تفاوت میان نسخه‌های «جک اسنیکت»

بدون خلاصه ویرایش
جز (جك اسنيكت به جک اسنیکت منتقل شد: فارسی)
جكجک اسنيكتاسنیکت يكيیکی از شخصيتشخصیت هايهای مجموعه [[ماجراهايماجراهای بچه هايهای بدشانس]] است.
 
== خانواده==
 
جكجک اسنيكتاسنیکت پسر ارشد خانواده اسنيكتاسنیکت بود.خواهر او [[كيتکیت اسنيكتاسنیکت]] بعد از او به دنيادنیا آمد.بعد از او نيزنیز برادر كوچكکوچک او [[لمونيلمونی اسنيكتاسنیکت]] به دنيادنیا آمد.
 
== حضور در كتابکتاب ها==
 
جكجک اسنيكتاسنیکت فقط در كتابکتاب هفتم يعنيیعنی [[دهكدهدهکده شوم]] حضور داشته است.
 
===مرگ===
 
جكجک در كتابکتاب هفتم فقط در يكیک فصل ظاهر شده است.درحاليدرحالی كهکه [[مجمع بزرگان]] دارند او را به خاطر شباهتش با [[كنتکنت الاف]] به اشتباه محكوممحکوم به مرگ ميكنندمیکنند.در حال كهکه داد ميزندمیزند تا برايبرای بودلر ها رازيرازی را آشكارآشکار كندکند از جايگاهجایگاه بيرونبیرون ميرودمیرود.و در فصل ديگريدیگری از كتابکتاب به طور مرموزيمرموزی ميمی ميردمیرد.آن هم در سلول خودش با ايناین حال هيچهیچ اثرياثری از خودكشيخودکشی در او نيستنیست.نتيجهنتیجه ميگيريممیگیریم كهکه او به قتل رسيدهرسیده است.
 
==حضور در زندگيزندگی نامه تاييدتایید نشده==
 
با ايناین كهکه جكجک فقط در [[دهكدهدهکده شوم]] ظاهر شد آثار قبل از مرگ او در موضوعات مربوط به [[ويوی اف ديدی]] به چشم ميمی خورد.همچنان كهکه بودلر ها درباره [[ويوی اف ديدی]] تحقيقتحقیق ميمی كردندکردند در ميمی يافتندیافتند كهکه جكجک چه حضور فعاليفعالی در ويوی اف ديدی داشته است.
كتابکتاب [[لمونيلمونی اسنيكتاسنیکت:زندگي نامه تاييد نشده]] يكيیکی از مهمترينمهمترین كارهايکارهای او را روشن ميكندمیکند.در فصل ششم ايناین كتابکتاب كهکه درباره چگونگيچگونگی فرار [[لمونيلمونی اسنيكتاسنیکت]] به كمكکمک كشتيکشتی پراسپرو است ، جكجک نامه ايای به لمونيلمونی مينويسدمینویسد كهکه آن حاكيحاکی از ايناین است كهکه جكجک لمونيلمونی را فراريفراری داده.او راه هاييهایی از فرار لمونيلمونی را در نامه
اش نوشته بود.او جزوه هايهای مربوط به [[تغييرتغییر قيافهقیافه ويوی اف ديدی]] در صندوقيصندوقی سه رقميرقمی گذاشت و طبق آن نامه لمونيلمونی بايدباید عمل ميكردمیکرد.
 
در فصل ديگريدیگری از همينهمین كتاب،جكکتاب،جک نامه ايای برايبرای دوست خود [[جروم اسكوالراسکوالر]] ميمی نويسدنویسد و در آن نقل ميكندمیکند كهکه از ازدواج او با زنيزنی به نام ازميازمی اسكوالراسکوالر وحشتد كردهکرده و از ويوی خواهش ميكندمیکند كهکه با او ازدواج نكندنکند و دليلشدلیلش را همان دليليدلیلی ميگويدمیگوید كهکه گوييگویی در گذشته به جروم گفته بود پنت هاوس ساختمان 667 خيابانخیابان تاريكتاریک را بخرد و به هيچهیچ وجه نفروشتش.(آن ساختمان يكیک پناهگاه ويوی اف ديدی بود و نبايدنباید به ازميازمی ميرسيدمیرسید.
در ايناین نامه جكجک سعيسعی ميكندمیکند به بهترينبهترین نوع ويوی اف ديدی و كارهايشکارهایش را برايبرای جروم بازگو كندکند.او سعيسعی ميمی كندکند موضوع قتل [[دكتردکتر ارول]] را نيزنیز برايبرای او روشن كندکند.هرچند نامه او هيچهیچ وقت به دست جروم نرسيدنرسید چون دربان خانه [[ساختمان 667 خيابانخیابان تاريكتاریک]] نامه او را سرنگون كردکرد.
 
== مشخصات ظاهريظاهری==
بسياربسیار شبيهشبیه [[كنتکنت الاف]].يكیک ابرويابروی دراز يكیک سره و خالكوبيخالکوبی چشم رويروی قوزكقوزک پا.
 
بسيار شبيه [[كنت الاف]].يك ابروي دراز يك سره و خالكوبي چشم روي قوزك پا.
 
== منابع==
*ویکی پدیای انگلیسی
 
[[لموني اسنيكت:زندگي نامه تاييد نشده]]
 
[[دهكده شوم]]
 
ويكي پديا انگليسي