تفاوت میان نسخه‌های «قاعده اتلاف»

جز
جز
از جمله قواعد مشـهورمشهور فقهی که فقیهان در مورد ضمان به آن تمسک جسته‌اند، قاعده اتلاف است. مفاد قاعده اتلاف در '''«من أتلف مـالمال الغیر فهو له ضـامنضامن»''' منـدرجمندرج است. معنای قاعـدهقاعده این است که هر کس مال دیگريدیگری را بـدونبدون اجازه او تلف یا مصـرفمصرف کنـدکند و یا مورد بهرهبرداری قرار دهد، ضامن صاحب مال است. بحث در مورد این قاعده از سه جهت قابل طرح است.<ref>موسوی بجنوردی، محمد، قواعد فقهیه، تهران، موسسهمؤسسه چاپ و نشر عروج، ج1، ص 3، 1379</ref>
 
== مقصود و هدف قاعده اتلاف ==
تلف به معنی هلاکت و نـابودينابودی است.است؛ بنـابراینبنابراین اتلاف مال به معنايمعنای از بین بردن مال و نابودينابودی آن است. نابود کردن و از بین بردن مال گاهی متعلق به ذات مال است و گاهی متعلق به مالیت شـیء،شیء، با برجا مانـدنماندن ذات آن. <ref>موسوی بجنوردی، محمد، قواعد فقهیه، تهران، موسسهمؤسسه چاپ و نشر عروج، ج1، ص 7، 1379</ref>
 
منظور از اتلاف مال، چه با جمله‌ی '''«من اتلف مال الغیر»''' که ظاهرا مورد اتفاق و اجماع است بیان شود و چه با جمله‌ی '''«حرمۀ مال المسلم کحرمـۀ دمه»'''، از بین بردن نفس و ذات مـال است نه از بین بردن مـالیت آن. بنـابراین، ضـمانت در مـورد از بین بردن و نـابود کردن مالیت مال غیر از نابود کردن و از بین بردن ذات خود مال است.<ref>موسوی بجنوردی، محمد، قواعد فقهیه، تهران، موسسه چاپ و نشر عروج، ج1، ص 8، 1379</ref>
 
منظور از اتلاف مال، چه با جمله‌یجملهٔ '''«من اتلف مال الغیر»''' که ظاهراظاهراً مورد اتفاق و اجماع است بیان شود و چه با جمله‌یجملهٔ '''«حرمۀحرمهٔ مال المسلم کحرمـۀکحرمهٔ دمه»'''، از بین بردن نفس و ذات مـالمال است نه از بین بردن مـالیتمالیت آن.آن؛ بنـابراین،بنابراین، ضـمانتضمانت در مـوردمورد از بین بردن و نـابودنابود کردن مالیت مال غیر از نابود کردن و از بین بردن ذات خود مال است.<ref>موسوی بجنوردی، محمد، قواعد فقهیه، تهران، موسسهمؤسسه چاپ و نشر عروج، ج1، ص 8، 1379</ref>
 
== پانویس ==