تفاوت میان نسخه‌های «سیستم فایل‌بندی»

(افزودن {{بهبود منبع}} (توینکل))
 
در شکل رسمی‌تر، یک سیستم پرونده یک [[پایگاه‌داده]] تک‌ کاره برای انباشت، سازمان‌دهی، دستکاری و بازیابی [[داده]]‌ها است.
== جنبه هایجنبه‌های سیستم پروندهایپرونده‌ای ==
=== مدیریت فضا ===
''توجه: این موضوع فقط به سیستمسیستم‌های های پرونده ایپرونده‌ای استفاده شده در دستگاه هایدستگاه‌های ذخیره گاه اعمال میگرددمی‌گردد.''
[[پرونده:100_000-files_5-bytes_each_--_400_megs_of_slack_space.png|قاب|<br>]]
 
سیستمسیستم‌های های پرونده ایپرونده‌ای فضا را به شکل تکه تکه ایتکه‌تکه‌ای اختصاص میدهندمی‌دهند که معمولامعمولاً به صورت چندین واحد فیزیکی در دستگاه است. سیستم پرونده ایپرونده‌ای عهده دار سازماندهی [[پرونده (رایانه)|پرونده هاپرونده‌ها]] و [[دایرکتوری (رایانه)|فهرست هایفهرست‌های راهنما]] و پیگیری اینکه کدام نواحی رسانه متعلق به کدام پرونده است و کدام بخش هابخش‌ها استفاده نمیشوندنمی‌شوند. برای مثال در اپل داس (Apple DOS) در اوایل دهه 1980،۱۹۸۰، بخش هایبخش‌های 256۲۵۶ بایتی در فلاپی دسیکدسیک‌های های 140۱۴۰ کیلوبایتی از روش نقشه ینقشهٔ مسیر/بخش (track/sector map) استفاده میکردندمی‌کردند.
=== مدیریت فضا ===
''توجه: این موضوع فقط به سیستم های پرونده ای استفاده شده در دستگاه های ذخیره گاه اعمال میگردد.''
[[پرونده:100_000-files_5-bytes_each_--_400_megs_of_slack_space.png|قاب|<br>
]]
سیستم های پرونده ای فضا را به شکل تکه تکه ای اختصاص میدهند که معمولا به صورت چندین واحد فیزیکی در دستگاه است. سیستم پرونده ای عهده دار سازماندهی [[پرونده (رایانه)|پرونده ها]] و [[دایرکتوری (رایانه)|فهرست های راهنما]] و پیگیری اینکه کدام نواحی رسانه متعلق به کدام پرونده است و کدام بخش ها استفاده نمیشوند. برای مثال در اپل داس (Apple DOS) در اوایل دهه 1980، بخش های 256 بایتی در فلاپی دسیک های 140 کیلوبایتی از روش نقشه ی مسیر/بخش (track/sector map) استفاده میکردند.
{{مدرک|date=September 2012}}
 
این نتایجموضوع درباعث فضایایجاد فضاهای استفاده نشده زمانیمی‌شود وقتی که یک فایلپرونده رادقیقاً دقیقچندین متعدد ازواحد تخصیص واحدرا شامل نمی‌شود، گاهی اوقات به عنوانشکل ''[[پارگی (علوم رایانه)|شل کردنفضای فضاسست]]'' ارجاع داده می‌شود. برای 512 بایتیک تخصیص متوسط۵۱۲ بایتی، میانگین فضای استفاده نشده است 256۲۵۶ بایت است. برای 64&#x20;KBخوشه‌های خوشه۶۴ متوسطکیلوباتی، میانگین فضای استفاده نشده ۳۲ کیلوبایت است 32&#x20;KB. اندازهاندازهٔ واحد تخصیص واحدوقتی انتخاب شده استمی‌شود که فایل سیستم پرونده‌ای ایجاد شده استگردد. انتخاب تخصيصواحد اندازهتخصیص بر اساس میانگین حجماندازهٔ فایلپرونده‌هایی هاکه انتظار می رودمی‌رود در فایل سیستم میپرونده‌ای تواندباشد، به حداقل رساندنمی‌تواند مقدار فضای غیر قابلغیرقابل استفاده است. اغلبرا به طورحداقل پیشبرساند. فرضغالباً تخصیص ممکنپیش استفرض ارائهمی‌تواند مناسبکاربرد استفادهمناسبی استفراهم کند. انتخاب یک تخصیصواحد یک اندازه خیلیتخصیص که بسیار کوچک است کهباعث در نتیجههزینه بیش از حد سربارمی‌شود اگر سیستم فایلپرونده‌ای حاویغالباً بیشترمتشکل فایلاز هایپرونده‌های بسیار بزرگ است.باشد
[[پرونده:File_system_fragmentation.png|بندانگشتی|<br>]]
 
 
 
تکه تکهتکه‌تکه شدن سیستم پرونده ایپرونده‌ای (File system fragmentation) وقتی رخ میدهدمی‌دهد که فضای استفاده نشده یا تک پرونده هاپرونده‌ها پیوسته نباشند. هنگامیکه یک سیستم پرونده ایپرونده‌ای استفاده میشود،می‌شود، پرونده هاپرونده‌ها ساخته، اصلاح و یا پاک میشوندمی‌شوند. وقتی که یک پرونده ایجاد میشود،می‌شود، سیستم پرونده ایپرونده‌ای فضایی برای داده اختصاص میدهدمی‌دهد. بعضی از سیستم های پروندهسیستم‌های ایپرونده‌ای نیاز به تعیین یک تخصیص فضای اولیه دارند و تخصیص هایتخصیص‌های افزایشی بعدی هنگامیکه پرونده هاپرونده‌ها بزرگ میشوندمی‌شوند. زمانیکه پرونده هاپرونده‌ها پاک میشوند،می‌شوند، فرض میشودمی‌شود فضایی که در نهایت به آنها اختصاص داده شد، برای استفاده توسط پرونده هایپرونده‌های دیگر موجود است. این موضوع ناحیه هاییناحیه‌هایی با اندازه هایاندازه‌های مختلف که متناوبامتناوباً استفاده و یا استفاده نشده است، میسازدمی‌سازد. این موضوع تکه تکهتکه‌تکه شدن فضای خالی نامیده میشودمی‌شود. وقتی یک پرونده ساخته میشودمی‌شود و ناحیه ایناحیه‌ای از فضای پیوسته برای تخصیص اولیه یاولیهٔ آن موجود نباشد، این فضا باید به تکه تکهتکه‌تکه شدن اختصاص داده شود. وقتی یک پرونده اصلاح میگرددمی‌گردد ممکن است آن پرونده بزرگتر شود و از فضایی که در ابتدا به آن اختصاص داده شده بود، تجاوز کند، در این صورت باید یک تخصیص دیگر در جای دیگر معین شود و پرونده تکه تکهتکه‌تکه شود.
این موضوع باعث ایجاد فضاهای استفاده نشده میشود وقتی که یک پرونده دقیقا چندین واحد تخصیص را شامل نمیشود، گاهی اوقات به شکل [[پارگی (علوم رایانه)|فضای سست]] ارجاع داده میشود. برای یک تخصیص 512 بایتی، میانگین فضای استفاده نشده 256 بایت است. برای خوشه های 64 کیلوباتی، میانگین فضای استفاده نشده 32 کیلوبایت است. اندازه ی واحد تخصیص وقتی انتخاب میشود که سیستم پرونده ای ایجاد گردد. انتخاب واحد تخصیص بر اساس میانگین اندازه ی پرونده هایی که انتظار می رود در سیستم پرونده ای باشد، میتواند مقدار فضای غیر قابل استفاده را به حداقل برساند. غالبا تخصیص پیش فرض میتواند کاربرد مناسبی فراهم کند. انتخاب یک واحد یک اندازه تخصیص که بسیار کوچک است باعث هزینه بیش از حد میشود اگر سیستم پرونده ای غالبا متشکل از پرونده های بسیار بزرگ باشد
[[پرونده:File_system_fragmentation.png|بندانگشتی|<br>
]]
تکه تکه شدن سیستم پرونده ای (File system fragmentation) وقتی رخ میدهد که فضای استفاده نشده یا تک پرونده ها پیوسته نباشند. هنگامیکه یک سیستم پرونده ای استفاده میشود، پرونده ها ساخته، اصلاح و یا پاک میشوند. وقتی که یک پرونده ایجاد میشود، سیستم پرونده ای فضایی برای داده اختصاص میدهد. بعضی از سیستم های پرونده ای نیاز به تعیین یک تخصیص فضای اولیه دارند و تخصیص های افزایشی بعدی هنگامیکه پرونده ها بزرگ میشوند. زمانیکه پرونده ها پاک میشوند، فرض میشود فضایی که در نهایت به آنها اختصاص داده شد، برای استفاده توسط پرونده های دیگر موجود است. این موضوع ناحیه هایی با اندازه های مختلف که متناوبا استفاده و یا استفاده نشده است، میسازد. این موضوع تکه تکه شدن فضای خالی نامیده میشود. وقتی یک پرونده ساخته میشود و ناحیه ای از فضای پیوسته برای تخصیص اولیه ی آن موجود نباشد، این فضا باید به تکه تکه شدن اختصاص داده شود. وقتی یک پرونده اصلاح میگردد ممکن است آن پرونده بزرگتر شود و از فضایی که در ابتدا به آن اختصاص داده شده بود، تجاوز کند، در این صورت باید یک تخصیص دیگر در جای دیگر معین شود و پرونده تکه تکه شود.
 
=== نام پرونده ===
یک '''نام''' (و یا '''نام فایل''') استفاده می شودپرونده برای شناسایی یک محلمکان ذخیره سازیگاه در فایلسیستم سیستمپرونده‌ای استفاده استمی‌شود. اکثربسیاری فایلاز سیستمسیستم‌های محدودیتپرونده‌ای محدودیتهایی برای طول نام پروندهپرونده‌ها هادارند. در برخیبعضی از فایلسیستم‌های هایپرونده‌ای سیستم نامنام‌های پرونده هابه هستندبزرگی ویا نهکوچکی موردحروف حساس نیستند. (بهیعنی عنواننام‌های مثالپرونده ناممانند پرونده<font هاcolor="#000000" مانندface="monospace, <codeCourier">مواد غذاییFOO</codefont> و <code>مواد غذاییfoo</code> اشاره به همانیک پرونده ارجاع داده فایلمی‌شوند);. در دیگرانبقیه نامسیستم‌های پروندهپرونده‌ای، هانام‌های پرونده به حروفبزرگی کوچکیا وکوچکی بزرگحروف حساس استحساسند (یعنی نامنام‌های <code>FOOFoo</code>های ،<code>مواد غذاییFOO</code> و <code>مواد غذاییfoo</code> اشاره به سه فایلپروندهٔ مختلف ارجاع هایداده جداگانهمی‌شوند).
 
بسیاری از سیستم‌های پرونده‌ای پیشرفته اجازه می‌دهند نام پرونده‌ها شامل محدوده‌ای گسترده از نویسه‌ها از نویسه گان [[یونی‌کد|یونیکد]] شوند. اگرچه آنها ممکن است محدودیت‌هایی برای استفاده از بعضی نویسه‌های خاص، آنها را در داخل نام پرونده‌ها غیرمجاز کند، آن نویسه‌ها ممکن است برای نشان دادن یک دستگاه، نوع دستگاه، پیشوند فهرست راهنما، جداکننده مسیر پرونده یا نوع پرونده استفاده شوند.
 
=== فهرست‌های راهنما ===
یک نام پرونده برای شناسایی مکان ذخیره گاه در سیستم پرونده ای استفاده میشود. بسیاری از سیستم های پرونده ای محدودیتهایی برای طول نام پرونده ها دارند. در بعضی از سیستم های پرونده ای نام های پرونده به بزرگی یا کوچکی حروف حساس نیستند. (یعنی نام های پرونده مانند FOO و foo به یک پرونده ارجاع داده میشوند). در بقیه سیستم های پرونده ای، نام های پرونده به بزرگی یا کوچکی حروف حساسند (یعنی نام های FOO، Foo و foo به سه پرونده ی مختلف ارجاع داده میشوند).
بومی سیستم فایل یونیکس-مانند سیستم نیز پشتیبانی دلخواه دایرکتوری سلسله مراتب به عنوان مثال [[اپل]]'s سلسله مراتبی فایل سیستمو جانشین آن HFS+ در کلاسیک سیستم عامل مک (HFS+ است که هنوز هم مورد استفاده در [[مک‌اواس|macOS]]), the [[جدول تخصیص فایل|FAT]] file system در [[ام‌اس-داس|MS-DOS]] 2.0 و نسخه‌های بعد از MS-DOS در [[مایکروسافت ویندوز|ویندوز]]<nowiki/>های به [[ان‌تی‌اف‌اس|NTFS]] فایل سیستم در [[ویندوز ان‌تی|ویندوز NT]] خانواده از سیستم عامل و ODS-2 (On-Disk ساختار-۲) و سطوح بالاتر از فایل-۱۱ فایل سیستم در [[اوپن‌وی‌ام‌اس|OpenVMS]].
 
سیستم‌های پرونده‌ای معمولاً دارای فهرست‌های راهنما هستند (که پوشه نیز گفته می‌شوند) که کاربر را برای گروه بندی کردن پرونده در مجموعه‌های جداگانه مجاز می‌سازد. این موضوع ممکن است با ارتباط نام پرونده با یک نمایه در یک [[فهرست مطالب|جدول محتوا]] یا یک [[آی‌نود|گروه اطلاعاتی]] در [[شبه‌یونیکس|سیستم پرونده مشابه یونیکس (Unix-like)]] اجرا شود. ساختارهای فهرست راهنما ممکن است مسطح (یعنی خطی) باشند، یا سلسله مراتب‌ها را جایی که فهرست‌های راهنما امکان دارد شامل زیر فهرست‌ها شوند، مجاز سازد. اولین سیستم پرونده‌ای برای پشتیانی سلسله مراتب دلخواه در [[مولتیکس|سیستم عامل مولتیکس (Multics]]) استفاده شد. سیستم‌های پرونده‌ای محلی سیستم‌های شبیه یونیکس نیز سلسله مراتب فهرست راهنمای دلخواه را پشتیبانی می‌کنند، برای مثال سیستم پرونده‌ای سلسله مراتبی [[اپل|اپل (Apple)]] و HFS+ بعدی در سیستم عامل کلاسیک مک (Mac OS) (HFS+ هنوز در سیستم عامل مک استفاده می‌شود)، سیستم پرونده‌ای FAT در سیستم عامل داس (MS-DOS 2.0) و نگارش‌های بعدی MS-DOS و در ویندوز، سیستم پرونده‌ای NTFS در Windows NT خانوادهٔ سیستم عامل‌ها، و ODS-2 و مراحل بالاتر سیستم پرونده‌ای Files-11 در OpenVMS.
[[رده:فایل سیستم‌های رایانه]]
 
== منابع ==