تفاوت میان نسخه‌های «هسته (سیستم‌عامل)»

به طور كلي سيستم عامل يك كتابخانه است كه بين سيستم عامل و برنامه هاي عادي مي باشد.
براي فراخواني‌های سیستمی چند راه وجود دارد :
٤/# با استفاده از يك صفوقفه مبتنيي برنرم افزاري حافظه
# مورد فهرست شماره‌ای
١/# با استفاده از يك وقفهدروازه ي نرم افزاري پاسخ
٢./# با استفاده از يك دروازهدستتورالعمل يسيستم پاسخ خاص
٣/# با استفاده از يك دستتورالعملصف سيستممبتني پاسخ خاصبر حافظه
٤/ با استفاده از يك صف مبتني بر حافظه
 
== جستارهای وابسته ==
۲۴

ویرایش