باز کردن منو اصلی

تغییرات

* آشنایی با عروض و قافیه
* انواع ادبی
* [[داستان یک روح]] (تأویل داستان [[بوف کور]] از [[صادق هدایت]])
* [[نقد ادبی]]
* نگاهی به سپهری
* بیان و معانی
* سیر رباعی
شماری از این آثار از کتابهای درسی [[دانشگاه]] و منابع کنکور در رشته ی زبان و ادبیات فارسی هستند.
 
== شاهدبازی در ادبیات فارسی ==
کاربر گمنام