باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
| style="background:#ff88ff;"| '''UO<sub>۲</sub><sup>+</sup>'''
| style="background:#0c0;"| '''NpO<sub>۲</sub><sup>+</sup>'''
| style="background:#d17;"| <fontspan style="color:white;">'''PuO<sub>۲</sub><sup>+</sup>'''</spna>
| style="background:#ff0;"| '''AmO<sub>۲</sub><sup>+</sup>'''
|| || || ||