باز کردن منو اصلی

تغییرات

! رده!! کشور!! GDP<br>(millions of Int$)
|-style="font-weight:bold;background:#f0f0f0"
| ||{{noflag}}''[[Gross[تولید worldناخالص productجهانی|Worldجهان]]''||align=center|114,212,979
|-
|1||{{flag|China}}||align=center|19,524,348
! رده!! کشور!! GDP<br>(billions of Int$) !! Year
|-style="font-weight:bold;background:#f0f0f0"
| ||{{noflag}}''[[Grossتولید worldناخالص productجهانی|Worldجهان]]'' || 119,400 || 2016&nbsp;<small>est.</small>
|-
| 1 || {{flag|China}} || 21,270 || 2016&nbsp;<small>est.</small>