تفاوت میان نسخه‌های «کارنامه اردشیر بابکان»

 
== مقایسهٔ متن فارسی میانه یا فارسی نو ==
{{چپ‌چین}}
<blockquote>
pad kārnāmag ī ardaxšīr ī pābagān ēdōn nibišt ēstād kū pas az marg ī alaksandar ī hrōmāyīg ērānšahr 240 kadag-xwadāy būd. spahān ud pārs ud kustīhā ī awiš nazdīktar pad dast ī ardawān sālār būd. pābag marzobān ud šahryār ī pārs būd ud az gumārdagān ī ardawān būd. ud pad staxr nišast. ud pābag rāy ēč frazand ī nām-burdār nē būd.
ud sāsān šubān ī pābag būd ud hamwār abāg gōspandān būd ud az tōhmag ī dārā ī dārāyān būd ud andar dušxwadāyīh ī alaksandar ō wirēg ud nihān-rawišnīh ēstād ud abāg kurdān šubānān raft.
</blockquote>
{{پایان چپ‌چین}}
 
<blockquote>
در کارنامهٔ اردشیر بابکان ایدون نوشته‌شده‌است که پس از مرگ اسکندر رومی، ایرانشهر را ۲۴۰ کدخدای بود. اسپهان و پارس و سامان‌های نزدیک به آن‌هاآنها در دست سالار اردوان بود. بابک شهریار و مرزبان پارس و از گماردگان اردوان بود و در ([شهر)] استخر نشیمن داشت. بابک را هیچ فرزند نام‌برداری نبود؛ و ساسان، ([که)] شبانشبانِ بابک بود، همواره همراه با گوسفندان بود و از تخمهٔ دارای دارایان بود؛ و اندر دژخدایی ([= حکومت بد)] اسکندر به گریز و نهان- روشنهان‌رَوِش شده بود و با کردهای شبان می‌رفت.
</blockquote>
 
۴۹٬۷۹۷

ویرایش