تفاوت میان نسخه‌های «فهرست نام‌های خانوادگی کره‌ای»

جز
←‏top: حذف خصوصیت‌‌های منسوخ شده با استفاده از AWB
جز (←‏منابع: ربات:اصلاح مقاله با استفاده از AWB)
جز (←‏top: حذف خصوصیت‌‌های منسوخ شده با استفاده از AWB)
 
رایج‌ترین [[:en:List of common Korean surnames|نام‌های خانوادگی کره‌ای]] (به ویژه در کره جنوبی) [[Kim (Korean name)|کیم]]، به دنبال [[Lee (Korean name)|لی]] و [[Park (Korean name)|پارک]] است. روی هم رفته، این سه نام خانوادگی توسط تمامی جمعیت نژادی کره‌ای بکار گرفته می‌شود. کمتر از ۳۰۰ (حدود ۲۸۰)<ref name="KoreaNet">{{cite web |url = http://www.korea.net/NewsFocus/Culture/view?articleId=75090|title = Everything you ever wanted to know about Korean surnames|accessdate = 2015-01-18|date = 2009-04-12|last = Zwetsloot|first = Jacco|work = korea.net|publisher = Korean Culture and Information Service}}</ref> [[نام کره‌ای|نام خانوادگی کره‌ای]] هم اکنون در حال استفاده است. با این حال، نام هر خانواده به یک یا چند قبیله ([[bon-gwan]]) تقسیم شده و به منظور شناسایی نام خانوادگی یک شخص، شناسایی قبیله وی نیز، نیاز است.
{| class="wikitable sortable" id="cx17" data-source="17" data-cx-state="source" data-cx-weight="9006" contenteditable="true"
! id="۲۰" | [[هانگول]]
! id="۲۲" | [[هانجا]]
! id="۲۴" | [[لاتین‌نویسی]]
! id="27" | [[:en:McCune–Reischauer|McCune-Reischauer]]
! id="۳۰" | آوانویسی احتمالی
! id="۳۲" | پراکنش تخمینی
|- id="۳۴"
| id="۳۵" | 가
| id="۳۷" | 賈
| id="39" | Ga
| id="41" | Ka
| id="43" | Kar, Gar, Kah, Gah
| id="۴۵" | ۹٬۰۹۰
|- id="۴۷"
| id="۴۸" | 간
| id="۵۰" | 簡
| id="52" | Gan
| id="54" | Kan
| id="56" | Gahn, Kahn
| id="۵۸" | ۲٬۴۲۹
|- id="۶۰"
| id="۶۱" | 갈
| id="۶۳" | 葛
| id="65" | Gal
| id="67" | Kal
| id="69" | Karl, Garl, Gahl, Kahl
| id="۷۱" | ۳٬۱۷۸
|- id="۷۳"
| id="۷۴" | 감
| id="۷۶" | 甘
| id="78" | Gam
| id="80" | Kam
| id="82" | Kahm, Gahm
| id="۸۴" | ۵٬۹۹۸
|- id="۸۶"
| id="۸۷" | 강
| id="۸۹" | 姜, 剛, 康, 強, 彊, 江
| id="91" | Gang
| id="93" | Kang
| id="96" | Kahng, Khang
| id="۹۸" | ۱٬۱۶۹٬۸۰۵
|- id="۱۰۰"
| id="۱۰۱" | 강전
| id="۱۰۳" | 岡田
| id="105" | Gangjeon
| id="107" | Kangjŏn
| id="109" | Gangjun, Gangjon, Kangjun, Kangjeon, Kangjoun, Gangjoun
| id="۱۱۱" | ۵۱
|- id="۱۱۳"
| id="۱۱۴" | 개
| id="۱۱۶" | 介
| id="118" | Gae
| id="120" | Kae
| id="122" | Kay, Gai, Kai
| id="۱۲۴" | ۸۶
|- id="۱۲۶"
| id="۱۲۷" | 견
| id="۱۲۹" | 堅, 甄
| id="131" | Gyeon
| id="134" | Kyŏn
| id="136" | Kyun, Kyeon, Kyoun, Kyon
| id="۱۳۸" | ۱٬۶۷۰
|- id="۱۴۰"
| id="۱۴۱" | 경
| id="۱۴۳" | 慶, 景, 京
| id="145" | Gyeong
| id="147" | Kyŏng
| id="149" | Kyung, Kyoung, Kyeong, Kyong
| id="۱۵۲" | ۱۵٬۷۸۴
|- id="۱۵۴"
| id="۱۵۵" | 계
| id="۱۵۷" | 桂
| id="159" | Gye
| id="161" | Kye
| id="163" | Kyeh, Kye, Kay, Kie
| id="۱۶۵" | ۶٬۲۸۲
|- id="۱۶۷"
| id="۱۶۸" | 고
| id="۱۷۰" | 高
| id="172" | Go
| id="174" | Ko
| id="177" | Koh, Goh, Kho, Gho, Kor
| id="۱۷۹" | ۴۳۵٬۸۳۹
|- id="۱۸۱"
| id="۱۸۲" | 곡
| id="۱۸۴" | 曲
| id="186" | Gok
| id="188" | Kok
| id="190" | Kog, Gog
| id="۱۹۲" | ۱۵۵
|- id="۱۹۴"
| id="۱۹۵" | 공
| id="۱۹۷" | 孔, 公, 龔
| id="199" | Gong
| id="201" | Kong
| id="204" | Kohng, Koung, Goung, Khong
| id="۲۰۶" | ۸۵٬۶۰۶
|- id="۲۰۸"
| id="۲۰۹" | 곽
| id="۲۱۱" | 郭
| id="213" | Gwak
| id="215" | Kwak
| id="218" | Kwag, Kwack, Gwag, Koak, Kuark
| id="۲۲۰" | ۱۸۷٬۳۲۲
|- id="۲۲۲"
| id="۲۲۳" | 교
| id="۲۲۵" | 橋
| id="227" | Gyo
| id="229" | Kyo
| id="231" |Kyoh, Gyoh
| id="۲۳۳" | ۴۱
|- id="۲۳۵"
| id="۲۳۶" | 구
| id="۲۳۸" | 具, 丘, 邱
| id="240" | Gu
| id="242" | Ku
| id="244" | Koo, Goo, Kou, Kuh, Khoo, Khu
| id="۲۴۶" | ۱۹۲٬۳۰۲
|- id="۲۴۸"
| id="۲۴۹" | 국
| id="۲۵۱" | 國, 菊, 鞠
| id="253" | Guk
| id="255" | Kuk
| id="257" | Kook, Gook, Kug, Gug, Cook
| id="۲۵۹" | ۱۸٬۹۷۶
|- id="۲۶۱"
| id="۲۶۲" | 군
| id="۲۶۴" | 君
| id="266" | Gun
| id="268" | Kun
| id="270" | Koon, Goon, Guhn, Kuhn
| id="۲۷۲" | ۴۶
|- id="۲۷۴"
| id="۲۷۵" | 궁
| id="۲۷۷" | 弓
| id="279" | Gung
| id="281" | Kung
| id="283" | Koong, Kwoong
| id="۲۸۵" | ۵۶۲
|- id="۲۸۷"
| id="۲۸۸" | 궉
| id="۲۹۰" | 鴌
| id="292" | Gwok
| id="294" | Kwŏk
| id="296" | Kwog, Gwog
| id="۲۹۸" | ۲۴۸
|- id="۳۰۰"
| id="۳۰۱" | 권
| id="۳۰۳" | 權
| id="305" | Gwon
| id="307" | Kwŏn
| id="309" | Kwon, Kweon
| id="۳۱۲" | ۶۵۲٬۴۹۵
|- id="۳۱۴"
| id="۳۱۵" | 근
| id="۳۱۷" | 斤
| id="319" | Geun
| id="322" | Kŭn
| id="324" | Keun
| id="۳۲۶" | ۲۴۲
|- id="۳۲۸"
| id="۳۲۹" | 금
| id="۳۳۱" | 琴 ,今 ,金
| id="333" | Geum
| id="335" | Kŭm
| id="337" | Keum, Kum, Gum, Guem, Kuem
| id="۳۳۹" | ۲۳٬۴۸۹
|- id="۳۴۱"
| id="۳۴۲" | 기
| id="۳۴۴" | 奇, 箕
| id="346" | Gi
| id="348" | Ki
| id="351" | Kee, Key, Gee, Ky, Khee, Kie
| id="۳۵۳" | ۲۶٬۶۷۹
|- id="۳۵۵"
| id="۳۵۶" | 길
| id="۳۵۸" | 吉
| id="360" | Gil
| id="362" | Kil
| id="364" | Gill, Khil, Keel, Kihl, Kiehl
| id="۳۶۶" | ۳۲٬۴۱۸
|- id="۳۶۸"
| id="۳۶۹" | 김
| id="۳۷۱" | 金
| id="373" | Gim
| id="375" | Kim
| id="378" | Ghim, Kym, Keem
| id="۳۸۰" | ۹٬۹۲۵٬۹۴۹
|- id="۳۸۲"
| id="۳۸۳" | 나 (ج){{سخ}}
라 (ش)
| id="۳۸۵" | 羅
| id="387" | Na (ج){{سخ}}
Ra (ش)
| id="389" | Na (ج){{سخ}}
Ra (ش)
| id="391" | Nah, La, Rha, Rah
| id="۳۹۳" | ۱۷۲٬۰۲۲
|- id="۳۹۵"
| id="۳۹۶" | 난 (ج){{سخ}}
란 (ش)
| id="۳۹۸" | 欒
| id="400" | Nan (ج){{سخ}}
Ran (ش)
| id="402" | Nan (ج){{سخ}}
Ran (ش)
| id="404" | Nahn, Rahn, Nhan, Rhan
| id="۴۰۶" | ۸۰
|- id="۴۰۸"
| id="۴۰۹" | 남
| id="۴۱۱" | 南
| id="413" | Nam
| id="416" | Nam
| id="418" | Nahm, Nham, Narm
| id="۴۲۰" | ۲۵۷٬۱۷۸
|- id="۴۲۲"
| id="۴۲۳" | 남궁
| id="۴۲۵" | 南宮
| id="427" | Namgung
| id="430" | Namgung
| id="432" | Namkung, Namgoong, Namkoong, Namkuhng, Namguhng
| id="۴۳۴" | ۱۸٬۷۴۳
|- id="۴۳۶"
| id="۴۳۷" | 낭 (ج){{سخ}}
랑 (ش)
| id="۴۳۹" | 浪 ,郞
| id="441" | Nang (ج){{سخ}}
Rang (ش)
| id="443" | Nang (ج){{سخ}}
Rang (ش)
| id="445" | Nahng, Lang
| id="۴۴۷" | ۳۴۱
|- id="۴۴۹"
| id="۴۵۰" | 내
| id="۴۵۲" | 乃, 奈
| id="454" | Nae
| id="456" | Nae
| id="458" | Nai, Nay
| id="۴۶۰" | ۴۴۰
|- id="۴۶۲"
| id="۴۶۳" | 노 (ج){{سخ}}
로 (ش)
| id="۴۶۵" | 盧, 魯, 路
| id="467" | No (ج){{سخ}}
Ro (ش)
| id="469" | No (ج){{سخ}}
Ro (ش)
| id="471" | Noh, Roh, Ro
| id="۴۷۳" | ۲۹۰٬۴۳۴
|- id="۴۷۵"
| id="۴۷۶" | 뇌 (ج){{سخ}}
뢰 (ش)
| id="۴۷۸" | 雷, 賴
| id="480" | Noe (ج){{سخ}}
Roe (ش)
| id="482" | Noe (ج){{سخ}}
Roe (ش)
| id="484" | Roi, Noi
| id="۴۸۶" | ۹۲
|- id="۴۸۸"
| id="۴۸۹" | 누 (ج){{سخ}}
루 (ش)
| id="۴۹۱" | 樓
| id="493" | Nu (ج){{سخ}}
Ru (ش)
| id="495" | Nu (ج){{سخ}}
Ru (ش)
| id="497" | Noo, Roo
| id="۴۹۹" | ۲۴
|- id="۵۰۱"
| id="۵۰۲" | 단
| id="۵۰۴" | 段
| id="506" | Dan
| id="508" | Tan
| id="510" | Dahn, Than
| id="۵۱۲" | ۱٬۵۸۵
|- id="۵۱۴"
| id="۵۱۵" | 담
| id="۵۱۷" | 譚
| id="519" | Dam
| id="521" | Tam
| id="523" | Tham, Dham, Dahm, Tahm
| id="۵۲۵" | ۵۷
|- id="۵۲۷"
| id="۵۲۸" | 당
| id="۵۳۰" | 唐
| id="532" | Dang
| id="534" | Tang
| id="536" | Tang, Dhang, Thang
| id="۵۳۸" | ۱٬۰۲۵
|- id="۵۴۰"
| id="۵۴۱" | 대
| id="۵۴۳" | 大
| id="545" | Dae
| id="547" | Tae
| id="549" | Dai, Dea, Day
| id="۵۵۱" | ۶۰۶
|- id="۵۵۳"
| id="۵۵۴" | 도
| id="۵۵۶" | 道, 都, 陶
| id="558" | Do
| id="560" | To
| id="562" | Doh, Toe, Doe, Toh
| id="۵۶۴" | ۵۴٬۷۷۹
|- id="۵۶۶"
| id="۵۶۷" | 독고
| id="۵۶۹" | 獨孤
| id="571" | Dokgo
| id="573" | Tokko
| id="575" | Dokko, Toko, Tokko, Dockko, Dogko, Togko, Doko
| id="۵۷۷" | ۸۰۷
|- id="۵۷۹"
| id="۵۸۰" | 돈
| id="۵۸۲" | 頓
| id="584" | Don
| id="586" | Ton
| id="588" | Dohn, Tohn
| id="۵۹۰" | ۱۱۵
|- id="۵۹۲"
| id="۵۹۳" | 동
| id="۵۹۵" | 董
| id="597" | Dong
| id="599" | Tong
| id="601" | Tong, Dhong, Thong
| id="۶۰۳" | ۵٬۵۶۴
|- id="۶۰۵"
| id="۶۰۶" | 동방
| id="۶۰۸" | 東方
| id="610" | Dongbang
| id="612" | Tubong
| id="614" | Tubong, Dongpang
| id="۶۱۶" | ۲۲۰
|- id="۶۱۸"
| id="۶۱۹" | 두
| id="۶۲۱" | 杜
| id="623" | Du
| id="625" | Tu
| id="627" | Doo, Tu, Do, Dou, Tou, To, Too
| id="۶۲۹" | ۵٬۹۵۸
|- id="۶۳۱"
| id="۶۳۲" | 류(유)
| id="۶۳۴" | 柳
| id="636" | Ryu
| id="639" | Ryu
| id="641" | Ryou, Rou, Ryoo,Yu,Yoo,Yuh
| id="۶۴۳" | ۶۰۳٬۰۸۴
|- id="۶۴۵"
| id="۶۴۶" | 마
| id="۶۴۸" | 馬, 麻
| id="۶۵۰" | Ma
| id="۶۵۲" | Ma
| id="۶۵۴" | Mah, Mar
| id="۶۵۶" | ۳۶٬۰۹۴
|- id="۶۵۸"
| id="۶۵۹" | 만
| id="۶۶۱" | 萬
| id="۶۶۳" | Man
| id="۶۶۵" | Man
| id="۶۶۷" | Mann, Mahn
| id="۶۶۹" | ۱۷۲
|- id="۶۷۱"
| id="۶۷۲" | 망절
| id="۶۷۴" | 網切
| id="۶۷۶" | Mangjeol
| id="۶۷۹" | Mangjŏl
| id="۶۸۱" | Mangjul, Mangjuhl, Mangjoul
| id="۶۸۳" | ۱۰
|- id="۶۸۵"
| id="۶۸۶" | 매
| id="۶۸۸" | 梅
| id="۶۹۰" | Mae
| id="۶۹۲" | Mae
| id="۶۹۴" | May
| id="۶۹۶" | ۲۲۲
|- id="۶۹۸"
| id="۶۹۹" | 맹
| id="۷۰۱" | 孟
| id="۷۰۳" | Maeng
| id="705" | Maeng
| id="707" | Maing
| id="۷۰۹" | ۲۰٬۲۱۹
|- id="۷۱۱"
| id="۷۱۲" | 명
| id="۷۱۴" | 明
| id="716" | Myeong
| id="718" | Myŏng
| id="720" | Myung, Myoung, Myong
| id="۷۲۲" | ۲۶٬۷۴۶
|- id="۷۲۴"
| id="۷۲۵" | 모
| id="۷۲۷" | 毛, 牟
| id="729" | Mo
| id="731" | Mo
| id="733" | Moh, Moe
| id="۷۳۵" | ۱۹٬۸۳۴
|- id="۷۳۷"
| id="۷۳۸" | 목
| id="۷۴۰" | 睦, 穆, 木
| id="742" | Mok
| id="744" | Mok
| id="746" | Mock, Mog, Mork
| id="۷۴۸" | ۸٬۱۹۱
|- id="۷۵۰"
| id="۷۵۱" | 묘
| id="۷۵۳" | 苗
| id="755" | Myo
| id="757" | Myo
| id="759" | Myoh, Mio
| id="۷۶۱" | ۶۱
|- id="۷۶۳"
| id="۷۶۴" | 묵
| id="۷۶۶" | 墨
| id="768" | Muk
| id="770" | Muk
| id="772" | Mook
| id="۷۷۴" | ۱۷۹
|- id="۷۷۶"
| id="۷۷۷" | 문
| id="۷۷۹" | 門, 文
| id="781" | Mun
| id="783" | Mun
| id="785" | Moon, Muhn
| id="۷۸۸" | ۴۲۶٬۹۲۷
|- id="۷۹۰"
| id="۷۹۱" | 미
| id="۷۹۳" | 米
| id="795" | Mi
| id="797" | Mi
| id="799" | Mee, Mih, Meeh
| id="۸۰۱" | ۱۹۹
|- id="۸۰۳"
| id="۸۰۴" | 민
| id="۸۰۶" | 閔
| id="808" | Min
| id="811" | Min
| id="813" | Minn, Mihn
| id="۸۱۵" | ۱۵۹٬۰۵۴
|- id="۸۱۷"
| id="۸۱۸" | 박
| id="۸۲۰" | 朴
| id="822" | Bak
| id="824" | Pak
| id="826" | Park, Bahk, Pahk
| id="۸۲۹" | ۳٬۸۹۵٬۱۲۱
|- id="۸۳۱"
| id="۸۳۲" | 반
| id="۸۳۴" | 班, 潘
| id="836" | Ban
| id="838" | Pan
| id="840" | Bahn, Pan, Pahn, Bhan, Van
| id="۸۴۲" | ۲۶٬۱۷۱
|- id="۸۴۴"
| id="۸۴۵" | 방
| id="۸۴۷" | 方, 房, 邦, 龐
| id="849" | Bang
| id="851" | Pang
| id="853" | Bhang, Bahng, Pahng, Phang
| id="۸۵۵" | ۱۱۹٬۷۰۳
|- id="۸۵۷"
| id="۸۵۸" | 배
| id="۸۶۰" | 裴 (裵 یک جایگزین برای 裴 است)
| id="862" | Bae
| id="865" | Pae
| id="867" | Bai, Pae, Pai, Bay, Pay
| id="۸۶۹" | ۳۷۲٬۰۶۴
|- id="۸۷۱"
| id="۸۷۲" | 백
| id="۸۷۴" | 白
| id="876" | Baek
| id="879" | Paek
| id="881" | Baik, Back, Paik, Pack
| id="۸۸۳" | ۳۵۱٬۲۷۵
|- id="۸۸۵"
| id="۸۸۶" | 범
| id="۸۸۸" | 凡, 范
| id="890" | Beom
| id="892" | Pŏm
| id="894" | Bum, Bom, Peom, Pum, Puhm, Buhm
| id="۸۹۶" | ۳٬۴۷۲
|- id="۸۹۸"
| id="۸۹۹" | 변
| id="۹۰۱" | 卞, 邊
| id="903" | Byeon
| id="905" | Pyŏn
| id="907" | Byun, Byon, Pyun, Byoun, Pyon, Pyoun, Pyeon
| id="۹۰۹" | ۱۳۱٬۵۵۴
|- id="۹۱۱"
| id="۹۱۲" | 복
| id="۹۱۴" | 卜
| id="916" | Bok
| id="918" | Pok
| id="920" | Pock, Bog, Pog, Bock
| id="۹۲۲" | ۸٬۶۴۴
|- id="۹۲۴"
| id="۹۲۵" | 봉
| id="۹۲۷" | 奉, 鳳
| id="929" | Bong
| id="931" | Pong
| id="933" | Bhong, Bohng, Pohng, Vong
| id="۹۳۵" | ۱۱٬۸۱۹
|- id="۹۳۷"
| id="۹۳۸" | 부
| id="۹۴۰" | 夫, 傅
| id="942" | Bu
| id="944" | Pu
| id="946" | Boo, Pu, Bou, Poo, Booh, Buh, Pou, Pooh
| id="۹۴۸" | ۹٬۵۹۲
|- id="۹۵۰"
| id="۹۵۱" | 비
| id="۹۵۳" | 丕
| id="955" | Bi
| id="957" | Pi
| id="959" | Bee, Pee, Bih, Bhi, Pih, Phi
| id="۹۶۱" | ۹۰
|- id="۹۶۳"
| id="۹۶۴" | 빈
| id="۹۶۶" | 賓, 彬
| id="968" | Bin
| id="970" | Pin
| id="972" | Been, Pihn, Phin, Bean, Bihn, Pean
| id="۹۷۴" | ۵٬۲۵۲
|- id="۹۷۶"
| id="۹۷۷" | 빙
| id="۹۷۹" | 氷
| id="981" | Bing
| id="983" | Ping
| id="۹۸۶" | ۷۲۷
|- id="۹۸۸"
| id="۹۸۹" | 사
| id="۹۹۱" | 史, 舍, 謝
| id="993" | Sa
| id="995" | Sa
| id="997" | Sah, Sar
| id="۹۹۹" | ۱۰٬۱۱۸
|- id="۱۰۰۱"
| id="۱۰۰۲" | 사공
| id="۱۰۰۴" | 司空
| id="1006" | Sagong
| id="1008" | Sagong
| id="1010" | Sakong, Sagoung, Sakoung
| id="۱۰۱۲" | ۴٬۳۰۷
|- id="۱۰۱۴"
| id="۱۰۱۵" | 삼
| id="۱۰۱۷" | 森, 杉
| id="1019" | Sam
| id="1021" | Sam
| id="1023" | Sahm, Sarm
| id="۱۰۲۵" | ۵۱
|- id="۱۰۲۷"
| id="۱۰۲۸" | 상
| id="۱۰۳۰" | 尙
| id="1032" | Sang
| id="1034" | Sang
| id="1036" | Sahng
| id="۱۰۳۸" | ۲٬۲۹۸
|- id="۱۰۴۰"
| id="۱۰۴۱" | 서
| id="۱۰۴۳" | 西, 徐
| id="1045" | Seo
| id="1048" | Sŏ
| id="1050" | Suh, Surh, Su, Sur, So, Seoh
| id="۱۰۵۳" | ۶۹۵٬۲۴۹
|- id="۱۰۵۵"
| id="۱۰۵۶" | 서문
| id="۱۰۵۸" | 西門
| id="1060" | Seomun
| id="1062" | Sŏmun
| id="1064" | Suhmun, Suhmoon, Seomoon, Somoon
| id="۱۰۶۶" | ۱٬۸۶۱
|- id="۱۰۶۸"
| id="۱۰۶۹" | 석
| id="۱۰۷۱" | 昔, 石
| id="1073" | Seok
| id="1076" | Sŏk
| id="1078" | Suk, Sok, Suck, Sek
| id="۱۰۸۰" | ۵۴٬۶۱۰
|- id="۱۰۸۲"
| id="۱۰۸۳" | 선
| id="۱۰۸۵" | 宣
| id="1087" | Seon
| id="1089" | Sŏn
| id="1091" | Sun, Son, Suhn, Sen
| id="۱۰۹۳" | ۳۸٬۸۴۹
|- id="۱۰۹۵"
| id="۱۰۹۶" | 선우
| id="۱۰۹۸" | 鮮于
| id="1100" | Seonu
| id="1102" | Sŏnu
| id="1104" | Sunwoo, Seonwoo, Sonu, Sunoo, Sunwou, Seonwu, Sonwu
| id="۱۱۰۶" | ۳٬۵۶۰
|- id="۱۱۰۸"
| id="۱۱۰۹" | 설
| id="۱۱۱۱" | 薛, 偰
| id="1113" | Seol
| id="1116" | Sŏl
| id="1118" | Sul, Seul, Sol, Sull
| id="۱۱۲۰" | ۴۲٬۰۶۴
|- id="۱۱۲۲"
| id="۱۱۲۳" | 성
| id="۱۱۲۵" | 成, 星
| id="1127" | Seong
| id="1130" | Sŏng
| id="1132" | Sung, Soung, Song
| id="۱۱۳۴" | ۱۸۵٬۳۶۳
|- id="۱۱۳۶"
| id="۱۱۳۷" | 소
| id="۱۱۳۹" | 蘇, 邵
| id="1141" | So
| id="1143" | So
| id="1145" | Soh
| id="۱۱۴۷" | ۴۹٬۴۵۶
|- id="۱۱۴۹"
| id="۱۱۵۰" | 소봉
| id="۱۱۵۲" | 小峰
| id="1154" | Sobong
| id="1156" | Sobong
| id="1158" | Sohbong, Sopong, Shobong, Sohpong, Shopong
| id="۱۱۶۰" | ۱۸
|- id="۱۱۶۲"
| id="۱۱۶۳" | 손
| id="۱۱۶۵" | 孫
| id="1167" | Son
| id="1170" | Son
| id="1172" | Sohn, Soun
| id="۱۱۷۵" | ۴۱۵٬۱۸۲
|- id="۱۱۷۷"
| id="۱۱۷۸" | 송
| id="۱۱۸۰" | 宋, 松
| id="1182" | Song
| id="1185" | Song
| id="1187" | Soung
| id="۱۱۸۹" | ۶۳۹٬۰۸۲
|- id="۱۱۹۱"
| id="۱۱۹۲" | 수
| id="۱۱۹۴" | 水, 洙
| id="1196" | Su
| id="1198" | Su
| id="1200" | Soo, Sooh
| id="۱۲۰۲" | ۱۹۹
|- id="۱۲۰۴"
| id="۱۲۰۵" | 순
| id="۱۲۰۷" | 荀, 舜, 淳, 順
| id="1209" | Sun
| id="1211" | Sun
| id="1213" | Soon
| id="۱۲۱۵" | ۱٬۲۹۶
|- id="۱۲۱۷"
| id="۱۲۱۸" | 승
| id="۱۲۲۰" | 昇, 承
| id="1222" | Seung
| id="1225" | Sŭng
| id="1227" | Sung
| id="۱۲۲۹" | ۳٬۳۰۴
|- id="۱۲۳۱"
| id="۱۲۳۲" | 시
| id="۱۲۳۴" | 柴, 施
| id="1236" | Si
| id="1238" | Si
| id="1240" | Shi, See, Sie, Sea
| id="۱۲۴۲" | ۳٬۹۲۸
|- id="۱۲۴۴"
| id="۱۲۴۵" | 신
| id="۱۲۴۷" | 申, 辛, 愼
| id="1249" | Sin
| id="1251" | Sin
| id="1253" | Shin, Shinn, Sheen, Seen, Sinn, Cynn
| id="۱۲۵۶" | ۹۱۱٬۵۵۶
|- id="۱۲۵۸"
| id="۱۲۵۹" | 심
| id="۱۲۶۱" | 沈
| id="1263" | Sim
| id="1266" | Sim
| id="1268" | Shim, Seem, Sheem, Sihm
| id="۱۲۷۱" | ۲۵۲٬۲۵۵
|- id="۱۲۷۳"
| id="۱۲۷۴" | 십
| id="۱۲۷۶" | 什
| id="1278" | Sip
| id="1280" | Sip
| id="1282" | Ship, Sihp, Seep, Sib, Seeb, Sihb
| id="۱۲۸۴" | ۸۲
|- id="۱۲۸۶"
| id="۱۲۸۷" | 아
| id="۱۲۸۹" | 阿
| A
| id="1291" | A
| A
| id="1293" | A
| id="1295" | Ah, Ar
| id="۱۲۹۷" | ۶۳۲
|- id="۱۲۹۹"
| id="۱۳۰۰" | 안
| id="۱۳۰۲" | 安
| id="1304" | An
| id="1306" | An
| id="1308" | Ahn, Arn, Aan
| id="۱۳۱۱" | ۶۳۷٬۷۸۶
|- id="۱۳۱۳"
| id="۱۳۱۴" | 애
| id="۱۳۱۶" | 艾
| id="1318" | Ae
| id="1320" | Ae
| id="1322" | Ay, Ai
| id="۱۳۲۴" | ۱۲۳
|- id="۱۳۲۶"
| id="۱۳۲۷" | 야
| id="۱۳۲۹" | 夜
| id="1331" | Ya
| id="1333" | Ya
| id="1335" | Yah, Yar
| id="۱۳۳۷" | ۱۸۰
|- id="۱۳۳۹"
| id="۱۳۴۰" | 양 (ج){{سخ}}
량 (ش) {{Ref|۱|۱}}
| id="۱۳۴۳" | 梁, 楊, 樑, 襄
| id="1345" | Yang (ج){{سخ}}
Ryang (ش) {{Ref|۱|۱}}
| id="1348" | Yang (ج){{سخ}}
Ryang (ش) {{Ref|۱|۱}}
| id="1352" | Ryang, Lyang
| id="۱۳۵۴" | ۴۸۶٬۶۴۵
|- id="۱۳۵۶"
| id="۱۳۵۷" | 어
| id="۱۳۵۹" | 魚
| id="1361" | Eo
| Ŏ
| id="۱۳۶۳" | Ŏ
| id="1365" | Uh, Urh, Eoh
| id="۱۳۶۷" | ۱۷٬۵۵۱
|- id="۱۳۶۹"
| id="۱۳۷۰" | 어금
| id="۱۳۷۲" | 魚金
| id="1374" | Eogeum
| id="۱۳۷۶" | Ŏgŭm
| id="1378" | Eokeum, Okeum, Okum, Ukeum, Ugeum, Ukum
| id="۱۳۸۰" | ۵۱
|- id="۱۳۸۲"
| id="۱۳۸۳" | 엄
| id="۱۳۸۵" | 嚴
| id="1387" | Eom
| id="۱۳۸۹" | Ŏm
| id="1391" | Um, Uhm, Oum, Ohm
| id="۱۳۹۴" | ۱۳۲٬۹۹۰
|- id="۱۳۹۶"
| id="۱۳۹۷" | 여 (ج){{سخ}}
려 (ش) {{Ref|۲|۲}}
| id="۱۴۰۰" | 余, 呂, 汝
| id="1402" | Yeo (ج){{سخ}}
Ryeo (ش) {{Ref|۲|۲}}
| id="1405" | Yŏ (ج){{سخ}}
Ryŏ (ش) {{Ref|۲|۲}}
| id="1408" | Yu, Yo, Yeu, Yuh, Yeo, Yoh
| id="۱۴۱۰" | ۷۵٬۱۹۶
|- id="۱۴۱۲"
| id="۱۴۱۳" | 연 (ج){{سخ}}
련 (ش) {{Ref|۳|۳}}
| id="۱۴۱۶" | 連, 燕, 延
| id="1418" | Yeon (ج){{سخ}}
Ryeon (ش) {{Ref|۳|۳}}
| id="1421" | Yŏn (ج){{سخ}}
Ryŏn (ش) {{Ref|۳|۳}}
| id="1424" | Youn, Yun, Yon, Yeun, Yeoun
| id="۱۴۲۶" | ۳۲٬۵۲۸
|- id="۱۴۲۸"
| id="۱۴۲۹" | 염 (ج){{سخ}}
렴 (ش)
| id="۱۴۳۱" | 廉
| id="1433" | Yeom (ج){{سخ}}
Ryeom (ش)
| id="1436" | Yŏm (ج){{سخ}}
Ryŏm (ش)
| id="1438" | Yum, Youm, Yeum, Yom, Yeoum
| id="۱۴۴۰" | ۶۳٬۹۵۱
|- id="۱۴۴۲"
| id="۱۴۴۳" | 엽
| id="۱۴۴۵" | 葉
| id="1447" | Yeop
| id="1449" | Yŏp
| id="1451" | Yeob, Youb, Yeop, Yub, Yup, Yob
| id="۱۴۵۳" | ۱۲۷
|- id="۱۴۵۵"
| id="۱۴۵۶" | 영
| id="۱۴۵۸" | 永, 榮, 影
| id="1460" | Yeong
| id="1462" | Yŏng
| id="1464" | Young
| id="۱۴۶۶" | ۲۵۹
|- id="۱۴۶۸"
| id="۱۴۶۹" | 예
| id="۱۴۷۱" | 芮, 乂
| id="1473" | Ye
| id="1475" | Ye
| id="1477" | Yeh
| id="۱۴۷۹" | ۱۲٬۶۵۶
|- id="۱۴۸۱"
| id="۱۴۸۲" | 오
| id="۱۴۸۴" | 伍, 吳, 呉
| O
| id="1486" | O
| O
| id="1488" | O
| id="1490" | Oh, Oe, Au, Ou
| id="۱۴۹۳" | ۷۰۶٬۹۰۸
|- id="۱۴۹۵"
| id="۱۴۹۶" | 옥
| id="۱۴۹۸" | 玉
| id="1500" | Ok
| id="1502" | Ok
| id="1504" | Ock, Ohk, Oak, Og, Ohg, Oag
| id="۱۵۰۶" | ۲۲٬۹۶۴
|- id="۱۵۰۸"
| id="۱۵۰۹" | 온
| id="۱۵۱۱" | 溫
| id="1513" | On
| id="1515" | On
| id="1517" | Ohn, Ohnn
| id="۱۵۱۹" | ۵٬۰۸۱
|- id="۱۵۲۱"
| id="۱۵۲۲" | 옹
| id="۱۵۲۴" | 邕, 雍
| id="1526" | Ong
| id="1528" | Ong
| id="1530" | Ohng, Oung
| id="۱۵۳۲" | ۹۶۴
|- id="۱۵۳۴"
| id="۱۵۳۵" | 왕
| id="۱۵۳۷" | 王, 汪
| id="1539" | Wang
| id="1542" | Wang
| id="۱۵۴۵" | ۲۳٬۴۴۷
|- id="۱۵۴۷"
| id="۱۵۴۸" | 요
| id="۱۵۵۰" | 姚
| id="1552" | Yo
| id="1554" | Yo
| id="۱۵۵۷" | ۱۹۸
|- id="۱۵۵۹"
| id="۱۵۶۰" | 용 (ج){{سخ}}
룡 (ش)
| id="۱۵۶۲" | 龍
| id="1564" | Yong (ج){{سخ}}
Ryong (ش)
| id="1567" | Yong (ج){{سخ}}
Ryong (ش)
| id="1569" | Ryong, Lyong
| id="۱۵۷۱" | ۱۴٬۰۶۷
|- id="۱۵۷۳"
| id="۱۵۷۴" | 우
| id="۱۵۷۶" | 於, 禹
| U
| id="1578" | U
| U
| id="1580" | U
| id="1582" | Woo, Wu, Ou, Wo, Uh
| id="۱۵۸۴" | ۱۸۰٬۱۴۱
|- id="۱۵۸۶"
| id="۱۵۸۷" | 운
| id="۱۵۸۹" | 雲, 芸
| id="1591" | Un
| id="1593" | Un
| id="1595" | Woon, Wun, Whun, Wuhn
| id="۱۵۹۷" | ۱۷۰
|- id="۱۵۹۹"
| id="۱۶۰۰" | 원
| id="۱۶۰۲" | 元, 袁, 苑
| id="1604" | Won
| id="1607" | Wŏn
| id="1609" | Weon, Woen, Wone, Wun, One
| id="۱۶۱۱" | ۱۲۰٬۴۶۵
|- id="۱۶۱۳"
| id="۱۶۱۴" | 위
| id="۱۶۱۶" | 韋, 魏
| id="1618" | Wi
| id="1620" | Wi
| id="1622" | Wee, We, Wie
| id="۱۶۲۴" | ۳۰٬۴۹۶
|- id="۱۶۲۶"
| id="۱۶۲۷" | 유 (ج){{سخ}}
류 (ش) {{Ref|۴|۴}}
| id="۱۶۳۰" | 劉, 兪, 庾
| id="1632" | Yu (ج){{سخ}}
Ryu (ش) {{Ref|۴|۴}}
| id="1635" | Yu (ج){{سخ}}
Ryu (ش) {{Ref|۴|۴}}
| id="1638" | Yoo, You
| id="۱۶۴۱" | ۴۳۷٬۹۰۰
|- id="۱۶۴۳"
| id="۱۶۴۴" | 육 (ج){{سخ}}
륙 (ش)
| id="۱۶۴۶" | 陸
| id="1648" | Yuk (ج){{سخ}}
Ryuk (ش)
| id="1650" | Yuk (ج){{سخ}}
Ryuk (ش)
| id="1652" | Yook, Youk, Yug, Ryuk, Yuck
| id="۱۶۵۴" | ۲۱٬۵۴۵
|- id="۱۶۵۶"
| id="۱۶۵۷" | 윤
| id="۱۶۵۹" | 尹
| id="1661" | Yun
| id="1663" | Yun
| id="1665" | Yoon, Youn, Yune, Yeun
| id="۱۶۶۸" | ۹۴۸٬۶۰۰
|- id="۱۶۷۰"
| id="۱۶۷۱" | 은
| id="۱۶۷۳" | 殷
| id="1675" | Eun
| id="۱۶۷۸" | Ŭn
| id="1680" | Un, Unn
| id="۱۶۸۲" | ۱۵٬۶۵۷
|- id="۱۶۸۴"
| id="۱۶۸۵" | 음
| id="۱۶۸۷" | 陰
| id="1689" | Eum
| id="۱۶۹۱" | Ŭm
| id="1693" | Um, Em, Yeum
| id="۱۶۹۵" | ۵٬۹۳۶
|- id="۱۶۹۷"
| id="۱۶۹۸" | 이 (ج){{سخ}}
리 (ش) {{Ref|۵|۵}}
| id="۱۷۰۱" | 李, 伊, 異
| id="1703" | I (ج){{سخ}}
Ri (ش) {{Ref|۵|۵}}
| id="1706" | Yi (ج){{سخ}}
Ri (ش) {{Ref|۵|۵}}
| id="1709" | Lee, Yi, Rhee, Ree, Rie, Rhie
| id="۱۷۱۲" | ۶٬۷۹۶٬۲۲۷
|- id="۱۷۱۴"
| id="۱۷۱۵" | 인
| id="۱۷۱۷" | 印
| id="1719" | In
| id="1721" | In
| id="1723" | Ihn, Yin, Inn, Lin
| id="۱۷۲۵" |۲۰٬۶۳۵
|- id="۱۷۲۷"
| id="۱۷۲۸" | 임
| id="۱۷۳۰" | 任
| id="1732" | Im
| id="1735" | Im
| id="1737" | Im, Yim
| id="۱۷۳۹" | ۹۹٬۹۸۶
|- id="۱۷۴۱"
| id="۱۷۴۲" | 임 (ج){{سخ}}
림 (ش) {{Ref|۶|۶}}
| id="۱۷۴۵" | 林
| id="1747" | Im (ج){{سخ}}
Rim (ش) {{Ref|۶|۶}}
| id="1750" | Im (ج){{سخ}}
Rim (ش) {{Ref|۶|۶}}
| id="1753" | Lim, Yim, Rim, Leem, Rhim
| id="۱۷۵۶" | ۶۳۵٬۵۰۷
|- id="۱۷۵۸"
| id="۱۷۵۹" | 자
| id="۱۷۶۱" | 慈
| id="1763" | Ja
| id="1765" | Cha
| id="۱۷۶۸" | ۱۷۸
|- id="۱۷۷۰"
| id="۱۷۷۱" | 장
| id="۱۷۷۳" | 莊, 章, 張, 蔣
| id="1775" | Jang
| id="1778" | Chang
| id="1781" | Chang, Jahng, Jhang
| id="۱۷۸۳" | ۹۴۹٬۲۵۷
|- id="۱۷۸۵"
| id="۱۷۸۶" | 장곡
| id="۱۷۸۸" | 長谷
| id="1790" | Janggok
| id="1792" | Changgok
| id="۱۷۹۵" | ۵۲
|- id="۱۷۹۷"
| id="۱۷۹۸" | 저
| id="۱۸۰۰" | 邸
| id="1802" | Jeo
| id="1804" | Chŏ
| id="۱۸۰۷" | ۴۸
|- id="۱۸۰۹"
| id="۱۸۱۰" | 전
| id="۱۸۱۲" | 全, 田, 錢
| id="1814" | Jeon
| id="1817" | Chŏn
| id="1819" | Jun, Chun, Chon, Cheon
| id="۱۸۲۱" | ۶۸۷٬۸۶۷
|- id="۱۸۲۳"
| id="۱۸۲۴" | 점
| id="۱۸۲۶" | 佔
| id="1828" | Jeom
| id="1830" | Chŏm
| id="۱۸۳۳" | ۵۱۶
|- id="۱۸۳۵"
| id="۱۸۳۶" | 정
| id="۱۸۳۸" | 丁, 程, 鄭
| id="1840" | Jeong
| id="1843" | Chŏng
| id="1845" | Chung, Jung, Joung, Chong, Cheong, Choung
| id="۱۸۴۸" | ۲٬۲۳۰٬۶۱۱
|- id="۱۸۵۰"
| id="۱۸۵۱" | 제
| id="۱۸۵۳" | 諸
| id="1855" | Je
| id="1857" | Che
| id="1859" | Jae, Jea, Che, Jei, Jhe
| id="۱۸۶۱" | ۲۹٬۹۶۸
|- id="۱۸۶۳"
| id="۱۸۶۴" | 제갈
| id="۱۸۶۶" | 諸葛
| id="1868" | Jegal
| id="1870" | Chegal
| id="1872" | Jaegal, Jekal, Jeagal, Chegal, Chekal
| id="۱۸۷۴" | ۴٬۴۴۴
|- id="۱۸۷۶"
| id="۱۸۷۷" | 조
| id="۱۸۷۹" | 趙, 曺
| id="1881" | Jo
| id="1883" | Cho
| id="1886" | Cho, Joe, Joh, Jou
| id="۱۸۸۸" | ۱٬۳۴۷٬۷۳۰
|- id="۱۸۹۰"
| id="۱۸۹۱" | 종
| id="۱۸۹۳" | 宗, 鍾
| id="1895" | Jong
| id="1897" | Chong
| id="1899" | Chong
| id="۱۹۰۱" | ۹۶۲
|- id="۱۹۰۳"
| id="۱۹۰۴" | 좌
| id="۱۹۰۶" | 左
| id="1908" | Jwa
| id="1910" | Chwa
| id="1912" | Chwa, Joa, Choa
| id="۱۹۱۴" | ۳٬۱۳۰
|- id="۱۹۱۶"
| id="۱۹۱۷" | 주
| id="۱۹۱۹" | 周, 朱
| id="1921" | Ju
| id="1923" | Chu
| id="1925" | Joo, Chu, Choo, Jou, Zoo, Jew, Zu
| id="۱۹۲۷" | ۲۱۵٬۰۱۰
|- id="۱۹۲۹"
| id="۱۹۳۰" | 준
| id="۱۹۳۲" | 俊
| id="1934" | Jun
| id="1936" | Chun
| id="1938" | Juhn, Jhun, Choon, Joon, Chuhn
| id="۱۹۴۰" | ۷۲
|- id="۱۹۴۲"
| id="۱۹۴۳" | 즙
| id="۱۹۴۵" | 辻
| id="1947" | Jeup
| id="1949" | Chŭp
| id="1951" | Jup, Jub, Jeub, Cheup, Chup, Cheub, Chub
| ۴
| id="۱۹۵۳" | ۴
|- id="۱۹۵۵"
| id="۱۹۵۶" | 증
| id="۱۹۵۸" | 增, 曾
| id="1960" | Jeung
| id="1962" | Chŭng
| id="1964" | Jung, Cheung, Chung
| ۶
| id="۱۹۶۶" | ۶
|- id="۱۹۶۸"
| id="۱۹۶۹" | 지
| id="۱۹۷۱" | 智, 池
| id="1973" | Ji
| id="1975" | Chi
| id="1977" | Jee, Gi, Chee, Gee, Jhi
| id="۱۹۷۹" | ۱۴۷٬۵۷۲
|- id="۱۹۸۱"
| id="۱۹۸۲" | 진
| id="۱۹۸۴" | 晉, 眞, 陳, 秦
| id="1986" | Jin
| id="1988" | Chin
| id="1990" | Chin, Jeen, Gin
| id="۱۹۹۲" | ۱۷۰٬۹۸۰
|- id="۱۹۹۴"
| id="۱۹۹۵" | 차
| id="۱۹۹۷" | 車
| id="1999" | Cha
| id="2002" | Ch'a
| id="2004" | Char, Chah
| id="۲۰۰۶" | ۱۸۰٬۵۸۹
|- id="۲۰۰۸"
| id="۲۰۰۹" | 창
| id="۲۰۱۱" | 昌, 倉
| id="2013" | Chang
| id="2015" | Ch'ang
| id="2017" | Chahng
| id="۲۰۱۹" | ۱٬۱۷۹
|- id="۲۰۲۱"
| id="۲۰۲۲" | 채
| id="۲۰۲۴" | 采, 菜, 蔡
| id="2026" | Chae
| id="2029" | Ch'ae
| id="2031" | Chai, Che
| id="۲۰۳۳" | ۱۱۹٬۲۵۱
|- id="۲۰۳۵"
| id="۲۰۳۶" | 천
| id="۲۰۳۸" | 天, 千
| id="2040" | Cheon
| id="2042" | Ch'ŏn
| id="2044" | Chun, Chon, Choun
| id="۲۰۴۶" | ۱۱۲٬۲۲۷
|- id="۲۰۴۸"
| id="۲۰۴۹" | 초
| id="۲۰۵۱" | 楚, 肖
| id="2053" | Cho
| id="2055" | Ch'o
| id="2057" | Chu, Chou, Choh
| id="۲۰۵۹" | ۳۵۱
|- id="۲۰۶۱"
| id="۲۰۶۲" | 최
| id="۲۰۶۴" | 崔
| id="2066" | Choe
| id="2068" | Ch'oe
| id="2070" | Choi, Che, Choy, Chey
| id="۲۰۷۳" | ۲٬۱۶۹٬۷۰۴
|- id="۲۰۷۵"
| id="۲۰۷۶" | 추
| id="۲۰۷۸" | 秋, 鄒
| id="2080" | Chu
| id="2082" | Ch'u
| id="2084" | Choo, Chou, Chyu
| id="۲۰۸۶" | ۵۵٬۳۰۹
|- id="۲۰۸۸"
| id="۲۰۸۹" | 탁
| id="۲۰۹۱" | 卓
| id="2093" | Tak
| id="2095" | T'ak
| id="2097" | Tark, Tag, Tack, Tahk
| id="۲۰۹۹" | ۱۹٬۳۹۵
|- id="۲۱۰۱"
| id="۲۱۰۲" | 탄
| id="۲۱۰۴" | 彈
| id="2106" | Tan
| id="2108" | T'an
| id="2110" | Tahn, Tann
| id="۲۱۱۲" | ۱۵۵
|- id="۲۱۱۴"
| id="۲۱۱۵" | 태
| id="۲۱۱۷" | 太
| id="2119" | Tae
| id="2122" | T'ae
| id="2124" | Tai, Tay
| id="۲۱۲۶" | ۸٬۱۶۵
|- id="۲۱۲۸"
| id="۲۱۲۹" | 판
| id="۲۱۳۱" | 判
| id="2133" | Pan
| id="2135" | P'an
| id="2137" | Pahn, Phan, Parn, Pann
| id="۲۱۳۹" | ۲۹۰
|- id="۲۱۴۱"
| id="۲۱۴۲" | 팽
| id="۲۱۴۴" | 彭
| id="2146" | Paeng
| id="2148" | P'aeng
| id="2150" | Pang, Paing, Peng
| id="۲۱۵۲" | ۲٬۸۲۵
|- id="۲۱۵۴"
| id="۲۱۵۵" | 편
| id="۲۱۵۷" | 片
| id="2159" | Pyeon
| id="2161" | P'yŏn
| id="2163" | Pyun, Pyon, Pyoun, Pyen
| id="۲۱۶۵" | ۱۵٬۳۰۸
|- id="۲۱۶۷"
| id="۲۱۶۸" | 평
| id="۲۱۷۰" | 平
| id="2172" | Pyeong
| id="2174" | P'yŏng
| id="2176" | Pyung, Pyong, Pyoung, Pyeng
| id="۲۱۷۸" | ۶۰۸
|- id="۲۱۸۰"
| id="۲۱۸۱" | 포
| id="۲۱۸۳" | 包
| id="2185" | Po
| id="2187" | P'o
| id="2189" | Pho, Poh
| id="۲۱۹۱" | ۱۲۹
|- id="۲۱۹۳"
| id="۲۱۹۴" | 표
| id="۲۱۹۶" | 表
| id="2198" | Pyo
| id="2200" | P'yo
| id="2202" | Phyo, Pio, Peo, Pyoh
| id="۲۲۰۴" | ۲۸٬۳۹۸
|- id="۲۲۰۶"
| id="۲۲۰۷" | 풍
| id="۲۲۰۹" | 馮
| id="2211" | Pung
| id="2213" | P'ung
| id="2215" | Poong, Puhng, Poohng
| id="۲۲۱۷" | ۵۸۶
|- id="۲۲۱۹"
| id="۲۲۲۰" | 피
| id="۲۲۲۲" | 皮
| id="2224" | Pi
| id="2226" | P'i
| id="2228" | Pee, Phee, Phi, Phy, Pih
| id="۲۲۳۰" | ۶٬۳۰۳
|- id="۲۲۳۲"
| id="۲۲۳۳" | 필
| id="۲۲۳۵" | 弼
| id="2237" | Pil
| id="2239" | P'il
| id="2241" | Phil, Peel
| id="۲۲۴۳" | ۲۵۱
|- id="۲۲۴۵"
| id="۲۲۴۶" | 하
| id="۲۲۴۸" | 河, 夏
| id="2250" | Ha
| id="2252" | Ha
| id="2254" | Hah, Har
| id="۲۲۵۶" | ۲۱۳٬۷۵۸
|- id="۲۲۵۸"
| id="۲۲۵۹" | 학
| id="۲۲۶۱" | 學
| id="2263" | Hak
| id="2265" | Hak
| id="2267" | Hag, Hahk, Hahg
| id="۲۲۶۹" | ۱۰۱
|- id="۲۲۷۱"
| id="۲۲۷۲" | 한
| id="۲۲۷۴" | 韓, 漢
| id="2276" | Han
| id="2279" | Han
| id="2281" | Hahn, Hann
| id="۲۲۸۳" | ۷۱۵٬۵۵۶
|- id="۲۲۸۵"
| id="۲۲۸۶" | 함
| id="۲۲۸۸" | 咸
| id="2290" | Ham
| id="2292" | Ham
| id="2294" | Hahm, Hamm, Haam
| id="۲۲۹۶" | ۷۵٬۹۵۵
|- id="۲۲۹۸"
| id="۲۲۹۹" | 해
| id="۲۳۰۱" | 海
| id="2303" | Hae
| id="2305" | Hae
| id="2307" | Hay, Hai
| id="۲۳۰۹" | ۳۲۲
|- id="۲۳۱۱"
| id="۲۳۱۲" | 허
| id="۲۳۱۴" | 許
| id="2316" | Heo
| id="2319" | Hŏ
| id="2321" | Hur, Huh, Her, Hu, Ho, Hoh, Heoh
| id="۲۳۲۴" | ۳۰۰٬۴۴۸
|- id="۲۳۲۶"
| id="۲۳۲۷" | 현
| id="۲۳۲۹" | 玄
| id="2331" | Hyeon
| id="2333" | Hyŏn
| id="2335" | Hyun, Hyon, Hyoun
| id="۲۳۳۸" | ۸۱٬۸۰۷
|- id="۲۳۴۰"
| id="۲۳۴۱" | 형
| id="۲۳۴۳" | 邢
| id="2345" | Hyeong
| id="2347" | Hyŏng
| id="2349" | Hyung, Hyoung, Hyong, Hyeung
| id="۲۳۵۱" | ۶٬۶۴۰
|- id="۲۳۵۳"
| id="۲۳۵۴" | 호
| id="۲۳۵۶" | 扈, 胡, 鎬
| id="2358" | Ho
| id="2360" | Ho
| id="2362" | Hoh
| id="۲۳۶۴" | ۶٬۱۰۶
|- id="۲۳۶۶"
| id="۲۳۶۷" | 홍
| id="۲۳۶۹" | 洪
| id="2371" | Hong
| id="2374" | Hong
| id="2376" | Houng
| id="۲۳۷۸" | ۵۱۸٬۶۳۵
|- id="۲۳۸۰"
| id="۲۳۸۱" | 화
| id="۲۳۸۳" | 化
| id="2385" | Hwa
| id="2387" | Hwa
| id="2389" | Howa, Hoa
| id="۲۳۹۱" | ۹۴۵
|- id="۲۳۹۳"
| id="۲۳۹۴" | 환
| id="۲۳۹۶" | 桓
| id="2398" | Hwan
| id="2400" | Hwan
| id="2402" | Hoan, Howan
| id="۲۴۰۴" | ۱۵۷
|- id="۲۴۰۶"
| id="۲۴۰۷" | 황
| id="۲۴۰۹" | 黃
| id="2411" | Hwang
| id="2414" | Hwang
| id="۲۴۱۷" | ۶۴۴٬۲۹۴
|- id="۲۴۱۹"
| id="۲۴۲۰" | 황보
| id="۲۴۲۲" | 皇甫
| id="2424" | Hwangbo
| id="2427" | Hwangbo
| id="2429" | Hwangpo
| id="۲۴۳۱" | ۹٬۱۴۸
|- id="۲۴۳۳"
| id="۲۴۳۴" | 후
| id="۲۴۳۶" | 後, 候
| id="2438" | Hu
| id="2440" | Hu
| id="2442" | Hoo, Hooh, Huh
| id="۲۴۴۴" | ۱۱۴
|- id="۲۴۴۶"
| id="۲۴۴۷" | 흥
| id="۲۴۴۹" | 興
| id="2451" | Heung
| id="2453" | Hŭng
| id="2455" | Huhng
| id="۲۴۵۷" | ۴۶۲
|}
* {{پاورقی|۱|۱}} فقط برای 梁 و 樑 مورد استفاده قرار می‌گیرد.