باز کردن منو اصلی

تغییرات

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است.، ۲ سال پیش
بدون خلاصه ویرایش
| <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ث}}</span> || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ث}}</span> || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ثـ}}</span> || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ـثـ}}</span> || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ـث}}</span> || | {{IPA|/s/}} || | || | ثا || | 062B
|-
| <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ج}}</span> || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ج}}</span> || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|جـ}}</span> || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ـجـ}}</span> || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ـج}}</span> || | {{IPA|/d͡ʒ/}} || | || | جیم || | 062C ژ\ج
| | جیم || | 062C
|-
| <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ح}}</span> || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ح}}</span> || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|حـ}}</span> || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ـحـ}}</span> || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ـح}}</span> || | {{IPA|/h/}} || | || | حا || | 062D
۵

ویرایش