تفاوت میان نسخه‌های «الفبای جاوی»

بدون خلاصه ویرایش
| | غین || | 063A
|-
| <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ڠ}}</span> || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ڠ}}</span> || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ڠـ}}</span> || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ـڠـ}}</span> || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ـڠ}}</span> || | {{IPA|/ŋ/}} || | ڠ (نعْ\نغْ) || | ڠا || | 06A0
|-
| <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ف}}</span> || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ف}}</span> || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|فـ}}</span> || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ـفـ}}</span> || <span style="font-size:x-large;line-height:24pt">{{script/Arabic|ـف}}</span> || | {{IPA|/f/}} || | ف
۵

ویرایش