تفاوت میان نسخه‌های «وزارت سحر و جادو»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
 
== وزارت جادو در ایران ==
با اینکه جادوگران و موجودات ترسناک شب در حکومت انسان ها زندگی میکنند اما آنها سیستم حکومتی خود را دارند , در ایران وزارت جادو یکدر سازمانايران خیالیمسئول استكل کهجوامع باجادويى همکاریو طرفدارانفانتزى داستانايران هایميباشد تخیلیو تشکیلوزير شدهجادوى استايران .هم ایدهاكنون کلیامير اینعلى وزارت خانه ارزیابی و کنترل جادوگران و موجودات افسانه ایفلاح است اینكه وزارت خانه برای اولین بار با گرد همایی طرفداران داستان های فانتزی ومديريت تخیلیاين شکلمجموعه گرفترا بر عهده دارد
 
== پیوند به بیرون ==
کاربر ناشناس