تفاوت میان نسخه‌های «کنسرتو پیانو شماره ۱۰ (موتسارت)»

جز
بولد عنوان، ویکی سازی، ابرابزار
جز (بولد عنوان، ویکی سازی، ابرابزار)
'''کنسرتو پیانوی شماره 10۱۰ در می بمل ماژور''' برای دو پیانو نوشته شده است. تاریخ دقیق اتمام آن مشخص نیست ،نیست، اما تحقیقات چند محقق مانند آلن تایسون نشان می دهدمی‌دهد که کادانس هاییکادانس‌هایی که موتزارت و پدرش برای مومان هایمومان‌های اول و سوم آن نوشتند ،نوشتند، بر کاغذ هاییکاغذهایی نوشته شده که در سالسال‌های های 1775۱۷۷۵ الی 1777۱۷۷۷ استفاده میشدهمی‌شده است. منابع دیگری نیز مانند دو [[کتاب]] Mozart: Studies of the Autograph Scores و The Concerto: A Research and Information Guide
نوشته ینوشتهٔ لیندمن تاریخ اتمام آنرا به سال 1779۱۷۷۹ نسبت میدهندمی‌دهند. این باور وجود دارد که موتزارت قطعه را برای اجرای خود و خواهرش نوشته است. چند سال بعد از تصنیف این قطعه نیز او آنرا با یکی از شاگردان خویش به نام Josepha Barbara von Auernhammer اجرا کرد.
 
== سبک و عناصر ==
[[کنسرتو]] ابتدا برای دو پیانوپیانو، ،۲ 2ابوا، ابوا۲ ، 2 فاگوت ،فاگوت، 2۲ هورن و [[ساز هایزهی|سازهای زهی]] نوشته شده بود ولی بعد هابعدها موتزارت به پارتیتور قطعه 2۲ [[کلارینت ]]، 2۲ ترومپت و تیمپانی را نیز اضافه کرد.3 ۳ موومان آن عبارتند از :<br />
 
آلگرو 4۴/4 <br />۴{{سخ}}
آندانته ( سی بمل ماژور) 3/4 <br ۳/>۴{{سخ}}
روندو آلگرو 2۲/4<br />۴
 
آغاز کنسرتو به مانند دیگر کنسرتو هایکنسرتوهای [[موتزارت]] است ،است، اما بعد از ورود [[سولیست ها|سولیستها]] بیشتر قطعه شامل دیالوگ بین 2۲ پیانو است و ارکستر در پس زمینه قرار میگیردمی‌گیرد. موومان دوم نیز چنین حالت دارد.فیناله یفینالهٔ آن یک روندو ی ریتمیک است و تم آغازین آن در طول موومان نیز شنیده میشودمی‌شود.
 
== ضبط‌ها و اجراها ==
آلگرو 4/4 <br />
از جمله مشهورمشهورترین ترین اجرا هایاجراهای این قطعه ،قطعه، اجرای سال 1966۱۹۶۶ توسط آشکنازی و بارنبویم و ارکستر مجلسی لندن میباشدمی‌باشد. این اجرا به قدری حیرت آورحیرت‌آور بود که موضوع مستند "Double Concerto" اثر کریستوفر نوپن قرار گرفت. او در این مستند ملاقات دو [[پیانیست]] بزرگ در [[لندن ]]، نحوه ینحوهٔ تمرین و آماده سازیآماده‌سازی هر یک و همچنین [[ارکستر]] را به نمایش میکشدمی‌کشد. سپس اجرای کامل را نیز در بر میگیردمی‌گیرد.<ref name="Engwiki">The English Wikipedia</ref>
آندانته ( سی بمل ماژور) 3/4 <br />
روندو آلگرو 2/4<br />
 
آغاز کنسرتو به مانند دیگر کنسرتو های موتزارت است ، اما بعد از ورود سولیست ها بیشتر قطعه شامل دیالوگ بین 2 پیانو است و ارکستر در پس زمینه قرار میگیرد.موومان دوم نیز چنین حالت دارد.فیناله ی آن یک روندو ی ریتمیک است و تم آغازین آن در طول موومان نیز شنیده میشود.
== ظبط ها و اجرا ها ==
از جمله مشهور ترین اجرا های این قطعه ، اجرای سال 1966 توسط آشکنازی و بارنبویم و ارکستر مجلسی لندن میباشد.این اجرا به قدری حیرت آور بود که موضوع مستند "Double Concerto" اثر کریستوفر نوپن قرار گرفت.او در این مستند ملاقات دو پیانیست بزرگ در لندن ، نحوه ی تمرین و آماده سازی هر یک و همچنین ارکستر را به نمایش میکشد.سپس اجرای کامل را نیز در بر میگیرد.<ref name="Engwiki">The English Wikipedia</ref>
== منابع ==
[[رده:موتسارت]]