آمبولی چربی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
جز (تبدیل الگو:پا به <ref> Special:Permalink/18878216#الگو:پا، + ماژول ابرابزار با استفاده از AWB)
بدون خلاصۀ ویرایش
Image = Fat embolism.JPEG|
Caption =مقطع میکروسکپی ریه، نشان دهنده تجمع مواد فیبرین در داخل عروق خونی (قسمت خالی دلیل وجود چربی است که در موقع رنگ آمیزی، حل شده است)|
DiseasesDB = ۴۷۶۶4766 |
ICD10 = {{ICD10|O|88|8|o|85}}, {{ICD10|T|79|1|t|79}} |
ICD9 = {{ICD9|673.8}}, {{ICD9|958.1}} |
MedlinePlus = |
eMedicineSubj = med |
eMedicineTopic = ۶۵۲652 |
MeshID = D004620 |
}}
'''آمبولی چربی''' گرفته شدن عروق در اثر ورود [[بافت چربی]] به داخل [[جریان خون]] است. این وضعیت می‌تواندمی تواند با علایمی همچون [[تنگی نفس]]، [[هیپوکسی]]، [[راش (ضایعه پوستی)|راش]] [[پتشی|پتشیال]]، [[اختلالات عصبی]]<ref name= Amandeep{{پا|عنوان= Fat Embolism|نشانی=http://www.medscape.com/viewarticle/564662_3 |بازبینی= |اثر= |تاریخ= |ناشر=Medscape |نشانی بایگانی= |تاریخ بایگانی= |کد زبان=>Neurological Deficits |گروه=و}} و کاهش [[پلاکت]] خود را نشان دهد. این عارضه می‌تواندمی تواند در اثر [[شکستگی]]‌های های استخوانهای بزرگ ایجاد شود. <ref name="Gupta">{{یادکرد وب |نام خانوادگی= Gupta <|نام= Amandeep|عنوان= Fat Embolism|نشانی=http:/ref>/www.medscape.com/viewarticle/564662_3 |بازبینی= |اثر= |تاریخ= |ناشر=Medscape |نشانی بایگانی= |تاریخ بایگانی= |کد زبان= }}</ref>
== پاتوفیزیولوژی ==
برای [[پاتوفیزیولوژی]] این یافته بالینی که همراه شکستگی‌هاشکستگی ها و بیماریهای عمومی دیگر مثل سوختگی‌هایسوختگی های وسیع، پیوند اعضاء، دیده می‌شودمی شود علت کاملاً مشخصی یافته نشده است. دو فرضیه متداول که علت احتمالی آنرا بیان می‌کندمی کند عبارتند از:
* '''فرضیه ورود چربی به خون'''. مثلاً در شکستگی‌هایشکستگی استخوان‌هایهای استخوان های بلند و لگن، قطرات چربی مغز استخوان به عروق پاره شده در اثر شکستکی داخل می‌شوندمی شوند سپس به ریه رفته و علائم تنفسی را ایجاد می‌کنندمی کنند.
* '''فرضیه تشکیل داخل عروقی چربی''' اینگونه بیان می‌شودمی شود که قطرات میکروسکپی چربی<ref{{پا|Chylomicron group|گروه>Chylomicron </ref>}} در خون محیطی بهمراه پلاکت‌هاپلاکت ها به همدیگر چسبیده و متراکم شده <ref group{{پا|Aggregation|گروه>Aggregation</ref>}}و تشکیل آمبولی چربی می‌کنندمی کنند و با آزاد کردن چربی آزاد و آنزیم‌هاآنزیم ها موجب بروز علائم می‌گردندمی گردند.<ref>{{پا| {{یادکرد وب |نویسنده = |نشانی=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17428199 |عنوان= Clinical and pathological features of fat embolism with acute respiratory distress syndrome.| ناشر = PubMed|تاریخ = |تاریخ بازبینی= }}</ref>}}
== علائم ==
علائم بیماری شبیه [[سندرم زجر تنفسی بزرگسالان]] <ref group=و>{{پا|Adult Respiratory Distress Syndrome</ref>|گروه=و}} است. بیمار دچار تنگ‌نفس، [[تندنفسی]]، [[تندتپشی]] و علائم عمومی مثل تب و حتی خواب‌آلودگی و [[کما]] می‌گرددمی گردد. علائم دیگر مثل ضایعات پوستی بصورت پتشی در صورت وگردن و ملتحمه چشم نیز شایع است. علائم بالینی معمولاً بعد از ۴۸ تا ۷۲ ساعت بعد از بروز بیماری ظاهر می‌گردندمی گردند.<ref>{{پا|{{یادکرد ژورنال | نام خانوادگی = Jyh KAO | نام =Shang | نام خانوادگی۲ = | نام۲ = | عنوان =Clinical and pathological features of fat embolism with acute respiratory distress syndrome | ژورنال =Clinical Science | مکان = | ناشر = | دوره = | شماره = | سال =۲۰۰۷ | صفحه = | پیوند =http://www.clinsci.org/cs/113/0279/cs1130279.htm | تاریخ بازبینی =۱۱ آوریل ۲۰۱۳ | doi =</ref> }} }}
== تشخیص ==
تشخیص بطور عمده با علائم بالینی است ولی یافته‌هاییافته های [[پاراکلینیک]] نیز کمک کننده است. از یافته‌هاییافته های مهم آن می‌توانمیتوان به کاهش مقدار پلاکت‌هایپلاکت های خون و کاهش [[هموگلوبین]] اشاره کرد. اندازه‌گیری فشار اکسیژن شریانی<ref{{پا|PaO2 group|گروه>PaO2 </ref>}}نیز کمک کننده تشخیص است. هرچند یافته‌هاییافته های [[پرتونگاری]] در پاره‌ایپاره ای از موارد به تشخیص کمک می‌کندمی کند ولی اختصاصی نیستند.<ref name="Gupta" />
<ref{{پا|{{یادکرد nameوب |نام خانوادگی= |نام= |عنوان=Partial blood oxygen pressure and pulmonary ventilation changes in patients with fractures with a view to traumatic fat embolism development. |نشانی=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6409565 |بازبینی=۱۱ آوریل ۲۰۱۳ |اثر= |تاریخ= |ناشر=PubMed |نشانی بایگانی= |تاریخ بایگانی= |کد زبان=>{{یادکرد وب |نام خانوادگی= }}</ref>}}
== درمان ==
آمبولی چربی از نظر بروز بالینی به دو نوع شدید و نوع خفیف ظاهر می‌گرددمی گردد انواع شدید آن با آمار مرگ و میر بالایی همراه است. درمان اختصاصی وجود ندارد، تجویز اکسیژن و کمک به بهبود وضع تنفسی بیمار و اصلاح کم‌خونی جزء درمان‌هایدرمان های اولیه و اصلی است. دادن داروهای ضد [[انعقاد خون]] و [[کورتیکواستروئید]]‌ها ها نیز مؤثر است.
== پیشگیری ==
برای پیشگیری از وقوع آمبولی چربی و آمبولی لخته ای{{پا| Thromboembolism |گروه=و}}، روشهای مختلف از جمله روش های داروئی و فیزیکی بکار برده می شوند. مصرف کورتیکواستروئید ها، [[آسپیرین]]، [[هپارین]] و [[هپارین با وزن ملکولی سبک]]{{پا| Low molecular weight heparin |گروه=و}} از روش های داروئی است. با وجود اینکه هپارین با وزن ملکولی سبک مصرف متداولی در بعضی بیماران دارد، ولی دلایل مبتنی بر شواهد نتوانسته مزیت یکی را بر دیگری اثبات کند.{{پا|{{یادکرد وب |نام خانوادگی=Falck-Ytter |نام=Y |عنوان=Prevention of VTE in orthopedic surgery patients: Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombosis, 9th ed: American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines.|نشانی=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22315265 |بازبینی=۱۱ آوریل ۲۰۱۳ |اثر= |تاریخ=۲۰۱۲ |ناشر=PubMed |نشانی بایگانی= |تاریخ بایگانی= |کد زبان= }}}}
<ref{{پا|{{یادکرد nameوب |نام خانوادگی=Vulcano , |نام=E |عنوان=Aspirin for elective hip and knee arthroplasty: a multimodal thromboprophylaxis protocol. |نشانی=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22684546 |بازبینی=۱۱ آوریل ۲۰۱۳ |اثر= |تاریخ=Oct 2012 |ناشر=PubMed |نشانی بایگانی= |تاریخ بایگانی= |کد زبان=>{{یادکرد وب |نام خانوادگی=Vulcano , }}</ref>}}
== واژه‌نامه ==
{{پانویس|چپ‌چین=بله}}
{{پانویس|گروه=و|چپ‌چین=بله}}
{{پایان}}
 
== منابع ==
== پاتوفیزیولوژی ==
{{چپ‌چین}}
برای [[پاتوفیزیولوژی]] این یافته بالینی که همراه شکستگی‌ها و بیماریهای عمومی دیگر مثل سوختگی‌های وسیع، پیوند اعضاء، دیده می‌شود علت کاملاً مشخصی یافته نشده است. دو فرضیه متداول که علت احتمالی آنرا بیان می‌کند عبارتند از:
{{پانویس}}
* '''فرضیه ورود چربی به خون'''. مثلاً در شکستگی‌های استخوان‌های بلند و لگن، قطرات چربی مغز استخوان به عروق پاره شده در اثر شکستکی داخل می‌شوند سپس به ریه رفته و علائم تنفسی را ایجاد می‌کنند.
{{پایان}}
* '''فرضیه تشکیل داخل عروقی چربی''' اینگونه بیان می‌شود که قطرات میکروسکپی چربی<ref group=و>Chylomicron </ref> در خون محیطی بهمراه پلاکت‌ها به همدیگر چسبیده و متراکم شده <ref group=و>Aggregation</ref>و تشکیل آمبولی چربی می‌کنند و با آزاد کردن چربی آزاد و آنزیم‌ها موجب بروز علائم می‌گردند.<ref> {{یادکرد وب |نویسنده = |نشانی=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17428199 |عنوان= Clinical and pathological features of fat embolism with acute respiratory distress syndrome.| ناشر = PubMed|تاریخ = |تاریخ بازبینی=}}</ref>
 
== علائم ==
علائم بیماری شبیه [[سندرم زجر تنفسی بزرگسالان]] <ref group=و>Adult Respiratory Distress Syndrome</ref> است. بیمار دچار تنگ‌نفس، [[تندنفسی]]، [[تندتپشی]] و علائم عمومی مثل تب و حتی خواب‌آلودگی و [[کما]] می‌گردد. علائم دیگر مثل ضایعات پوستی بصورت پتشی در صورت وگردن و ملتحمه چشم نیز شایع است. علائم بالینی معمولاً بعد از ۴۸ تا ۷۲ ساعت بعد از بروز بیماری ظاهر می‌گردند.<ref>{{یادکرد ژورنال | نام خانوادگی = Jyh KAO | نام =Shang | نام خانوادگی۲ = | نام۲ = | عنوان =Clinical and pathological features of fat embolism with acute respiratory distress syndrome | ژورنال =Clinical Science | مکان = | ناشر = | دوره = | شماره = | سال =۲۰۰۷ | صفحه = | پیوند =http://www.clinsci.org/cs/113/0279/cs1130279.htm | تاریخ بازبینی =۱۱ آوریل ۲۰۱۳ | doi =</ref> }}
 
== تشخیص ==
تشخیص بطور عمده با علائم بالینی است ولی یافته‌های [[پاراکلینیک]] نیز کمک کننده است. از یافته‌های مهم آن می‌توان به کاهش مقدار پلاکت‌های خون و کاهش [[هموگلوبین]] اشاره کرد. اندازه‌گیری فشار اکسیژن شریانی<ref group=و>PaO2 </ref>نیز کمک کننده تشخیص است. هرچند یافته‌های [[پرتونگاری]] در پاره‌ای از موارد به تشخیص کمک می‌کند ولی اختصاصی نیستند.<ref name="Gupta" />
<ref name= |عنوان=Partial blood oxygen pressure and pulmonary ventilation changes in patients with fractures with a view to traumatic fat embolism development. |نشانی=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6409565 |بازبینی=۱۱ آوریل ۲۰۱۳ |اثر= |تاریخ= |ناشر=PubMed |نشانی بایگانی= |تاریخ بایگانی= |کد زبان=>{{یادکرد وب |نام خانوادگی= }}</ref>
 
== درمان ==
آمبولی چربی از نظر بروز بالینی به دو نوع شدید و نوع خفیف ظاهر می‌گردد انواع شدید آن با آمار مرگ و میر بالایی همراه است. درمان اختصاصی وجود ندارد، تجویز اکسیژن و کمک به بهبود وضع تنفسی بیمار و اصلاح کم‌خونی جزء درمان‌های اولیه و اصلی است. دادن داروهای ضد [[انعقاد خون]] و [[کورتیکواستروئید]]‌ها نیز مؤثر است.
 
== پیشگیری ==
برای پیشگیری از وقوع آمبولی چربی و آمبولی لخته‌ای<ref name=Y |عنوان=Prevention of VTE in orthopedic surgery patients: Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombosis, 9th ed: American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines.|نشانی=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22315265 |بازبینی=۱۱ آوریل ۲۰۱۳ |اثر= |تاریخ=۲۰۱۲ |ناشر=PubMed |نشانی بایگانی= |تاریخ بایگانی= |کد زبان=> Thromboembolism |گروه=و}}، روشهای مختلف از جمله روش‌های داروئی و فیزیکی بکار برده می‌شوند. مصرف کورتیکواستروئیدها، [[آسپیرین]]، [[هپارین]] و [[هپارین با وزن ملکولی سبک]]<ref group=و> Low molecular weight heparin </ref> از روش‌های داروئی است. با وجود اینکه هپارین با وزن ملکولی سبک مصرف متداولی در بعضی بیماران دارد، ولی دلایل مبتنی بر شواهد نتوانسته مزیت یکی را بر دیگری اثبات کند.<ref>{{یادکرد وب |نام خانوادگی=Falck-Ytter </ref></ref>
<ref name=E |عنوان=Aspirin for elective hip and knee arthroplasty: a multimodal thromboprophylaxis protocol. |نشانی=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22684546 |بازبینی=۱۱ آوریل ۲۰۱۳ |اثر= |تاریخ=Oct 2012 |ناشر=PubMed |نشانی بایگانی= |تاریخ بایگانی= |کد زبان=>{{یادکرد وب |نام خانوادگی=Vulcano , }}</ref>
 
== واژه‌نامه ==
{{پانویس|گروه=و|چپ‌چین=بله}}
 
== منابع ==
{{پانویس|چپ‌چین=بله}}
 
[[رده:سندروم‌ها]]