تفاوت میان نسخه‌های «توربین پلتون»

فارسی سازی ارقام
(حذف مشخصات کاربر)
(فارسی سازی ارقام)
{{منبع}}
[[Image:توربين پلتون.jpg|thumb|260px|نمایي از توربين پلتون. ]]
'''توربينتوربین پلتون(Pelton)'''
ايناین توربينتوربین در سال 1870۱۸۷۰ توسط Lester Allan Pelton ابداع شد. ايناین توربينتوربین از نوع ضربه ايای است.
ايناین توربينتوربین طبق قانون دوم نيوتننیوتن برايبرای توليدتولید انرژيانرژی از يكیک جت سيالسیال استفاده ميمی كندکند.
در ايناین توربينتوربین توسط نازلهايينازلهایی آب بافشار به صورت مماسيمماسی به كاسهکاسه هاييهایی كهکه به رانر متصل هستند برخورد كردهکرده و رانر را ميمی چرخاند. كاسهکاسه ها جفتيجفتی هستند، تا علاوه بر تعادل نيرويينیرویی كهکه وارد ميمی شود مومنتوم نرم و كاراييکارایی منتقل شود
 
 
[[رده: توربین‌ آبيآبی]]
 
[[ca:Turbina d'aigua]]