تفاوت میان نسخه‌های «قاعده اتلاف»

بدون خلاصه ویرایش
از جمله قواعد مشـهور فقهی که فقیهان در مورد ضمان به آن تمسک جستهاند، قاعدة اتلاف است. مفاد قاعدة اتلاف در »من أتلف
مـال الغیر فهو له ضـامن« منـدرج است. معناي قاعـده این است که هر کس مال دیگري را بـدون اجازة او تلف یا مصـرف کنـد و یا مورد بهرهبرداري قرار دهد، ضامن صاحب مال است. بحث در مورد این قاعده از سه جهت قابل طرح است.<ref>موسوی بجنوردی، محمد، قواعد فقهیه، تهران، موسسه چاپ و نشر عروج، ج1، ص 33، 1379</ref>
 
مورد بهرهبرداري قرار دهد، ضامن صاحب مال است. بحث در مورد این قاعده از سه جهت قابل طرح است.<ref>موسوی بجنوردی، محمد، قواعد فقهیه، تهران، موسسه چاپ و نشر عروج، ج1، ص 33، 1379</ref>
== پانویس ==