تفاوت میان نسخه‌های «سیستم فایل‌بندی»

جز
{{بهبود منبع|تاریخ=ژانویه ۲۰۱۷}}
'''سیستم پرونده''' {{انگلیسی|File system}} روشی برای ذخیره و سازمان‌دهی [[پرونده]]‌های رایانه‌ای و [[داده|داده‌هایشان]] است تا یافتن و دسترسی به آن‌ها را آسان کند.
 
در [[رایانش]]، یک '''سیستم فایل''' برای کنترل نحوه ذخیره و بازیابی اطلاعات استفاده میشود می‌شود. بدون یک سیستم فایل اطلاعات قرار گرفته در فضای ذخیره سازی،ذخیره‌سازی، یک بدنه کلی و بزرگ از اطلاعات خواهد بود که نمیتواننمی‌توان تشخیص داد یک تکه از اطلاعات در کجا ختم میشودمی‌شود و تکه بعدی از کجا شروع میشودمی‌شود.
 
با جداسازی اطلاعات به قطعه هایقطعه‌های منحصر به فرد و نام گذاری هر قطعه ،قطعه، اطلاعات به راحتی از هم جدا و تشخیص داده میشوندمی‌شوند. هر قطعه از اطلاعات [[پرونده (رایانه)|فایل]] نامیده می شود می‌شود.
 
ساختار و قوانین منطقی که برای مدیریت دسته ایدسته‌ای از اطلاعات و نام آنها استفاده میمی‌شود شود "«سیستم فایل"» نامیده می شودمی‌شود.
انواع مختلفی از سیستم فایل وجود دارد که هر یک دارای ساختار و منطق متفاوتی می باشند می‌باشند. هر یک دارای خواص مختلفی از سرعتسرعت، ،انعطاف‌پذیری، انعطاف پذیری ، امنیت ،امنیت، اندازه و غیره هستند . بعضی از سیستم فایلها برای کاربرد هایکاربردهای خاصی طراحی شده اند شده‌اند. برای مثال سیستم فایل [[ایزو ۹۶۶۰]] مخصوص [[دیسک نوری|دیسک هایدیسک‌های نوری]] طراحی شده است .
 
سیستم‌های پرونده می‌توانند از یک [[وسیله ذخیره اطلاعات|وسیلهٔ ذخیرهٔ اطلاعات]] مانند [[دیسک سخت]] یا [[سی‌دی‌رام]] بهره ببرند و مکان فیزیکی پرونده‌ها را نگهداری کنند و می‌توانند دسترسی به داده‌های یک پروندهٔ برده (یا سرور) را با رفتار به عنوان [[کاربر]] (کلاینت) برای یک [[پروتکل شبکه]] (مانند: کلاینت‌های NFS ،SMB یا 9P) فراهم کنند یا ممکن است مجازی باشند و تنها به عنوان روشی برای دسترسی به داده‌های مجازی (مانند: procfs) وجود داشته باشند. این با [[خدمات دایرکتوری]] و [[رجیستری]] متفاوت است.
 
در شکل رسمی‌تر، یک سیستم پرونده یک [[پایگاه‌داده]] تک‌تک کاره برای انباشت، سازمان‌دهی، دستکاری و بازیابی [[داده]]‌ها است.
== جنبه های سیستم پروندهای ==
 
== جنبه هایجنبه‌های سیستم پروندهای ==
=== مدیریت فضا ===
''توجه: این موضوع فقط به سیستمسیستم‌های های پرونده ایپرونده‌ای استفاده شده در دستگاه هایدستگاه‌های ذخیره گاه اعمال میگرددمی‌گردد.''
[[پرونده:100_000-files_5-bytes_each_--_400_megs_of_slack_space.png|قاب|<br>]]
 
]]
سیستمسیستم‌های های پرونده ایپرونده‌ای فضا را به شکل تکه تکه ایتکه‌تکه‌ای اختصاص میدهندمی‌دهند که معمولامعمولاً به صورت چندین واحد فیزیکی در دستگاه است. سیستم پرونده ایپرونده‌ای عهده دار سازماندهی [[پرونده (رایانه)|پرونده هاپرونده‌ها]] و [[دایرکتوری (رایانه)|فهرست هایفهرست‌های راهنما]] و پیگیری اینکه کدام نواحی رسانه متعلق به کدام پرونده است و کدام بخش هابخش‌ها استفاده نمیشوندنمی‌شوند. برای مثال در اپل داس (Apple DOS) در اوایل دهه 1980،۱۹۸۰، بخش هایبخش‌های 256۲۵۶ بایتی در فلاپی دسیکدسیک‌های های 140۱۴۰ کیلوبایتی از روش نقشه ینقشهٔ مسیر/بخش (track/sector map) استفاده میکردندمی‌کردند.
{{مدرک|date=September 2012}}
 
این موضوع باعث ایجاد فضاهای استفاده نشده میشودمی‌شود وقتی که یک پرونده دقیقادقیقاً چندین واحد تخصیص را شامل نمیشود،نمی‌شود، گاهی اوقات به شکل [[پارگی (علوم رایانه)|فضای سست]] ارجاع داده میشودمی‌شود. برای یک تخصیص 512۵۱۲ بایتی، میانگین فضای استفاده نشده 256۲۵۶ بایت است. برای خوشهخوشه‌های های 64۶۴ کیلوباتی، میانگین فضای استفاده نشده 32۳۲ کیلوبایت است. اندازه یاندازهٔ واحد تخصیص وقتی انتخاب میشودمی‌شود که سیستم پرونده ایپرونده‌ای ایجاد گردد. انتخاب واحد تخصیص بر اساس میانگین اندازه ی پروندهاندازهٔ هاییپرونده‌هایی که انتظار می رودمی‌رود در سیستم پرونده ایپرونده‌ای باشد، میتواندمی‌تواند مقدار فضای غیر قابلغیرقابل استفاده را به حداقل برساند. غالباغالباً تخصیص پیش فرض میتواندمی‌تواند کاربرد مناسبی فراهم کند. انتخاب یک واحد یک اندازه تخصیص که بسیار کوچک است باعث هزینه بیش از حد میشودمی‌شود اگر سیستم پروندهپرونده‌ای ای غالباغالباً متشکل از پرونده هایپرونده‌های بسیار بزرگ باشد
[[پرونده:File_system_fragmentation.png|بندانگشتی|<br>]]
 
]]
تکه تکهتکه‌تکه شدن سیستم پرونده ایپرونده‌ای (File system fragmentation) وقتی رخ میدهدمی‌دهد که فضای استفاده نشده یا تک پرونده هاپرونده‌ها پیوسته نباشند. هنگامیکه یک سیستم پرونده ایپرونده‌ای استفاده میشود،می‌شود، پرونده هاپرونده‌ها ساخته، اصلاح و یا پاک میشوندمی‌شوند. وقتی که یک پرونده ایجاد میشود،می‌شود، سیستم پرونده ایپرونده‌ای فضایی برای داده اختصاص میدهدمی‌دهد. بعضی از سیستم های پروندهسیستم‌های ایپرونده‌ای نیاز به تعیین یک تخصیص فضای اولیه دارند و تخصیص هایتخصیص‌های افزایشی بعدی هنگامیکه پرونده هاپرونده‌ها بزرگ میشوندمی‌شوند. زمانیکه پرونده هاپرونده‌ها پاک میشوند،می‌شوند، فرض میشودمی‌شود فضایی که در نهایت به آنها اختصاص داده شد، برای استفاده توسط پرونده هایپرونده‌های دیگر موجود است. این موضوع ناحیه هاییناحیه‌هایی با اندازه هایاندازه‌های مختلف که متناوبامتناوباً استفاده و یا استفاده نشده است، میسازدمی‌سازد. این موضوع تکه تکهتکه‌تکه شدن فضای خالی نامیده میشودمی‌شود. وقتی یک پرونده ساخته میشودمی‌شود و ناحیه ایناحیه‌ای از فضای پیوسته برای تخصیص اولیه یاولیهٔ آن موجود نباشد، این فضا باید به تکه تکهتکه‌تکه شدن اختصاص داده شود. وقتی یک پرونده اصلاح میگرددمی‌گردد ممکن است آن پرونده بزرگتر شود و از فضایی که در ابتدا به آن اختصاص داده شده بود، تجاوز کند، در این صورت باید یک تخصیص دیگر در جای دیگر معین شود و پرونده تکه تکهتکه‌تکه شود.
 
=== نام پرونده ===
یک نام پرونده برای شناسایی مکان ذخیره گاه در سیستم پرونده ایپرونده‌ای استفاده میشودمی‌شود. بسیاری از سیستمسیستم‌های های پرونده ایپرونده‌ای محدودیتهایی برای طول نام پرونده هاپرونده‌ها دارند. در بعضی از سیستمسیستم‌های هایپرونده‌ای پرونده ای نام هاینام‌های پرونده به بزرگی یا کوچکی حروف حساس نیستند. (یعنی نام هاینام‌های پرونده مانند <font color="#000000" face="monospace, Courier">FOO</font>  و <code>foo</code> به یک پرونده ارجاع داده میشوندمی‌شوند). در بقیه سیستمسیستم‌های هایپرونده‌ای، پرونده ای، نام هاینام‌های پرونده به بزرگی یا کوچکی حروف حساسند (یعنی نام هاینام‌های <code>Foo</code>،<code>FOO</code>  و <code>foo</code> به سه پرونده یپروندهٔ مختلف ارجاع داده میشوندمی‌شوند).
 
بسیاری از سیستمسیستم‌های های پرونده ایپرونده‌ای پیشرفته اجازه میدهندمی‌دهند نام پرونده هاپرونده‌ها شامل محدوده ایمحدوده‌ای گسترده از نویسه هانویسه‌ها از نویسه گان [[یونی‌کد|یونیکد]] شوند. اگرچه آنها ممکن است محدودیت هاییمحدودیت‌هایی برای استفاده از بعضی نویسه هاینویسه‌های خاص، آنها را در داخل نام پروندهپرونده‌ها ها غیر مجازغیرمجاز کند، آن نویسه هانویسه‌ها ممکن است برای نشان دادن یک دستگاه، نوع دستگاه، پیشوند فهرست راهنما، جداکننده مسیر پرونده یا نوع پرونده استفاده شوند.
 
=== فهرست هایفهرست‌های راهنما ===
سیستم های پروندهسیستم‌های ایپرونده‌ای معمولامعمولاً دارای فهرست هایفهرست‌های راهنما هستند (که پوشه نیز گفته میشوندمی‌شوند) که کاربر را برای گروه بندی کردن پرونده در مجموعه هایمجموعه‌های جداگانه مجاز میسازدمی‌سازد. این موضوع ممکن است با ارتباط نام پرونده با یک نمایه در یک [[فهرست مطالب|جدول محتوا]] یا یک [[آی‌نود|گروه اطلاعاتی]] در [[شبه‌یونیکس|سیستم پرونده مشابه یونیکس (Unix-like)]] اجرا شود. ساختارهای فهرست راهنما ممکن است مسطح (یعنی خطی) باشند، یا سلسله مراتب هامراتب‌ها را جایی که فهرست هایفهرست‌های راهنما امکان دارد شامل زیر فهرست هافهرست‌ها شوند، مجاز سازد. اولین سیستم پرونده ایپرونده‌ای برای پشتیانی سلسله مراتب دلخواه در [[مولتیکس|سیستم عامل مولتیکس (Multics]]) استفاده شد.<ref>{{Cite conference}}</ref> سیستم های پروندهسیستم‌های ایپرونده‌ای محلی سیستم هایسیستم‌های شبیه یونیکس نیز سلسله مراتب فهرست راهنمای دلخواه را پشتیبانی میکنند،می‌کنند، برای مثال سیستم پرونده ایپرونده‌ای سلسله مراتبی [[اپل|اپل (Apple)]] و HFS+ بعدی در سیستم عامل کلاسیک مک (HFS+ هنوز در [[مک‌اواس|سیستم عامل مک]] استفاده میشودمی‌شود)، سیستم پرونده ایپرونده‌ای [[جدول تخصیص فایل|FAT]] در سیستم عامل داس ([[ام‌اس-داس|MS-DOS]] 2.0) و نگارش هاینگارش‌های بعدی MS-DOS و در [[مایکروسافت ویندوز|ویندوز]]، سیستم پرونده ایپرونده‌ای [[ان‌تی‌اف‌اس|NTFS]] در [[ویندوز ان‌تی|ویندوز NT]] خانواده یخانوادهٔ سیستم عامل ها،عامل‌ها، و ODS-2 و مراحل بالاتر سیستم پرونده ایپرونده‌ای Files-11 در [[اوپن‌وی‌ام‌اس|OpenVMS]].
 
=== {{لنگر|METADATA}}فراداده ===
بقیه اطلاعات مربوط به هر پرونده در داخل یک سیستم پرونده ایپرونده‌ای معمولامعمولاً ساماندهی میشوندمی‌شوند. طول داده ایداده‌ای که شامل یک پرونده میشودمی‌شود ممکن است مانند تعداد بلوک هایبلوک‌های تخصیص داده شده برای پرونده یا مانند شمارش یک بایت باشد. زمانی که پرونده آخرین بار اصلاح شده، ممکن است مانند برپسب زمان پرونده ذخیره شود. سیستم های پروندهسیستم‌های ایپرونده‌ای ممکن است زمان ایجاد شدن پرونده را ذخیره کند، زمانی که آخرین بار دیده شده، زمانی که فراداده یفرادادهٔ پرونده تغییر داده شده است، یا زمانی که پرونده برای آخرین بار پشتیبا ن گیری شده است. بقیه اطلاعات میتوانندمی‌توانند [[فایل دستگاهی|نوع دستگاه]] پرونده (برای مثال [[فایل دستگاهی|بلوک]]، نویسه، [[سوکت شبکه|سوکت]]، [[دایرکتوری (رایانه)|زیر فهرست]] و ...)، مالک شماره شناسه کاربر و شماره شناسه گروه، [[مجوزهای سیستم فایل|اجازه هایاجازه‌های دسترسی]] و بقیه صفات پرونده (مانند اینکه پرونده فقط خواندنی، [[اجراپذیر|قابل اجرا]] و ... باشد) را شامل شوند.
 
یک سیستم پرونده ای همه یپرونده‌ای فرادادههمهٔ هایفراداده‌های تخصیص داده شده به پرونده را ذخیره میکندمی‌کند – شامل نام پرونده، طول محتوایات یک پرونده و مکان پرونده در سلسله مراتب پوشه – که از محتویات پرونده متمایز میسازدمی‌سازد.
 
بسیاری از سیستمسیستم‌های هایپرونده‌ای پروندهنام‌های ای نام های همه ی پروندههمهٔ هاپرونده‌ها را در فهرست راهنما در یک مکان ذخیره میکندمی‌کند – جدول فهرست راهنما برای آن فهرست راهنما – که غالباغالباً مانند بقیه پرونده هاپرونده‌ها ذخیره میشودمی‌شود. بسیاری از سیستمسیستم‌های های پرونده ایپرونده‌ای فقط تعدادی از فراداده هافراداده‌ها را برای یک پرونده در جدول فهرست راهنما قرار میدهندمی‌دهند و باقی مانده ی فرادادهماندهٔ هافراداده‌ها برای آن پرونده در یک ساختار کاملاکاملاً مجزا قرار دارند، مانند [[آی‌نود|گروه اطلاعاتی]].
 
بسیاری از سیستمسیستم‌های های پرونده ایپرونده‌ای نیز فراداده هایفراداده‌های تخصیص داده نشده با هر یک از پرونده هایپرونده‌های خاص را ذخیره میکنندمی‌کنند. اینگونه فراداده هافراداده‌ها شامل اطلاعاتی دربارهدربارهٔ مناطق استفاده نشده میشودمی‌شود – نگاشت بیت فضای خالی، نقشه دسترسی بلوک – و اطلاعاتی دربارهدربارهٔ [[بد سکتور|بخش هایبخش‌های خراب]]. غالباغالباً اینگونه اطلاعات دربارهدربارهٔ یک گروه تخصیص در داخل گروه تخصیص خودش ذخیره میشودمی‌شود.
 
صفات اضافی میتوانندمی‌توانند به سیستم های پروندهسیستم‌های ایپرونده‌ای تخصیص داده شوند، مانند [[ان‌تی‌اف‌اس|NTFS]]، XFS، [[Ext2|ex2]]، ex3، بعضی از نگارش هاینگارش‌های [[یونیکس فایل سیستم|UFS]]، و HFS+، که از صفات پرونده هایپرونده‌های قابل تعمیم استفاده میکنندمی‌کنند. بعضی از سیستم های پروندهسیستم‌های ایپرونده‌ای برای صفات تعرف شده توسط کاربر تهیه شده اند،شده‌اند، مانند نویسنده اسناد، کدبندی نویسه هاینویسه‌های یک سند یا اندازه یک تصویر.
 
بعضی سیستمسیستم‌های های پرونده ایپرونده‌ای اجازه میدهندمی‌دهند که مجموعه های دادهمجموعه‌های ایداده‌ای مختلف به یک نام پرونده تخصیص داده شوند. این مجموعه هایمجموعه‌های جدا ممکن است به عنوان جریان هاییجریان‌هایی یا محل هایمحل‌های انشعاب، ارجاع داده شوند. شرکت اپل مدت طولانی از سیستم انشعاب در مکینتاش استفاده می کرد،می‌کرد، و همچنین شرکت مایکروسافت نیز در NTFS جریان هاجریان‌ها را پشتیبانی می کندمی‌کند. بعضی از سیستم های پروندهسیستم‌های ایپرونده‌ای چندین تجدید نظر از یک پرونده را در یک نام پرونده حفظ می کنندمی‌کنند. خود نام پرونده بیشتر نسخه اخیر را بازیابی می کند،می‌کند، این در حالی است که نسخه هاینسخه‌های قدیمی تر تنها با یک نام گذاری خاص قابل دسترسی هستند، همانند “filename;4” و یا “filename(-4)” که برای دسترسی به چهار نسخه ینسخهٔ قبل نگه داشته شد.
 
برای بدست آوردن اطلاعات بیشتر روی درباره یدربارهٔ اینکه کدام سیستمسیستم‌های های پرونده ایپرونده‌ای کدام یک از انواع فرا داده را پشتیبانی می کنند، می‌کنند، [[مقایسه سیستم‌های پرونده|مقایسهمقایسهٔ یسیستم‌های سیستم های پرونده ایپرونده‌ای و فرا داده هاداده‌ها]] را ببینید.
 
=== سیستم پرونده ایپرونده‌ای به عنوان خلاصه ایخلاصه‌ای از واسط کاربری ===
در بعضی موارد، یک سیستم پرونده ایپرونده‌ای ممکن است از یک دستگاه ذخیره گاه استفاده نکند اما میتواندمی‌تواند برای سازماندهی و نشان دادن دسترسی به هر داده ایداده‌ای استفاده شود، اگرچه ذخیره میشودمی‌شود یا به صورت پویا تولید میگرددمی‌گردد (مانند procfs).
 
=== سودمندی هاسودمندی‌ها ===
سیستمسیستم‌های های پرونده ایپرونده‌ای شامل سودمندی هاییسودمندی‌هایی برای مقدار دهی اولیه میشوند،می‌شوند، تغییر دادن پارامترها و حذف یک نمونه از سیستم پرونده ایپرونده‌ای. بعضی شامل توانایی گسترش یا کوتاه کردن فضای تخصیص داده شده به سیستم پرونده ایپرونده‌ای میشوندمی‌شوند.
 
{{لنگر|DENTRY}}سودمندی هایسودمندی‌های فهرست راهنما ممکن است برای ایجاد، تغییر نام و حذف مدخل هایمدخل‌های فهرست راهنما استفاده شوند که به عنوان dentries نیز شناخته میشوندمی‌شوند (مفرد: dentry)،<ref>{{Cite book|url=https://books.google.com/books?id=eei_jHVJi3oC|title=Operating Systems|last=Mohan|first=I. Chandra|publisher=PHI Learning Pvt. Ltd.|accessdate=2014-07-27|isbn=9788120347267|location=Delhi|publication-date=2013|page=166|quote=The word dentry is short for 'directory entry'. A dentry is nothing but a specific component in the path from the root. They (directory name or file name) provide for accessing files or directories[.]}}</ref>، و برای تغییر دادن فرا داده ایداده‌ای که به یک فهرست راهنما تخصیص داده شده است. سودمنذی هایسودمنذی‌های فهرست راهنما ممکن است شامل قابلیت هاییقابلیت‌هایی برای ایجاد پیوندهای اضافی به یک فهرست راهنما شوند (پیوندهای سخت در [[یونیکس]])، برای تغییر نام پیوندهای پدر (در سیستم عامل هایعامل‌های [[شبه‌یونیکس|شبیه یونیکس]])، و برای ایجاد پیوندهای دوسویه به پرونده هاپرونده‌ها.
{{نیازمند شفاف‌سازی|date=July 2014}}
 
سودمندی هایسودمندی‌های پرونده برای ایجاد، فهرست، رونوشت، حرکت و حذف پرونده هاپرونده‌ها و تغییر فرا داده هاداده‌ها است. آنها ممکن است قابلیت کوتاه کردن داده ها،داده‌ها، کوتاه کردن یا گسترش تخصیص فضا، افزودن به، حرکت و تغییر پرونده هاپرونده‌ها درجا را داشته باشند. بسته به ساختار اساسی سیستم پرونده ای،پرونده‌ای، آنها ممکن است یک سازوکار برای اضافه کردن، کوتاه کردن از، ابتدای یک پرونده، درج مدخل هامدخل‌ها به وسط یک پرونده یا حذف مدخل هامدخل‌ها از یک پرونده تهیه کنند.
 
سودمندی هایسودمندی‌های آزاد کردن فضا برای پرونده هایپرونده‌های حذف شده، اگر سیستم پرونده ایپرونده‌ای یه تابع احیا تهیه کند، به این دسته نیز تعلق پیدا میکندمی‌کند.
 
بعضی از سیستم های پروندهسیستم‌های ایپرونده‌ای عملیاتی مانند سازماندهی مجدد فضای آزاد، حذف امن فضای آزاد و بازسازی ساختارهای سلسله مراتبی با فراهم کردن سودمندی هاییسودمندی‌هایی برای انجام دادن این توابع در زمانهای حداقل فعالیت، به تعویق می اندازندمی‌اندازند. برای مثال سودمندی هایسودمندی‌های [[یکپارچه‌سازی دیسک سخت|یکپارچه سازی]] سیستم پرونده ایپرونده‌ای.
 
بعضی از مهمترین ویژگیویژگی‌های های سودمندی هایسودمندی‌های سیستم پرونده ای،پرونده‌ای، شامل فعالیت هایفعالیت‌های نظارتی میشودمی‌شود که ممکن است شامل دور زدن مالکیت یا دسترسی مستقیم به دستگاه اساسی شود. اینها شامل پشتیبان با عملکرد بالا و بازیافت، تکرار داده و سازماندهی مجدد ساختارهای داده یدادهٔ متفاوت و جدول هایجدول‌های تخصیص در داخل سیستم پرونده ایپرونده‌ای میشوندمی‌شوند.
 
=== محدود کردن دسترسی ===
در سیستم پرونده ایپرونده‌ای چندین مکانیزم برای کنترل دسترسی به داده هاداده‌ها استفاده می شودمی‌شود. معمولامعمولاً هدف اینست که از خواندن یا دستکاری پرونده ها،پرونده‌ها، توسط هر کاربری، یا گروهی از کاربران، جلوگیری به عمل آید. دلیل دیگر اینست که مطمئن باشیم که داده هاداده‌ها به صورت کنترل شده ایشده‌ای دست کاری می شوند،می‌شوند، پس دسترسی به آنها ممکن است محدود به یک برنامه یبرنامهٔ خاص باشد. به عنوان مثال، پسورد هایپسوردهای ذخیره شده در فرا داده یدادهٔ یک پرونده و یا ذخیره شده در جای دیگر، [[مجوزهای سیستم فایل|اجازه هایاجازه‌های پرونده]] در قالب بیت هایبیت‌های اجازه (permission bits)، [[فهرست کنترل دسترسی|لیست هایلیست‌های کنترل دسترسی]]، و یا توانایی هاتوانایی‌ها. نیاز ما به سودمندی سیستم پرونده ایپرونده‌ای برای داشتن دسترسی به داده هاداده‌ها در سطح رسانه برای شناخت ساختار و ایجاد یک پشتیبان موثر،مؤثر، به این معنی است که این هااین‌ها فقط برای کاربران مودبمؤدب موثرمؤثر هستند و در برابر مزاحمان اثری ندارد.
 
در بعضی از مواقع، متدها برای رمز کذاری داده هایداده‌های پرونده در خود سیستم پرونده ایپرونده‌ای شامل می شوندمی‌شوند. این روش بسیار موثرمؤثر است چراکه دیگر نیازی به سودمندی هایسودمندی‌های سیستم پرونده ایپرونده‌ای برای دانستن هر قسمت از رمز کذاری برای مدیریت موثرمؤثر داده، نیست. ریسک هایریسک‌های موجود در رمز گذاری شامل این حقیقت است که یک مهاجم میمی‌تواند تواند داده هاداده‌ها را کپی و با استفاده از ابزاری آن را رمزگشایی کند از دست دادن هر جخش از رمز هارمزها به معنی از دست دادن داده ها میداده‌ها باشدمی‌باشد.
 
=== نگهداری یکپارچگی ===
یک مسیولیت قابل توجه سیستم پرونده ایپرونده‌ای اطمینان حاصل کردن است از اینکه صرف نظر از عملیاتی که برنامه هابرنامه‌ها به داده دسترسی پیدا میکنند،می‌کنند، ساختار آن سازگار باقی بماند. این شامل عملیات گرفته شده است اگر یک برنامه در حال تغییر داده، غیر طبیعیغیرطبیعی پایان داده شود یا بی توجهیبی‌توجهی به اطلاع دادن از سیستم رونده ایرونده‌ای که فعالیت هایشفعالیت‌هایش را به پایان رسانده است. این ممکن است شامل به روز کردن فرا داده، مدخل فهرست راهنما و اداره یادارهٔ هر داده که میانگیری شده است اما تاکنون در ذخیره گاه فیزیکی رسانه هارسانه‌ها به روزرسانی نشده است.
 
بقیه خرابی هاخرابی‌ها که سیستم پرونده ایپرونده‌ای باید سر و کار داشته باشند عبارتند از خرابیخرابی‌های های رسانه هارسانه‌ها یا کمبود ارتباطات سیستم هایسیستم‌های از راه دور.
 
به هنگام خرابی یک سیستم عامل یا خرابی باتری، روال هایروال‌های مخصوص در سیستم پرونده ایپرونده‌ای باید شبیه به وقتی که یک برنامه شخصی خراب میشود،می‌شود، احضار شوند.
 
سیستم پرونده ایپرونده‌ای همچنان باید توانایی تصحیح ساختارهای خراب شده را نیز داشته باشد. این ممکن است به عنوان یک نتیجه از خرابی سیستم عامل، در حالتی که سیستم عامل نتواند سیستم پرونده ایپرونده‌ای را آگاه کند، در اثر خرابی باتری و یا بازنشانی، رخ دهد.
 
سیستم پرونده ایپرونده‌ای همچنین باید رخدادها را ضبط کند تا موضوعات آنالیزهای سیستمیک و همچنین مسایلی با پرونده هایپرونده‌های خاص یا فهرست هایفهرست‌های راهنما را مجاز سازند.
 
=== داده هایداده‌های کاربر ===
مهمترین هدف یک سیستم پرونده ای،پرونده‌ای، مدیریت داده هایداده‌های کاربر میباشدمی‌باشد. این موضوع شامل ذخیر سازی، بازیابی و به روزکردن داده میباشدمی‌باشد.
 
بعضی از سیستم های پروندهسیستم‌های ایپرونده‌ای داده را برای ذخیره گاه مانند یک جریانی از بایتبایت‌ها ها میپذیرندمی‌پذیرند که در یک روش موثرمؤثر برای رسانه جمع آوریجمع‌آوری و ذخیره شده اندشده‌اند. هنگامیکه یک برنامه داده را بازیابی میکند،می‌کند، اندازه یک میانگیر حافظه را مشخص میکندمی‌کند و سیستم پرونده ایپرونده‌ای داده را از رسانه به میانگیر انتقال میدهدمی‌دهد. روال کتابخانه در حین اجرا ممکن است گاهی اوقات کاربر برنامه را برای تعریف یک ضبط بر اساس یک فراخوانی کتابخانه که طول را مشخص میکند،می‌کند، مجاز میسازدمی‌سازد. وقتی کاربر برنامه داده را میخواند،می‌خواند، کتابخانه داده را توسط سیستم پرونده ایپرونده‌ای بازیابی میکندمی‌کند و یک ضبط بازمیگرداندبازمی‌گرداند.
 
بعضی از سیستمسیستم‌های هایپرونده‌ای پرونده ای مشخصه یمشخصهٔ یک طول ضبط ثابت که برای همه نوشته هانوشته‌ها و خوانده هاخوانده‌ها استفاده میشودمی‌شود را میپذیردمی‌پذیرد. این موضوع محل یابی n امین ضبط و همچنین به روزرسانی آنها را آسان میسازدمی‌سازد.
 
یک شناسایی برای هر ضبط که به عنوان یک کلید نیز شناخته میشود،می‌شود، برای یک سیستم پروندهپرونده‌ای ای پیچیده ترپیچیده‌تر ساخته میشودمی‌شود. کاربر برنامه میتواندمی‌تواند بخواند، بنویسد و ضبط هاضبط‌ها را بدون توجه به محل آنها به روز رسانی کند. این موضوع نیازمند مدیریت پیچیدهپیچیدهٔ ی بلوک هایبلوک‌های رسانه که معمولا بلوکمعمولاً هایبلوک‌های کلید و بلوک هایبلوک‌های داده را جدا میسازد،می‌سازد، خواهد بود. الگوریتم هایالگوریتم‌های بسیار کارآمد میتوانندمی‌توانند با ساختار هرمی برای محل یابی ضبط هاضبط‌ها توسعه یابند.<ref>{{Cite web|url=https://www.researchgate.net/publication/234789457_KSAM_A_B_-tree-based_keyed_sequential-access_method|title=KSAM: A B + -tree-based keyed sequential-access method|accessdate=29 April 2016|website=ResearchGate}}</ref>
<ref>{{Cite web|url=https://www.researchgate.net/publication/234789457_KSAM_A_B_-tree-based_keyed_sequential-access_method|title=KSAM: A B + -tree-based keyed sequential-access method|accessdate=29 April 2016|website=ResearchGate}}</ref>
 
=== استفاده از یک سیستم پرونده ایپرونده‌ای ===
سودمندی ها،سودمندی‌ها، زبان مخصوص برای کتابخانه هایکتابخانه‌های در حین اجرا و کاربر برنامه از API سیستم پرونده ایپرونده‌ای برای ساخت درخواست هایدرخواست‌های سیستم پرونده ایپرونده‌ای استفاده میکنندمی‌کنند. این موضوع هاموضوع‌ها شامل انتقال داده، موقعیت یابی، به روز کردن فراداده، مدیریت کردن فهرست هایفهرست‌های راهنما، مدیریت کردن مشخصه هایمشخصه‌های دسترسی و رفع آنها.
 
=== طراحی محدودیت هامحدودیت‌ها ===
همههمهٔ یسیستم‌های سیستم های پرونده ایپرونده‌ای تعدادی حد تابعی دارند که حداکثر گنجایش داده قابل ذخیره در داخل همان سیستم تعریف میشودمی‌شود. این حدود تابعی یک تلاش بهترین حدس توسط طراح براساس این است که هم اکنون سیستم هایسیستم‌های ذخیر گاه چه قدر بزرگ هستند و سیستم هایسیستم‌های ذخیره گاه در آینده احتمال دارند چه قدر بزرگ شوند. ذخیره گاه دیسک ادامه داشت که نزدیک به نرخ هاینرخ‌های [[رشد نمایی|نمایی]] رشد پیدا کند ([[قانون مور]] را ملاحظه نمایید)، به همین دلیل بعد از چند سال، سیستمسیستم‌های های پرونده ایپرونده‌ای رسیدن به طراحی محدودیت هامحدودیت‌ها را نگه داشته اندداشته‌اند که نیازمند این است که کاربران رایانه مکررامکرراً به یک سیستم جدیدتر با گنجایش هر چه بیشتر نقل مکان کنند.
 
پیچیدگی سیستم پروندهپرونده‌ای ای معمولامعمولاً به تناسب با گنجایش ذخیره گاه موجود تغییر میکندمی‌کند. سیستم پرونده ایپرونده‌ای اوایل دهه 1980۱۹۸۰ [[رایانه خانگی|رایانه هایرایانه‌های خانگی]] با 50۵۰ کیلوبایت تا 512۵۱۲ کیلوبایت از ذخیره گاه ممکن است انتخاب معقولی برای سیستمهای ذخیره گاه پیشرفته با صدها گیگابات گنجایش نباشد. به همین ترتیب، سیستم های پروندهسیستم‌های ایپرونده‌ای پیشرفته ممکن است انتخاب معقولی برای این سیستم هایسیستم‌های اولیه نباشد، از آنجا که پیچیدگی ساختارهای سیستم پرونده ایپرونده‌ای پیشرفته ممکن است به سرعت تحلیل روند یا حتی از گنجایش بسیار محدود سیستم هایسیستم‌های ذخیره گاه اولیه تجاوز کنند.
 
== یادداشت ==
 
== منابع ==
{{Reflistپانویس|30em}}
[[رده:فایل سیستم‌های رایانه]]
 
 
== منابع ==
* [http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=File_system&oldid=283268342 ویکی‌پدیای انگلیسی]، برداشت شده در ۳ اردیبهشت ۱۳۸۸.
 
[[رده:فایل سیستم‌های رایانه]]