باز کردن منو اصلی

تغییرات

اصلاح اشتباه تايپى
 
سیاه سیر را [[سیاه پرکلاغی]] هم می‌گویند. رنگ [[شبق|شبقی]]<ref>jet-black</ref> نیز نوعی از سیاه بسیار سیر است.
برای توصیف [[شناسنامه|شناسنامه‌ای]] رنگ سیاه چشم واژهٔواژه مشکی کاربرد بیشتری دارد.
 
این رنگ از اولین رنگ‌هایی بوده که در [[نوسنگی|دورهٔ نوسنگی]] برای نقاشی بر روی دیوارهٔ غار از آن استفاده شده است.
کاربر گمنام