] (2008). "game theory," ''The New Palgrave Dictionary of Economics'', 2nd Edition. [http://www.dictionaryofeconomics.com/article?id=pde2008_G000007&edition=current&q=game%20theory&topicid=&result_number=4 Abstract.]<br />{{سخ}}&nbsp;&nbsp; • [[Martin Shubik]] (1981). "Game Theory Models and Methods in Political Economy," in [[Kenneth Arrow]] and Michael Intriligator, ed. , ''Handbook of Mathematical Economics'', v. 1, pp. 285–330 {{DOI|10.1016/S1573-4382(81)01011-4}}.<br />{{سخ}}&nbsp;&nbsp; • [[Carl Shapiro (professor)|Carl Shapiro]] (1989). "The Theory of Business Strategy," ''RAND Journal of Economics'', 20(1), pp. 125–37 {{JSTOR|2555656}}.</ref> <ref name=r2>• [[Leigh Tesfatsion]] (2006). "Agent-Based Computational Economics: A Constructive Approach to Economic Theory," ch. 16, ''Handbook of Computational Economics'', v. 2, pp. 831–80 {{DOI|10.1016/S1574-0021(05)02016-2}}.<br />{{سخ}}&nbsp;&nbsp; • [[Joseph Y. Halpern]] (2008). "computer science and game theory," ''The New Palgrave Dictionary of Economics'', 2nd Edition. [http://www.dictionaryofeconomics.com/article?id=pde2008_C000566&edition=current&q=&topicid=&result_number=1 Abstract].</ref> <ref name=r3>• From ''[[The New Palgrave Dictionary of Economics]]'' (2008), 2nd Edition:<br />{{سخ}}&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; [[Roger B. Myerson]]. "mechanism design." [http://www.dictionaryofeconomics.com/article?id=pde2008_M000132&edition=current&q=mechanism%20design&topicid=&result_number=3 Abstract] {{webarchive |url=https://web.archive.org/web/20111123042038/http://www.dictionaryofeconomics.com/article?id=pde2008_M000132&edition=current&q=mechanism%20design&topicid=&result_number=3 |date=November 23, 2011 }}.<br />{{سخ}}&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; _____. "revelation principle." [http://www.dictionaryofeconomics.com/article?id=pde2008_R000137&edition=current&q=moral&topicid=&result_number=1 Abstract].<br />{{سخ}}&nbsp;&nbsp; • Tuomas Sandholm. "computing in mechanism design." [http://www.dictionaryofeconomics.com/article?id=pde2008_C000563&edition=&field=keyword&q=algorithmic%20mechanism%20design&topicid=&result_number=1 Abstract.] {{webarchive |url=https://web.archive.org/web/20111123042038/http://www.dictionaryofeconomics.com/article?id=pde2008_C000563&edition=&field=keyword&q=algorithmic%20mechanism%20design&topicid=&result_number=1 |date=November 23, 2011 }}<br />{{سخ}}&nbsp;&nbsp; • [[Noam Nisan]] and Amir Ronen (2001). "Algorithmic Mechanism Design," ''Games and Economic Behavior'', 35(1–2), pp. [http://www.cs.cmu.edu/~sandholm/cs15-892F09/Algorithmic%20mechanism%20design.pdf 166–96].<br />{{سخ}}&nbsp;&nbsp; • [[Noam Nisan]] ''et al''. , ed. (2007). ''Algorithmic Game Theory'', Cambridge University Press. [http://www.cup.cam.ac.uk/asia/catalogue/catalogue.asp?isbn=9780521872829 Description]. {{webarchive |url=https://web.archive.org/web/20111123042038/http://www.dictionaryofeconomics.com/article?id=pde2008_M000132&edition=current&q=mechanism%20design&topicid=&result_number=3 |date=23 November 2011 }}</ref> <ref name=r4>Aumann, R. and Hart, S. (eds.) (1994). ''Handbook of Game Theory with Economic Applications'', v. 2, ch. 30: [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1574000505800621 "Voting Procedures"] and ch. 31: [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1574000505800633 "Social Choice."]</ref> <ref name=r5>• [[Vernon L. Smith]], 1992. "Game Theory and Experimental Economics: Beginnings and Early Influences," in E. R. Weintraub, ed. , ''Towards a History of Game Theory'', pp. [https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=9CHY2Gozh1MC&oi=fnd&pg=PA241 241–82].<br />{{سخ}}&nbsp;&nbsp; • _____, 2001. "Experimental Economics," ''[[International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences]]'', pp. 5100–08. [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B0080430767022324 Abstract] per sect. 1.1 & 2.1.<br />{{سخ}}&nbsp;&nbsp; • [[Charles R. Plott]] and Vernon L. Smith, ed. , 2008. ''Handbook of Experimental Economics Results'', v. 1, Elsevier, Part 4, Games, [http://www.sciencedirect.com/science/handbooks/15740722 ch. 45–66].<br />{{سخ}}&nbsp;&nbsp; • Vincent P. Crawford (1997). "Theory and Experiment in the Analysis of Strategic Interaction," in ''Advances in Economics and Econometrics: Theory and Applications'', pp. [http://weber.ucsd.edu/~vcrawfor/CrawfordThExp97.pdf 206–42]. Cambridge. Reprinted in Colin F. Camerer ''et al''. , ed. (2003). ''Advances in Behavioral Economics'', Princeton. 1986–2003 papers. [http://press.princeton.edu/titles/8437.html Description], [https://books.google.com/books?id=sA4jJOjwCW4C&printsec=find&pg=PR7 preview], Princeton, ch. 12.<br />{{سخ}}&nbsp;&nbsp; • Martin Shubik, 2002. "Game Theory and Experimental Gaming," in R. Aumann and S. Hart, ed. , ''Handbook of Game Theory with Economic Applications'', Elsevier, v. 3, pp. 2327–51. {{DOI|10.1016/S1574-0005(02)03025-4}}.</ref> <ref name=r6>From ''The New Palgrave Dictionary of Economics'' (2008), 2nd Edition: <br />{{سخ}}&nbsp;&nbsp; • [[Faruk Gul]]. "behavioural economics and game theory." [http://www.dictionaryofeconomics.com/article?id=pde2008_G000210&q=Behavioral%20economics%20&topicid=&result_number=2 Abstract.]<br />{{سخ}}&nbsp;&nbsp; • [[Colin F. Camerer]]. "behavioral game theory." [http://www.dictionaryofeconomics.com/article?id=pde2008_B000302&q=Behavioral%20economics%20&topicid=&result_number=13 Abstract.] {{webarchive |url=https://web.archive.org/web/20111123034346/http://www.dictionaryofeconomics.com/article?id=pde2008_B000302&q=Behavioral%20economics%20&topicid=&result_number=13 |date=November 23, 2011 }}<br />{{سخ}}&nbsp;&nbsp; • _____ (1997). "Progress in Behavioral Game Theory," ''Journal of Economic Perspectives'', 11(4), p. 172, pp. [http://authors.library.caltech.edu/22122/1/2138470%5B1%5D.pdf 167–88].<br />{{سخ}}&nbsp;&nbsp; • _____ (2003). ''Behavioral Game Theory'', Princeton. [http://press.princeton.edu/chapters/i7517.html Description], [https://books.google.com/books?id=cr_Xg7cRvdcC&printsec=find&pg=PR7 preview] ([ctrl]+), and ch. 1 [http://press.princeton.edu/chapters/i7517.pdf link].<br />{{سخ}}&nbsp;&nbsp; • _____, [[George Loewenstein]], and [[Matthew Rabin]], ed. (2003). ''Advances in Behavioral Economics'', Princeton. 1986–2003 papers. [http://press.princeton.edu/titles/8437.html Description], [https://books.google.com/books?id=sA4jJOjwCW4C&printsec=find&pg=PR7 contents], and [https://books.google.com/books?id=sA4jJOjwCW4C&printsec=find&pg=PR7 preview].<br />{{سخ}}&nbsp;&nbsp; • [[Drew Fudenberg]] (2006). "Advancing Beyond ''Advances in Behavioral Economics''," ''Journal of Economic Literature'', 44(3), pp. 694–711 {{JSTOR|30032349}}.</ref> <ref name=r7>• Eric Rasmusen (2007). ''Games and Information'', 4th ed. [http://www.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-EHEP001009.html Description] and [https://books.google.com/books?id=5XEMuJwnBmUC&printsec=fnd&pg=PR5 chapter-preview.]<br />{{سخ}}&nbsp;&nbsp; • [[David M. Kreps]] (1990). ''Game Theory and Economic Modelling''. [http://econpapers.repec.org/bookchap/oxpobooks/9780198283812.htm Description.]<br />{{سخ}}&nbsp;&nbsp; • R. Aumann and S. Hart, ed. (1992, 2002). ''Handbook of Game Theory with Economic Applications'' v. 1, [http://www.sciencedirect.com/science/handbooks/15740005/1 ch. 3–6] and v. 3, [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1574000502030060 ch. 43].</ref> <ref name=r8>• [[Jean Tirole]] (1988). ''The Theory of Industrial Organization'', MIT Press. [https://books.google.com/books?id=HIjsF0XONF8C&source=gbs_navlinks_s Description] and chapter-preview links, pp. [https://books.google.com/books?id=HIjsF0XONF8C&printsec=find&pg=PR7 vii–ix], "General Organization," pp. [https://books.google.com/books?id=HIjsF0XONF8C&dq=find&pg=PA5 5–6], and "Non-Cooperative Game Theory: A User's Guide Manual,' " ch. 11, pp. [https://books.google.com/books?id=HIjsF0XONF8C&dq=find&pg=PA423 423–59].<br />{{سخ}}&nbsp;&nbsp; • Kyle Bagwell and Asher Wolinsky (2002). "Game theory and Industrial Organization," ch. 49, ''Handbook of Game Theory with Economic Applications'', v. 3, pp. [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1574000502030126 1851–1895].<br />{{سخ}}&nbsp;&nbsp; • Martin Shubik (1959). ''Strategy and Market Structure: Competition, Oligopoly, and the Theory of Games'', Wiley. [http://devirevues.demo.inist.fr/handle/2042/29380 Description] and review [http://www.jstor.org/pss/40434883 extract].<br />{{سخ}}&nbsp;&nbsp; • _____ with Richard Levitan (1980). ''Market Structure and Behavior'', Harvard University Press. Review [http://www.jstor.org/pss/2232276 extract]. {{webarchive |url=https://web.archive.org/web/20100315131945/http://mitpress.mit.edu/catalog/item/default.asp?ttype=2&tid=8224 |date=15 March 2010 }}</ref> <ref name=r9>• Martin Shubik (1981). "Game Theory Models and Methods in Political Economy," in ''Handbook of Mathematical Economics'', v. 1, pp. 285–330 {{DOI|10.1016/S1573-4382(81)01011-4}}.<br />{{سخ}}&nbsp;&nbsp; •_____ (1987). ''A Game-Theoretic Approach to Political Economy''. MIT Press. [http://mitpress.mit.edu/catalog/item/default.asp?tid=5086&ttype=2 Description]. {{webarchive |url=https://web.archive.org/web/20110629151809/http://mitpress.mit.edu/catalog/item/default.asp?tid=5086&ttype=2 |date=29 June 2011 }}</ref> <ref name=r10>• Martin Shubik (1978). "Game Theory: Economic Applications," in W. Kruskal and J.M. Tanur, ed. , ''International Encyclopedia of Statistics'', v. 2, pp. &nbsp;372–78.<br />{{سخ}}&nbsp;&nbsp; • Robert Aumann and [[Sergiu Hart]], ed. ''Handbook of Game Theory with Economic Applications'' (scrollable to chapter-outline or abstract links): :1992. [http://www.sciencedirect.com/science/handbooks/15740005/1 v. 1]; 1994. [http://www.sciencedirect.com/science/handbooks/15740005/2 v. 2]; 2002. [http://www.sciencedirect.com/science/handbooks/15740005/3 v. 3.]</ref> <ref name="GT-A-E-00">N. Agarwal and P. Zeephongsekul. [http://www.mssanz.org.au/modsim2011/D6/agarwal.pdf Psychological Pricing in Mergers & Acquisitions using Game Theory], School of Mathematics and Geospatial Sciences, RMIT University, Melbourne</ref>}}
[[رده:رقابت]]
[[رده:رویدادهای اجتماعی]]