تفاوت میان نسخه‌های «ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی»