باز کردن منو اصلی

تغییرات

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است.، ۲ سال پیش
|main_interests=[[تفسیر قرآن]]
|notable_ideas=
|notable_works=Anwarانوار al-tanzilالتنزیل waو asrarاسرار al-ta'wilالتأویل
|alma_mater=
|Sufi_order=
کاربر گمنام