تفاوت میان نسخه‌های «طایفه زند»

آخرین تغییر متن رد شد (توسط پهلوون شهرگرگها) و برگردانده شد به نسخهٔ 19426146 توسط احمد گراوند: WP:UNDUE
(هم واژه شاید را اضافه کردی هم ریشه را!!!)
(آخرین تغییر متن رد شد (توسط پهلوون شهرگرگها) و برگردانده شد به نسخهٔ 19426146 توسط احمد گراوند: WP:UNDUE)
{{دیگر کاربردها|زند}}
'''طایفه زند''' یکی از [[طوایف لک ایران]] است.<ref>Vladimir Minorsky, "The Guran" in Bulletin of School of Oriental and African Studies, 11, No. ۱, (۱۹۴۳).</ref> برخی آنها را شاخه‌ای از [[لرها]] دانسته اندهستند.<ref name="iranica-perry" /> [[کریم خان زند]] و [[لطفعلی خان زند]] پادشاهان سلسله [[زندیه]] از افراد مشهور این طایفه هستند. جمع کثیری از زند در زمان صفویه به ملایر و [[دره گز]] خراسان تبعید شدند. در دوران صفویه و افشار ایل زند گاه به عثمانیها و زمانی به افغانها می‌تاختند و دارائی آنها را به یغما می‌بردند و با این کار بر آن بودند که دشمنان را از ایران برهانند.<ref>http://mehremihan.ir/history/1252-zan-zand.html</ref>
 
گروهی هم معتقدند که زندها احتمالاشاید ریشه‌ای کرد داشته‌اند.<ref name="iranica-perry">{{cite web|last1=Perry|first1=John|title=ZAND DYNASTY|url=http://www.iranicaonline.org/articles/zand-dynasty|website=www.iranicaonline.org|publisher=Encyclopaedia Iranica|accessdate=24 March 2017|language=en|quote=The founder of the dynasty was Moḥammad Karim Khan b. Ināq Khan (...) of the Bagala branch of the Zand, a pastoral tribe of the Lak branch of Lors (perhaps originally Kurds; see Minorsky, p. 616) (...)}}</ref><ref name="Cambridge">''...the bulk of the evidence points to their being one of the northern Lur or Lak tribes, who may originally have been immigrants of Kurdish origin.'', Peter Avery, William Bayne Fisher, Gavin Hambly, Charles Melville (ed.), ''The Cambridge History of Iran: From Nadir Shah to the Islamic Republic'', Cambridge University Press, 1991, ISBN 978-0-521-20095-0, [https://books.google.com/books?id=H20Xt157iYUC&pg=PA64 p. 64.]</ref>[[کریم خانرسالهٔ زند]]دکتری وجان. [[لطفعلی خان زند]] پادشاهان سلسله [[زندیه]] از افراد مشهور این طایفه هستندر. جمع کثیری از زندپری در زمان صفویه به ملایر و [[درهدانشگاه گزکمبریج]] خراساندر تبعیدسال شدند.۱۹۶۹میلادی در دورانمورد صفویهکریم‌خان وزند، افشار ایلطایفهٔ زند گاه به عثمانیها و زمانی به افغانها می‌تاختند و دارائی آنها را به یغما می‌بردند و با این کارگونه برمعرفی آن بودند که دشمنان را از ایران برهانند.<ref>httpکرده‌است://mehremihan.ir/history/1252-zan-zand.html</ref>
رسالهٔ دکتری جان. ر. پری در[[دانشگاه کمبریج]] در سال ۱۹۶۹میلادی در مورد کریم‌خان زند، طایفهٔ زند را این گونه معرفی کرده‌است:
«طایفهٔ زند سه تیرهٔ مشخص دارد:
* زند بگله