تفاوت میان نسخه‌های «ملک منصور میرزا»

جز
ربات:مرتب‌سازی عنوان‌ها+املا+مرتب+تمیز+
جز (ربات:مرتب‌سازی عنوان‌ها+املا+مرتب+تمیز+)
''' شاهزاده ملک منصور میرزا ''' پسر سی و ششم [[فتحعلی شاه]] بود. و برادر کهتر [[ملک قاسم میرزا]] بوده. او به تاریخ ۲۲ رجب سال ۱۲۲۶ق برابر با ۲ مرداد ۱۱۹۰ شمسی از بیگم خانم دختر امامقلی خان افشار بدنيابدنیا آمد.
 
این شاهزاده غالب ایام نزد برادر مهتر خویش شاهزاده [[ملک قاسم میرزا]] به ملازمت [[عباس میرزا]] نايبنایب السلطنه بود.
''' شاهزاده ملک منصور میرزا ''' پسر سی و ششم [[فتحعلی شاه]] بود. و برادر کهتر [[ملک قاسم میرزا]] بوده. او به تاریخ ۲۲ رجب سال ۱۲۲۶ق برابر با ۲ مرداد ۱۱۹۰ شمسی از بیگم خانم دختر امامقلی خان افشار بدنيا آمد.
 
جوانی بلند قامت و لاغراندام و خوش مشرب بود. سبیل های بلندی داشته و در آن زمان در داشتن چنین سبیل هایی در میان امثال و اقران خود کم نظیر بوده. ملک منصور میرزا با وجود اينکهاینکه پابپای برادر بزرگتر در کلاسهای متعدد فرانسه و انگليسیانگلیسی شرکت مینمود به آموزش زبان و ادبياتادبیات علاقه ای نداشت. علاقه او به شکار و مهارت او در تيراندازیتیراندازی بود. او در ايامایام جوانی ملازم [[ناصرالدينناصرالدین شاه]] در سفرهای شکار شاه بود و گوياگویا غیر از شاهزادگی، هنر دیگری نداشته است. وی از هر صورت با ملک قاسم میرزا تفاوت بسیاری داشت.
این شاهزاده غالب ایام نزد برادر مهتر خویش شاهزاده [[ملک قاسم میرزا]] به ملازمت [[عباس میرزا]] نايب السلطنه بود.
 
ملک منصور ميرزامیرزا در ايامایام جوانی بينبین سالهای ۱۲۳۰ ـ ۱۲۲۰ شمسی کمک برادر کهتر در امور دولتی آذربايجانآذربایجان بود. در آنزمان آذربايجانآذربایجان آرامترينآرامترین نقطه کشور بشمار ميرفتمیرفت. تا اينکهاینکه در سال ۱۲۳۵شمسی برابر با ۱۲۷۳ ق اميرامیر سلطان از احفاد اميرامیر بيگبیگ چلاق با تحريكتحریک افسران [[عثمانيعثمانی]] مستقر در سنجاق نوچه وارد خاكخاک [[آذربايجانآذربایجان]] ميشودمیشود. ايناین روزها مصادف با جنگ هرات می بود. اميرامیر بيگبیگ چلاق از فرصت استفاده کرده به استحكاماستحکام قلعه بنار يایا بناركبنارک در منطقه صومايصومای [[اورميهاورمیه]] پرداخته و در آنجا مستقر شده شروع به ياغيیاغی گريگری و راه زنيزنی ميمی كندکند. ملكملک منصور ميرزامیرزا به نيابتنیابت [[نايبنایب السلطنه]] به کمک لطفعليلطفعلی خان سرتيپسرتیپ افشارپسر امامقليامامقلی خان و سرکوبی اميرامیر سلطان می شتابد. لطفعليلطفعلی خان سلطان بیگ را در قلعه بنار طی جنگ خونین شکست داده و اميرامیر سلطان ملتمسانه تسلیم می شود. او روز بعد دم دم های صبح از مردانگی افشار سوءاستفاده نموده و هنگامی که عسگرخان سرتیپ مشغول نماز بود با خنجر آخته وی را به قتل می رساند. ملكملک منصور ميرزامیرزا و نعمت ميرزامیرزا که در آنزمان طفلی بيشبیش نبود وارد آلاچيقآلاچیق شده به لطف الله بيکبیک و درويشدرویش تقی وکيلوکیل فرمان ميدهندمیدهند که آن خائن را در دم به قتل برسانند.
جوانی بلند قامت و لاغراندام و خوش مشرب بود. سبیل های بلندی داشته و در آن زمان در داشتن چنین سبیل هایی در میان امثال و اقران خود کم نظیر بوده. ملک منصور میرزا با وجود اينکه پابپای برادر بزرگتر در کلاسهای متعدد فرانسه و انگليسی شرکت مینمود به آموزش زبان و ادبيات علاقه ای نداشت. علاقه او به شکار و مهارت او در تيراندازی بود. او در ايام جوانی ملازم [[ناصرالدين شاه]] در سفرهای شکار شاه بود و گويا غیر از شاهزادگی، هنر دیگری نداشته است. وی از هر صورت با ملک قاسم میرزا تفاوت بسیاری داشت.
ملک منصور ميرزا در ايام جوانی بين سالهای ۱۲۳۰ ـ ۱۲۲۰ شمسی کمک برادر کهتر در امور دولتی آذربايجان بود. در آنزمان آذربايجان آرامترين نقطه کشور بشمار ميرفت. تا اينکه در سال ۱۲۳۵شمسی برابر با ۱۲۷۳ ق امير سلطان از احفاد امير بيگ چلاق با تحريك افسران [[عثماني]] مستقر در سنجاق نوچه وارد خاك [[آذربايجان]] ميشود. اين روزها مصادف با جنگ هرات می بود. امير بيگ چلاق از فرصت استفاده کرده به استحكام قلعه بنار يا بنارك در منطقه صوماي [[اورميه]] پرداخته و در آنجا مستقر شده شروع به ياغي گري و راه زني مي كند. ملك منصور ميرزا به نيابت [[نايب السلطنه]] به کمک لطفعلي خان سرتيپ افشارپسر امامقلي خان و سرکوبی امير سلطان می شتابد. لطفعلي خان سلطان بیگ را در قلعه بنار طی جنگ خونین شکست داده و امير سلطان ملتمسانه تسلیم می شود. او روز بعد دم دم های صبح از مردانگی افشار سوءاستفاده نموده و هنگامی که عسگرخان سرتیپ مشغول نماز بود با خنجر آخته وی را به قتل می رساند. ملك منصور ميرزا و نعمت ميرزا که در آنزمان طفلی بيش نبود وارد آلاچيق شده به لطف الله بيک و درويش تقی وکيل فرمان ميدهند که آن خائن را در دم به قتل برسانند.
 
ملكملک منصور میرزا در سال۱۲۸۴ ـ ۱۲۷۹ ق برابر با ۱۲۴۶ ـ ۱۲۴۱ شمسی از طرف ناصرالدينناصرالدین شاه به حکومت اروميهارومیه منصوب گرديددگردیدد.
 
بعد آن تاريختاریخ ملک منصور ميرزامیرزا در آذربايجانآذربایجان باقی و در زمام امور دولتی نمايندهنماینده و مشاور شاه بود. وی در آنسوی درياچهدریاچه اروميهارومیه حوالی نازلوچای ساکن و تشکيلتشکیل خانواده داد. ملک منصور ميرزامیرزا در آبادی و مجهز نمودن قلعه نظامی [[عسگرآباد کوه]] نقش مهمی داشته. قلعه عسگرآباد کوه به سال ۱۲۹۷ ق برابر با ۱۲۵۹ شمسی در مقابل تجاوز شيخشیخ عبيداللهعبیدالله ايستادگیایستادگی ولی شکستی سخت خورد.
 
۳۹ سال بعد قلعه عسگرآباد يکباریکبار ديگردیگر دژ مقاوم [[اروميهارومیه]] در مقابل دشمن شد. در ايناین نبرد نابرابر همه جنگجويانجنگجویان شجاع از جمله ۸ پسر ملک منصور ميرزامیرزا قهرمانانه جنگيدهجنگیده و بهمراه پناهندگان از همه روستاهای اطراف چه زن چه بچه به فجيعفجیع ترينترین وجهی قتل عام شدندد.
 
شاهزاده ملک منصور ميرزا صاحب هشت پسر و حدآقل يک دختر بود همه فرزندان ايشان بجز يک دختر (گمنام) در جنگ آذربايجان در قلعه نظامی [[عسگرآباد کوه]] در مبارزه با جيلوها کشته شدند از شاهزاده ملک منصورميرزا يک نوه پسربنام اکبرميرزا پسر نعمت ميزا (که در آنزمان کودک پنج شش ساله بودند) باقی ماند ايشان در زمان حکومت پهلوی نام اکبر نعمتی منصور به خود برگزيدند تنها بازمانده اکبرميرزا در آنزمان خاله شان بود که در تبريز همسر شاهزاده امام قلی ميزرا بودند
 
شاهزاده ملک منصور ميرزامیرزا صاحب هشت پسر و حدآقل يکیک دختر بود همه فرزندان ايشانایشان بجز يکیک دختر (گمنام) در جنگ آذربايجانآذربایجان در قلعه نظامی [[عسگرآباد کوه]] در مبارزه با جيلوهاجیلوها کشته شدند از شاهزاده ملک منصورميرزامنصورمیرزا يکیک نوه پسربنام اکبرميرزااکبرمیرزا پسر نعمت ميزامیزا (که در آنزمان کودک پنج شش ساله بودند) باقی ماند ايشانایشان در زمان حکومت پهلوی نام اکبر نعمتی منصور به خود برگزيدندبرگزیدند تنها بازمانده اکبرميرزااکبرمیرزا در آنزمان خاله شانخاله‌شان بود که در تبريزتبریز همسر شاهزاده امام قلی ميزرامیزرا بودند
 
{{ahnentafel top|width=۱۰۰%}}
}}</center>
{{ahnentafel bottom}}
 
 
== منابع ==
{{پانویس}}
* روضه الصفايالصفای ناصريناصری ذيلذیل وقايعوقایع سال ۱۲۲۵
* چهل سال تاریخ ایران در دوره پادشاهی ناصرالدین شاه​ به كوششکوشش ایرج افشار.[تهران]: اساطیر، ۱۳۶۳
* شرح رجال ایران – مهدی بامداد – ج ۶ – زوار ۱۳۵۷
* روزنامه شکار کن و سولقان از شاهزاده ملک‌قاسم میرزا قاجار
* روضه الصفا ی ناصری – رضا قلی خان هدایت – ج ۱۵ – اساظیر
* تاریخ افشار – میرزا ادیب الشعرا –شفق تبریز – ۱۳۴۶
* تاریخ عمومی آذربایجان – احمد كاویانپورکاویانپور – آسیا ۱۳۴۶
* دهقان، سرزمین زردشت، ۳۹۶
* کتاب نقد و بررسی بخشی از رویدادهای تاریخی ایران ۱ نوشته [[منوچهر ملک قاسمی]]
* تبریز شهر اولین‌ها - نوشته [[صمد سرداری نیا]]
* [[روزنامه اعتماد]] شماره ۲۶۶۳
* شرح حال رجال ایرانء جلد ششمء مهدی بامداد زوارءصصء۱۵۳،۱۵۴
* تاریخ رضائیه – احمد کاویانپورء انتشارات آسیا۱۳۴۵ء صص ۸۹،۹۰،۹۱،۹۲،۹۳
* تاریخ افشار – میرزا رشید ادیب الشعرا
 
[[رده:شاهزادگان اهل ایران]]
 
[[رده:قاجاریان]]
[[رده:فرزندان فتحعلی‌شاه قاجار]]
[[رده:شاهزادگان قاجاریان]]
[[رده:شاهزادگان اهل ایران]]
[[رده:عکاسان اهل ایران]]
[[رده:فرزندان فتحعلی‌شاه قاجار]]
[[رده:قاجاریان]]
۴٬۲۵۷٬۶۳۱

ویرایش