تفاوت میان نسخه‌های «الفبای جاوی»

بدون خلاصه ویرایش
| <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|غ}}</span> || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|غ}}</span> || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|غـ}}</span> || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ـغـ}}</span> || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ـغ}}</span> || | {{IPA|/ɣ/}} || | || | غین || | 063A
|-
| <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ڠ}}</span> || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ڠ}}</span> || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ڠـ}}</span> || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ـڠـ}}</span> || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ـڠ}}</span> || | {{IPA|/ŋ/}} || | ژڠ (نغْ) || | ژاڠا || | 06A0
|-
| <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ف}}</span> || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ف}}</span> || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|فـ}}</span> || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ـفـ}}</span> || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ـف}}</span> || | {{IPA|/f/}} || | || | فا || | 0641
| <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ي}}</span> || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ي}}</span> || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|يـ}}</span> || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ـيـ}}</span> || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ـي}}</span> || | {{IPA|/j/}} and {{IPA|/i, e, ɛ/}} || | || | یا || | 064A
|-
| <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ڽ}}</span> || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ڽ}}</span> || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ڽـ}}</span> || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ـڽـ}}</span> || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ـڽ}}</span> || | {{IPA|/ɲ/}} || |ݣ ژ || | ژا || | 06BD (نىْ)
| | ݣا || | 06BD
|-
| <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ء}}</span> || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ء}}</span> || || || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ء}}</span> || | {{IPA|/ʔ/}} || | || | همزه || | 0621
۵

ویرایش