تفاوت میان نسخه‌های «ملک منصور میرزا»

جز
جز (ربات:مرتب‌سازی عنوان‌ها+املا+مرتب+تمیز+)
''' شاهزاده ملک منصور میرزا ''' پسر سی و ششم [[فتحعلی شاه]] بود.بود؛ و برادر کهتر [[ملک قاسم میرزا]] بوده. او به تاریخ ۲۲ رجب سال ۱۲۲۶ق برابر با ۲ مرداد ۱۱۹۰ شمسی از بیگم خانم دختر امامقلی خان افشار بدنیا آمد.
 
این شاهزاده غالب ایام نزد برادر مهتر خویش شاهزاده [[ملک قاسم میرزا]] به ملازمت [[عباس میرزا]] نایب السلطنه بود.
 
جوانی بلند قامت و لاغراندام و خوش مشرب بود. سبیل هایسبیل‌های بلندی داشته و در آن زمان در داشتن چنین سبیل هاییسبیل‌هایی در میان امثال و اقران خود کم نظیرکم‌نظیر بوده. ملک منصور میرزا با وجود اینکه پابپای برادر بزرگتر در کلاسهای متعدد فرانسه و انگلیسی شرکت مینمودمی‌نمود به آموزش زبان و ادبیات علاقه ایعلاقه‌ای نداشت. علاقه او به شکار و مهارت او در تیراندازی بود. او در ایام جوانی ملازم [[ناصرالدین شاه]] در سفرهای شکار شاه بود و گویا غیر از شاهزادگی، هنر دیگری نداشته است. وی از هر صورت با ملک قاسم میرزا تفاوت بسیاری داشت.
 
ملک منصور میرزا در ایام جوانی بین سالهای ۱۲۳۰ ـ ۱۲۲۰۱۲۳۰–۱۲۲۰ شمسی کمک برادر کهتر در امور دولتی آذربایجان بود. در آنزمان آذربایجان آرامترین نقطه کشور بشمار میرفتمی‌رفت. تا اینکه در سال ۱۲۳۵شمسی برابر با ۱۲۷۳ ق امیر سلطان از احفاد امیر بیگ چلاق با تحریک افسران [[عثمانی]] مستقر در سنجاق نوچه وارد خاک [[آذربایجان]] میشودمی‌شود. این روزها مصادف با جنگ هرات می بودمی‌بود. امیر بیگ چلاق از فرصت استفاده کرده به استحکام قلعه بنار یا بنارک در منطقه صومای [[اورمیه]] پرداخته و در آنجا مستقر شده شروع به یاغی گری و راه زنی می کندمی‌کند. ملک منصور میرزا به نیابت [[نایب السلطنه]] به کمک لطفعلی خان سرتیپ افشارپسر امامقلی خان و سرکوبی امیر سلطان می شتابدمی‌شتابد. لطفعلی خان سلطان بیگ را در قلعه بنار طی جنگ خونین شکست داده و امیر سلطان ملتمسانه تسلیم می شودمی‌شود. او روز بعد دم دم هایدم‌های صبح از مردانگی افشار سوءاستفاده نموده و هنگامی که عسگرخان سرتیپ مشغول نماز بود با خنجر آخته وی را به قتل می رساندمی‌رساند. ملک منصور میرزا و نعمت میرزا که در آنزمان طفلی بیش نبود وارد آلاچیق شده به لطف اللهلطف‌الله بیک و درویش تقی وکیل فرمان میدهندمی‌دهند که آن خائن را در دم به قتل برسانند.
 
ملک منصور میرزا در سال۱۲۸۴ ـ ۱۲۷۹سال۱۲۸۴–۱۲۷۹ ق برابر با ۱۲۴۶ ـ ۱۲۴۱۱۲۴۶–۱۲۴۱ شمسی از طرف ناصرالدین شاه به حکومت ارومیه منصوب گردیدد.
 
بعد آن تاریخ ملک منصور میرزا در آذربایجان باقی و در زمام امور دولتی نماینده و مشاور شاه بود. وی در آنسوی دریاچه ارومیه حوالی نازلوچای ساکن و تشکیل خانواده داد. ملک منصور میرزا در آبادی و مجهز نمودن قلعه نظامی [[عسگرآباد کوه]] نقش مهمی داشته. قلعه عسگرآباد کوه به سال ۱۲۹۷ ق برابر با ۱۲۵۹ شمسی در مقابل تجاوز شیخ عبیدالله ایستادگی ولی شکستی سخت خورد.
 
۳۹ سال بعد قلعه عسگرآباد یکبار دیگر دژ مقاوم [[ارومیه]] در مقابل دشمن شد. در این نبرد نابرابر همه جنگجویان شجاع از جمله ۸ پسر ملک منصور میرزا قهرمانانه جنگیده و بهمراه پناهندگان از همه روستاهای اطراف چه زن چه بچه به فجیع ترینفجیع‌ترین وجهی قتل عامقتل‌عام شدندد.
 
شاهزاده ملک منصور میرزا صاحب هشت پسر و حدآقل یک دختر بود همه فرزندان ایشان بجز یک دختر (گمنام) در جنگ آذربایجان در قلعه نظامی [[عسگرآباد کوه]] در مبارزه با جیلوها کشته شدند از شاهزاده ملک منصورمیرزا یک نوه پسربنام اکبرمیرزا پسر نعمت میزا (که در آنزمان کودک پنج شش ساله بودند) باقی ماند ایشان در زمان حکومت پهلوی نام اکبر نعمتی منصور به خود برگزیدند تنها بازمانده اکبرمیرزا در آنزمان خاله‌شان بود که در تبریز همسر شاهزاده امام قلی میزرا بودند
 
{{ahnentafel top|width=۱۰۰%۱۰۰٪}}
{{ahnentafel-compact5
|style=font-size: 90%; line-height: 110%;
|14= ۱۴. [[رستم‌خان افشار قاسملو]]
|16= ۱۶. [[فتحعلی‌خان قاجار]]
|17= ۱۷. خیرالنساء بیگم قاجار
|18= ۱۸. [[محمدخان قاجار قوانلو]]
|24=۲۴. [[افشار قاسملو|محمدموسی‌خان افشار]]
== منابع ==
{{پانویس}}
* روضه الصفای ناصری ذیل وقایع سال ۱۲۲۵
* چهل سال تاریخ ایران در دوره پادشاهی ناصرالدین شاه​ به کوشش ایرج افشار.[تهران]: اساطیر، ۱۳۶۳
* شرح رجال ایران – مهدی بامداد – ج ۶ – زوار ۱۳۵۷
* روزنامه شکار کن و سولقان از شاهزاده ملک‌قاسم میرزا قاجار
* نخستین سفرنامه ناصرالدین‌شاه به مازندران/۱
* تبریز شهر اولین‌ها - نوشته [[صمد سرداری نیا]]
* [[روزنامه اعتماد]] شماره ۲۶۶۳
* شرح حال رجال ایرانء جلد ششمء مهدی بامداد زوارءصصء۱۵۳،۱۵۴زوارءصصء۱۵۳٬۱۵۴
* تاریخ رضائیه – احمد کاویانپورء انتشارات آسیا۱۳۴۵ء صص ۸۹،۹۰،۹۱،۹۲،۹۳۸۹٬۹۰٬۹۱٬۹۲٬۹۳
* تاریخ افشار – میرزا رشید ادیب الشعرا