تفاوت میان نسخه‌های «درون‌داد»

برای نمونه اگر [[سامانه]]، یک [[آزمون]] باشد پاسخ‌های داده‌شده درون‌داد و نمره امتحان برون‌داد است.
 
به طورشیوه ای آرمانی، برون‌داد فقط به درون‌داد بستگی دارد و به این‌که برون‌داد چه‌گونه [[اندازه‌گیری]] می‌شود با به کار می‌رود.
 
در دانش رایانه، اطلاعات وارد شده به رایانه یا برنامه‌ای برای [[پردازش]] این [[داده‌ها]] را درون‌داد یا ورودی می‌گویند. این اطلاعات از طریق [[صفحه‌کلید]] یا پرونده‌های ذخیره‌شده بر روی دیسک وارد [[برنامه]] رایانه می‌شود.
کاربر ناشناس