باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
به اشتباح سنی خواندن شخصی که شیعه هست
سلسله هاشمی، سلسله ای از حکمرانان [[عرب]] سنیشیعی (دوازده امامی) است.
 
== شریف حسین، بنیانگذار سلسله هاشمی ==
۴

ویرایش