ارزش افزوده: تفاوت میان نسخه‌ها

۹۶۰ بایت اضافه‌شده ،  ۵ سال پیش
تفاوت میان ارزش افزوده و سود
جز (ربات ردهٔ همسنگ (۲۶) +مرتب+تمیز (۱۲.۵ core): + رده:ارزش‌گذاری)
(تفاوت میان ارزش افزوده و سود)
 
{{اقتصاد-خرد}}
ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن ارزش اﻓﺰوده و ﺳﻮد:
 
ﺳﻮد ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻓﺮوش ﺧﺎﻟﺺ ﻣﻨﻬﺎي ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ(ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي  ﭘﺮﺳﻨﻠﯽ) ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻌﻠﻖ دارد.اﯾﻦ ﻃﺮز ﺗﻔﮑﺮ اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل را ﻣﯽ دﻫﺪ  ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺷﺎﻏﻼن ﺗﻀﺎد ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﻪ وﺟﻮد آورد.
 
ارزش اﻓﺰوده ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻓﺮوش ﺧﺎﻟﺺ ﻣﻨﻬﺎي ارزش ﻣﻮاد و ﺧﺪﻣﺎت  ﺧﺮﯾﺪاري ﺷﺪه از ﺧﺎرج ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان و ﺷﺎﻏﻼن ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. ﭼﻮن  ارزش اﻓﺰوده ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺸﺘﺮك ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺷﺎﻏﻼن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ از اﯾﻦ رو اﯾﻦ دو ﮔﺮوه را ﺑﻪ ﻫﻢ دﯾﮕﺮﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
[[رده:ارزش]]
[[رده:ارزش‌گذاری]]
کاربر ناشناس