تفاوت میان نسخه‌های «کنسرتو برای فلوت، هارپ و ارکستر (موتسارت)»

جز
ابرابزار ویرایش و تصحیح (جزئی)
جز
جز (ابرابزار ویرایش و تصحیح (جزئی))
'''کنسرتو در دو ماژور برای فلوت و هارپ ،هارپ، ک.299 ۲۹۹ '''، در سال 1778۱۷۷۸ نوشته شده است. این قطعه در کنار کنسرتو پیانوی شماره 10۱۰ ک.365 ۳۶۵ و سینفونیا کنسرتانته ک.364 ۳۶۴ تنها کنسرتو هایکنسرتوهای موتزارت هستند که برای دو تکنواز نوشته شده اندشده‌اند و تنها قطعه ایقطعه‌ای از موتزارت است که هارپ در آن به کار رفته است. این قطعه یکی از محبوب ترینمحبوب‌ترین قطعات "«دابل"» در رپرتوار هارپرتوارها بوده است و در ظبط هایضبط‌های استدیوای ساز هایسازهای [[فلوت]] و [[هارپ]] نیز به وفور یافت میشودمی‌شود.
 
== سبک و عناصر ==
اتمام نگارش آن به آپریلآوریل 1778۱۷۷۸ و اقامت 6۶ ماهه یماههٔ [[موتزارت]] در [[پاریس]] باز میگرددبازمی‌گردد. قطعه توسط Adrien-Louis de Bonnières, duc de Guînes ،Guînes، یک فلوتیست معروف برای تمرین توسط خودش و دخترش که مشغول فراگرفتن [[هارپ]] بوده ،بوده، درخواست شده است. در مورد اجرا های اولیهاجراهای یاولیهٔ آن اطلاعات زیادی در دست نیست ولی احتمال دارد که همین دختر و پدر اولین نوازندگان آن بوده باشند. در دوران کلاسیک هارپ (چنگ) هنوز در دست توسعه بود و عملاعملاً یک پیانوی کشیده شده محسوب میشدمی‌شد و یک ساز رسمی [[ارکستر]] به حساب نمی آمدنمی‌آمد. به همین دلیل ترکیب آن با فلوت یک ترکیب بسیار عجیب محسوب میشد ،می‌شد، هرچند امروزه قطعات زیادی برای این دو ساز وجود دارند که توسط آهنگسازان قرن 19۱۹ ام نوشته شده اندشده‌اند.
این قطعه اساسا در فرم سینفونیا کنسرتانته است که در آن زمان محبوب بوده است. اما امروزه به عنوان [[کنسرتو]] در اجرا هااجراها نواخته میشودمی‌شود و معمولامعمولاً با هدف نشان دادن تواناییتوانایی‌های های فلوتیست هافلوتیست‌ها و هارپیست هایهارپیست‌های خود ارکستر نوازنده آنرا مینوازندمی‌نوازند!
پارت هارپ آن بیشتر به یک پیانو میماند ،می‌ماند، زیرا ترکیب هایترکیب‌های 5۵ و 10۱۰ تایی بسیاری در آن دیده میشودمی‌شود که برای نوازنده ینوازندهٔ هارپ به هیچ وجه آسان نیستند! موتزارت خود برای قطعه کادانسی ننوشته است (البته آلفرد اینشتاین معتقد است که این کادانس هاکادانس‌ها "گم شده اندشده‌اند") اما تعدادی کادانس بسیار محبوب برای آن نوشته شده است که در اکثر اوقات نواخته میشوندمی‌شوند مانند کادانس هایکادانس‌های Carl Reinecke و André Previn . دست خط اصلی آن نیز در کتابخانه یکتابخانهٔ دانشگاه یاگیلونیا در کراسکو نگه داری میشودمی‌شود.
{{سخ}}
<br />
پارتیتور این قطعه شامل ابوا، هورن و ساز هایسازهای زهی در کنار سولیست هاسولیست‌ها میشودمی‌شود.سولیست هاسولیست‌ها در این قطعه علاوه بر پارتپارت‌های های خود ،خود، هر از چندگاهی نیز با ارکستر هم نوازی میکنندمی‌کنند و گاهاگاهی نیز قطعه تبدیل به یک دوئت بین فلوت و هارپ میشودمی‌شود. از نظر هارمونیک و فرم ،فرم، این قطعه از استادارد کنسرتو هایکنسرتوهای موتزارت ( فرم سونات به شکل سریع – آرام – سریع) تبعیت میکندمی‌کند.
 
<br />
1۱) آلگرو آلگرو: هر دو تم توسط ارکستر بیان میشوند ،می‌شوند، یکی بلافاصله بعد از شروع و دیگری توسط هورن. سپس دو سولیست در فرم سونات به گسترش تم هاتم‌ها میپردازندمی‌پردازند.
 
2۲) آندانتیو آندانتیو: عبارات کوتاه در این موومان ابتدا توسط ساز هایسازهای زهی بیان میشوندمی‌شوند و در واقع تبدیل به واریاسیون میگردندمی‌گردند. کادانس در این قطعه به یک کودا ختم میشودمی‌شود که در آن ارکستر و سولیست هاسولیست‌ها تم اول را به شکلی شاعرانه بازگو میکنندمی‌کنند. این موومان در فا ماژور است.
 
3۳) روندو آلگرو : فرم هارمونیک آن به شکل A-B-C-D-C-B-Cadenza-A(coda) است. البته بعضی موسیقی دانان معتقدند که این یک شکل "«قوس"» ی است زیرا ملودی بخش A در بخش هایبخش‌های C و D نیز قابل شنیدن است.
1) آلگرو : هر دو تم توسط ارکستر بیان میشوند ، یکی بلافاصله بعد از شروع و دیگری توسط هورن.سپس دو سولیست در فرم سونات به گسترش تم ها میپردازند.
<br />
 
== ضبط‌ها و ویرایش‌ها ==
2) آندانتیو : عبارات کوتاه در این موومان ابتدا توسط ساز های زهی بیان میشوند و در واقع تبدیل به واریاسیون میگردند.کادانس در این قطعه به یک کودا ختم میشود که در آن ارکستر و سولیست ها تم اول را به شکلی شاعرانه بازگو میکنند.این موومان در فا ماژور است.
ادیت هایادیت‌های مختلفی از این قطعه موجود است که در تمام آنها سعی شده است تا با تعویض انگشت گذاری و بازنویسی تریل ها ،تریل‌ها، پارت مربوط به هارپ ساده ترساده‌تر گردد. بیشتر ظبط هایضبط‌های این قطعه نیز توسط جیمز گالوی ارائه شده اندشده‌اند که آنرا به دفعات با هارپیست هاییهارپیست‌هایی مانند فریتز هلمیس ،هلمیس، ماریسا رابلز و آنه هابسون ظبطضبط کرده است.<ref name="Engwiki">The English Wikipedia</ref>
<br />
 
3) روندو آلگرو : فرم هارمونیک آن به شکل A-B-C-D-C-B-Cadenza-A(coda) است.البته بعضی موسیقی دانان معتقدند که این یک شکل "قوس" ی است زیرا ملودی بخش A در بخش های C و D نیز قابل شنیدن است.
== ظبط ها و ویرایش ها ==
ادیت های مختلفی از این قطعه موجود است که در تمام آنها سعی شده است تا با تعویض انگشت گذاری و بازنویسی تریل ها ، پارت مربوط به هارپ ساده تر گردد.بیشتر ظبط های این قطعه نیز توسط جیمز گالوی ارائه شده اند که آنرا به دفعات با هارپیست هایی مانند فریتز هلمیس ، ماریسا رابلز و آنه هابسون ظبط کرده است.<ref name="Engwiki">The English Wikipedia</ref>
== منابع ==
[[رده:موتسارت]]