باز کردن منو اصلی

تغییرات

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است.، ۲ سال پیش
بدون خلاصه ویرایش
رتبه سرانه تولید ناخالص داخلی = |
سال شاخص توسعه انسانی = |
شاخص توسعه انسانی = |تادااتتککننگکو
رتبه شاخص توسعه انسانی = |
وضع شاخص توسعه انسانی = |
کاربر گمنام