تفاوت میان نسخه‌های «عرض (فلسفه)»

جز
←‏جایگزینی با [[وپ:اشتباه|اشتباه‌یاب]]: ازعلامه⟸از علامه، زبعدش⟸ز بعدش، ، واعراض⟸و اعراض، ، وفعل⟸و فعل،
جز (غلط املایی)
جز (←‏جایگزینی با [[وپ:اشتباه|اشتباه‌یاب]]: ازعلامه⟸از علامه، زبعدش⟸ز بعدش، ، واعراض⟸و اعراض، ، وفعل⟸و فعل،)
آن کلی است که خارج از ذات موضوع و بر افراد بیش از یک حقیقت عارض نباشد. عرض خاص مساوی با افراد یک حقیقت است و ممیز افراد موضوع خود می‌باشد. عرض خاص ممیز ماهیت نیست بلکه افراد ماهیت را از جهت داشتن صفات خارجی که مختص به یک حقیقت هستند، از افراد غیر از این حقیقت که در جنس با یک‌دیگر مشترک‌اند تمییز می‌دهد و از افراد بیگانه جدا می‌کند. مانند «متمدن» که نسبت به انسان عرضی است، اما اختصاص به افراد انسان دارد و حیوانات نمی‌توانند متمدن باشند.
 
عرض برنه قسم است :[[کم]] [[کیف]] [[وضع]] [[این]] [[له]] [[متی]] [[اضافه]] [[فعل]] [[انفعال]] که دراین بیت آمده است <ref>بدایة الحکمة ازعلامهاز علامه طبا طبائی</ref>
 
کم وکیف وضع این له زبعدشز بعدش هم متی--- همچنین باشد مضاف وفعلو فعل وبعدش انفعال
 
فلاسفه قدیم مجموعه جوهر واعراضو اعراض نه‌گانه را که جنس عالی همه موجودات هستی است [[مقولات عشر]] نامیده‌اند<ref>ابن سینا، الشفاء، کتاب المنطق، المقولات، تصدیر دکتر ابراهیم مدکور، انتشارات مرعشی نجفی، قم، ۱۳۶۴، ص۵.
</ref>