راهبری شرکتی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
(افراد متخصص را معرفی کرده ام.)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
نشریه ''اصول راهبری شرکتی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی : گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی به وزرای اقتصاد و روسای بانک‌های مرکزی کشورهای گروه ۲۰، سپتامبر ۲۰۱۵'' (OECD)، ترجمه [[شاهین احمدی]]<ref>http://donya-e-eqtesad.com/news/1079912/</ref> <ref>http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=4413183&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author</ref> <ref>http://sena.ir/Sena__35862__%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%DB%80-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C.Se</ref> <ref>http://www.boursepub.ir/p/1285/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C</ref>
، اصول بنیادی راهبری شرکتی را در قالب شش اصل زیر تبیین کرده است:اس
 
::سمیرا قاسمی دانشجوی ارشد حسابرسی تهران هم نظرات مفیدی در این باره دارد.
:::::# اطمینان دادن نسبت به وجود زیربنایی برای چهارچوب راهبری شرکتی اثربخش؛
:::::# حقوق سهامداران و برخورد برابر با آن‌ها و کارکردهای کلیدی مالکیتی؛
کاربر ناشناس