باز کردن منو اصلی

تغییرات

عدد انگلیسی، ابرابزار
{| class="wikitable"
|- style="background: #ef99cc"
|<sub>۸۹89</sub>[[اکتینیم|Ac]]
|<sub>۹۰90</sub>[[توریم|Th]]
|<sub>۹۱91</sub>[[پروتاکتینیم|Pa]]
|<sub>۹۲92</sub>[[اورانیم|U]]
|<sub>۹۳93</sub>[[نپتونیم|Np]]
|<sub>۹۴94</sub>[[نپتونیم|Pu]]
|<sub>۹۵95</sub>[[امریسیم|Am]]
|<sub>۹۶96</sub>[[کوریم|Cm]]
|<sub>۹۷97</sub>[[برکلیم|Bk]]
|<sub>۹۸98</sub>[[کالیفرنیم|Cf]]
|<sub>۹۹99</sub>[[اینشتینیم|Es]]
|<sub>۱۰۰100</sub>[[فرمیم|Fm]]
|<sub>۱۰۱101</sub>[[مندلیفیم|Md]]
|<sub>۱۰۲102</sub>[[نوبلیم|No]]
|<sub>۱۰۳103</sub>[[لارنسیم|Lr]]
|}
 
<center>
{| Class = "wikitable collapsible" style = "text-align: center"
|+ خواص اکتینیدها (the mass of the most long-lived isotope is in square brackets)<ref name="Yu. D. Tretyakov">{{cite book|editor=Yu.D. Tretyakov|title = Non-organic chemistry in three volumes| place =Moscow|publisher = Academy|year = 2007|volume = 3|series = Chemistry of transition elements|isbn = 5-7695-2533-9}}</ref><ref name=g1263>Greenwood, p. ۱۲۶۳1263</ref>
!Property
| Ac|| Th|| Pa|| U|| Np|| Pu|| Am|| Cm|| Bk|| Cf|| Es|| Fm|| Md|| No|| Lr
|-
![[نیمه‌عمر]] of the longest-lived isotope
| ۲۱٫۸21.8 years|| ۱۴14 billion years|| ۳۲٬۵۰۰۳۲٬500 years|| ۴٫۴۷4.47 billion years|| ۲٫۱۴2.14 million years|| ۸۰٫۸80.8 million years|| ۷٬۳۷۰۷٬370 years|| ۱۵٫۶15.6 million years|| ۱٬۴۰۰۱٬400 years|| ۹۰۰900 years|| ۱٫۲۹1.29 years|| ۱۰۰٫۵100.5 days|| ۵۲52 days|| ۵۸58 min|| ۲۶۱261 min
|-
!Electronic configuration in the ground state
| ۶d6d<sup>۱1</sup>۷s7s<sup>۲2</sup>|| ۶d6d<sup>۲2</sup>۷s7s<sup>۲2</sup>|| ۵f5f<sup>۲2</sup>۶d6d<sup>۱1</sup>۷s7s<sup>۲2</sup>or 5f<sup>۱1</sup>۶d6d<sup>۲2</sup>۷s7s<sup>۲2</sup>|| ۵f5f<sup>۳3</sup>۶d6d<sup>۱1</sup>۷s7s<sup>۲2</sup>|| ۵f5f<sup>۴4</sup>۶d6d<sup>۱1</sup>۷s7s<sup>۲2</sup>or 5f<sup>۵5</sup>۷s7s<sup>۲2</sup>|| ۵f5f<sup>۶6</sup>۷s7s<sup>۲2</sup>|| ۵f5f<sup>۷7</sup>۷s7s<sup>۲2</sup>|| ۵f5f<sup>۷7</sup>۶d6d<sup>۱1</sup>۷s7s<sup>۲2</sup>|| ۵f5f<sup>۹9</sup>۷s7s<sup>۲2</sup>or 5f<sup>۸8</sup>۶d6d<sup>۱1</sup>۷s7s<sup>۲2</sup>|| ۵f5f<sup>۱۰10</sup>۷s7s<sup>۲2</sup>|| ۵f5f<sup>۱۱11</sup>۷s7s<sup>۲2</sup>|| ۵f5f<sup>۱۲12</sup>۷s7s<sup>۲2</sup>|| ۵f5f<sup>۱۳13</sup>۷s7s<sup>۲2</sup>|| ۵f5f<sup>۱۴14</sup>۷s7s<sup>۲2</sup>|| ۵f5f<sup>۱۴14</sup>۷s7s<sup>۲2</sup>۷p7p<sup>۱1</sup>
|-
!Oxidation state
| ۰٫۲۰۳|| ۰٫۱۸۰|| ۰٫۱۶۲|| ۰٫۱۵۳|| ۰٫۱۵۰|| ۰٫۱۶۲|| ۰٫۱۷۳|| ۰٫۱۷۴|| ۰٫۱۷۰|| ۰٫۱۸۶|| ۰٫۱۸۶ || —|| — || —|| —
|-
!Ionic radius, nm:{{سخ}}An<sup>۴4+</sup>{{سخ}}An<sup>۳3+</sup>
|{{سخ}}—{{سخ}}۰٫۱۲۶||{{سخ}}۰٫۱۱۴{{سخ}}—||{{سخ}}۰٫۱۰۴{{سخ}}۰٫۱۱۸||{{سخ}}۰٫۱۰۳{{سخ}}۰٫۱۱۸||{{سخ}}۰٫۱۰۱{{سخ}}۰٫۱۱۶||{{سخ}}۰٫۱۰۰{{سخ}}۰٫۱۱۵||{{سخ}}۰٫۰۹۹{{سخ}}۰٫۱۱۴||{{سخ}}۰٫۰۹۹{{سخ}}۰٫۱۱۲||{{سخ}}۰٫۰۹۷{{سخ}}۰٫۱۱۰||{{سخ}}۰٫۰۹۶{{سخ}}۰٫۱۰۹||{{سخ}}۰٫۰۸۵{{سخ}}۰٫۰۹۸||{{سخ}}۰٫۰۸۴{{سخ}}۰٫۰۹۱||{{سخ}}۰٫۰۸۴{{سخ}}۰٫۰۹۰||{{سخ}}۰٫۰۸۴{{سخ}}۰٫۰۹۵||{{سخ}}۰٫۰۸۳{{سخ}}۰٫۰۸۸
|-
|{{سخ}}۱۰۵۰{{سخ}}۳۳۰۰ ||{{سخ}}۱۷۵۰{{سخ}}۴۸۰۰ ||{{سخ}}۱۵۷۲{{سخ}}۴۴۰۰ ||{{سخ}}۱۱۳۰{{سخ}}۳۸۰۰ ||{{سخ}}۶۴۰{{سخ}}۳۹۰۰ ||{{سخ}}۶۴۰{{سخ}}۳۲۳۰ ||{{سخ}}۱۱۷۶{{سخ}}۲۶۱۰ ||{{سخ}}۱۳۴۰{{سخ}}— ||{{سخ}}۱۰۵۰{{سخ}}— ||{{سخ}}۹۰۰{{سخ}}— ||{{سخ}}۸۶۰{{سخ}}— ||{{سخ}}۱۵۳۰{{سخ}}— ||{{سخ}}۸۳۰{{سخ}}— ||{{سخ}}۸۳۰{{سخ}}— ||{{سخ}}۱۶۳۰{{سخ}}—
|-
!Density, g/cm<sup>۳3</sup>
|۱۰٫۰۷ ||۱۱٫۷۸ || ۱۵٫۳۷|| ۱۹٫۰۶||۲۰٫۲۵||۱۹٫۸۴||۱۱٫۷||۱۳٫۵۱||۱۴٫۷۸|| || || || || ||
|-
!Standard electrode potential, V:{{سخ}}''E''° (An<sup>۴4+</sup>/An<sup>۰0</sup>){{سخ}}''E''° (An<sup>۳3+</sup>/An<sup>۰0</sup>)
|{{سخ}}—{{سخ}}−۲٫۱۳||{{سخ}}−۱٫۸۳{{سخ}}—||{{سخ}}−۱٫۴۷{{سخ}}—||{{سخ}}−۱٫۳۸{{سخ}}−۱٫۶۶||{{سخ}}−۱٫۳۰{{سخ}}−۱٫۷۹||{{سخ}}−۱٫۲۵{{سخ}}−۲٫۰۰||{{سخ}}−۰٫۹۰{{سخ}}−۲٫۰۷||{{سخ}}−۰٫۷۵{{سخ}}−۲٫۰۶||{{سخ}}−۰٫۵۵{{سخ}}−۱٫۹۶||{{سخ}}−۰٫۵۹{{سخ}}−۱٫۹۷||{{سخ}}−۰٫۳۶{{سخ}}−۱٫۹۸||{{سخ}}−۰٫۲۹{{سخ}}−۱٫۹۶||{{سخ}}—{{سخ}}−۱٫۷۴||{{سخ}}—{{سخ}}−۱٫۲۰||{{سخ}}-{{سخ}}−۲٫۱۰
|-
!Color{{سخ}}[M(H<sub>۲2</sub>O)<sub>n</sub>]<sup>۴4+</sup>{{سخ}}[M(H<sub>۲2</sub>O)<sub>n</sub>]<sup>۳3+</sup>
|{{سخ}}—{{سخ}}Colorless||{{سخ}}Colorless{{سخ}}Blue||{{سخ}}Yellow{{سخ}}Dark blue||{{سخ}}Green{{سخ}}Purple||{{سخ}}Yellow-green{{سخ}}Purple||{{سخ}}Brown{{سخ}}Violet||{{سخ}}Red{{سخ}}Rose||{{سخ}}Yellow{{سخ}}Colorless||{{سخ}}[[نخودی]]{{سخ}}Yellow-green||{{سخ}}سبز{{سخ}}سبز||{{سخ}}—{{سخ}}Pink||{{سخ}}—{{سخ}}—||{{سخ}}—{{سخ}}—||{{سخ}}—{{سخ}}—||{{سخ}}—{{سخ}}—
|}
 
{| class="wikitable collapsible collapsed" style="text-align:center"
|+Approximate colors of actinide ions in aqueous solution<ref name=g1265>Greenwood, p. ۱۲۶۵1265</ref>
| style="background:#ddd;"| Oxidation state
| ۸۹ || ۹۰ || ۹۱ || ۹۲ || ۹۳ || ۹۴ || ۹۵ || ۹۶ || ۹۷ || ۹۸ ||۹۹
|-
| +۳3|| '''Ac<sup>۳3+</sup>'''
| style="background:#00f;"| <span style="color:white;">'''Th<sup>۳3+</sup>'''</span>
| style="background:#007;"| <span style="color:white;">'''Pa<sup>۳3+</sup>'''</span>
| style="background:#c0b;"| <span style="color:white;">'''U<sup>۳3+</sup>'''</span>
| style="background:#b0d;"| <span style="color:white;">'''Np<sup>۳3+</sup>'''</span>
| style="background:#50f;"| <span style="color:white;">'''Pu<sup>۳3+</sup>'''</span>
| style="background:#fa9;"| '''Am<sup>۳3+</sup>'''
| '''Cm<sup>۳3+</sup>'''
| style="background:#cf0;"| '''Bk<sup>۳3+</sup>'''
| style="background:#0c0;"| '''Cf<sup>۳3+</sup>'''
| style="background:#fdd;"| '''Es<sup>۳3+</sup>'''
|-
| +۴4|| || '''Th<sup>۴4+</sup>
| style="background:#ffd;"| '''Pa<sup>۴4+</sup>'''
| style="background:#0f0;"| '''U<sup>۴4+</sup>'''
| style="background:#cf0;"| '''Np<sup>۴4+</sup>'''
| style="background:#d60;"| '''Pu<sup>۴4+</sup>'''
| style="background:#fd0;"| '''Am<sup>۴4+</sup>'''
| style="background:#ffd;"| '''Cm<sup>۴4+</sup>'''
| style="background:#ffa;"| '''Bk<sup>۴4+</sup>'''
| style="background:#0c0;"| '''Cf<sup>۴4+</sup>'''
|
|-
| +۵|| ||
| '''PaO<sub>۲2</sub><sup>+</sup>'''
| style="background:#ff88ff;"| '''UO<sub>۲2</sub><sup>+</sup>'''
| style="background:#0c0;"| '''NpO<sub>۲2</sub><sup>+</sup>'''
| style="background:#d17;"| <span style="color:white;">'''PuO<sub>۲2</sub><sup>+</sup>'''</span>
| style="background:#ff0;"| '''AmO<sub>۲2</sub><sup>+</sup>'''
|| || || ||
|-
| +۶|| || ||
| style="background:#ff0;"| '''UO<sub>۲2</sub><sup>۲2+</sup>'''
| style="background:#fbb;"| '''NpO<sub>۲2</sub><sup>۲2+</sup>'''
| style="background:#fa7;"| '''PuO<sub>۲2</sub><sup>۲2+</sup>'''
| style="background:#ff5;"| '''AmO<sub>۲2</sub><sup>۲2+</sup>'''
|| || || ||
|-
| +۷|| || || ||
| style="background:#4a4;"| '''NpO<sub>۲2</sub><sup>۳3+</sup>'''
| style="background:#44aa88;"| '''PuO<sub>۲2</sub><sup>۳3+</sup>'''
| style="background:#4a4;"| '''[AmO<sub>۶6</sub>]<sup>۵5-</sup>'''
|| || || ||
|}</center>
|-
! [[لانتانیدها]]
! Ln<sup>۳3+</sup>، Å
! Actinides
! An<sup>۳3+</sup>، Å
! An<sup>۴4+</sup>، Å
|-
| [[لانتان]]|| ۱٫۰۶۱|| [[اکتینیم]]|| ۱٫۱۱|| –
 
<center><gallery perrow="4" widths=160px heights=120px>
File:Uranyl Nitrate.jpg|Uranyl nitrate (UO<sub>۲2</sub>(NO<sub>۳3</sub>)<sub>۲2</sub>).
File:U Oxstufen.jpg|Aqueous solutions of uranium III, IV, V, VI salts.
File:Np ox st .jpg|Aqueous solutions of neptunium III, IV, V, VI, VII salts.
File:UCl4.jpg|[[تتراکلرید اورانیوم]].
File:UF6.jpg|[[هگزافلوراید اورانیوم]].
File:Yellowcake.jpg|U<sub>۳3</sub>O<sub>۸8</sub> (yellowcake).
</gallery></center>
 
<center>
{| Class = "wikitable collapsible collapsed" style = "text-align: center"
|+ اکسیدهای اکتینیدها<ref name="Himiya aktiniya">{{cite book|author=Z. K. Karalova, B. Myasoedov|title=Actinium|place=Moscow|publisher=[[Nauka]]|year=1982|series=Analytical chemistry items}}</ref><ref name="Himiya neptuniya">{{cite book|title = Analytical chemistry of neptunium|editor=V.A. Mikhailov|place =Moscow |publisher = [[Nauka]]|year = 1971}}</ref><ref name="Himiya protaktiniya">{{cite book|author = E.S. Palshin|title = Analytical chemistry of protactinium| place =Moscow|publisher = Nauka|year = 1968|author-separator = ,|display-authors = 1}}</ref><ref>Myasoedov, p. ۸۸88</ref><ref name="Tablitsa soedineniy" />
|-
! Rowspan = "2"|ترکیب
! rowspan = "2"|ساختار شیمیایی، نوع
! colspan = "3"|ثابت شبکه بلوری، Å
! rowspan = "2"|چگال، g/cm<sup>۳3</sup>
! rowspan = "2"|دما، °C
|-
!''c''
|-
| Ac<sub>۲2</sub>O<sub>۳3</sub>|| سفید|| Hexagonal, La<sub>۲2</sub>O<sub>۳3</sub>|| ۴٫۰۷ ||-|| ۶٫۲۹|| ۹٫۱۹|| –
|-
| PaO<sub>۲2</sub>||-|| مکعبی، CaF<sub>۲2</sub>|| ۵٫۵۰۵ ||-||-||-||-
|-
| Pa<sub>۲2</sub>O<sub>۵5</sub>|| سفید|| مکعبی، CaF<sub>۲2</sub>{{سخ}}مکعبی{{سخ}}Tetragonal{{سخ}}Hexagonal{{سخ}}Rhombohedral{{سخ}}Orthorhombic|| ۵٫۴۴۶{{سخ}}۱۰٫۸۹۱{{سخ}}۵٫۴۲۹{{سخ}}۳٫۸۱۷{{سخ}}۵٫۴۲۵{{سخ}}۶٫۹۲|| -{{سخ}}-{{سخ}}-{{سخ}}-{{سخ}}-{{سخ}}۴٫۰۲|| -{{سخ}}۱۰٫۹۹۲{{سخ}}۵٫۵۰۳{{سخ}}۱۳٫۲۲{{سخ}}-{{سخ}}۴. ۱۸ ||-|| ۷۰۰{{سخ}}۷۰۰–۱۱۰۰{{سخ}}۱۰۰۰{{سخ}}۱۰۰۰–۱۲۰۰{{سخ}}۱۲۴۰–۱۴۰۰{{سخ}}–
|-
| ThO<sub>۲2</sub>|| بی‌رنگ|| مکعبی|| ۵٫۵۹ ||-||-|| ۹٫۸۷|| –
|-
| UO<sub>۲2</sub>|| قهوه‌ای-سیاه|| مکعبی|| ۵٫۴۷ ||-||-|| ۱۰٫۹|| –
|-
| NpO<sub>۲2</sub>|| Greenish-قهوه‌ای|| مکعبی، CaF<sub>۲2</sub>|| ۵٫۴۲۴ ||-||-|| ۱۱٫۱|| –
|-
| PuO|| سیاه|| مکعبی، NaCl|| ۴٫۹۶ ||-||-|| ۱۳٫۹|| –
|-
| PuO<sub>۲2</sub>|| Olive green|| مکعبی|| ۵٫۳۹ ||-||-|| ۱۱٫۴۴|| –
|-
| Am<sub>۲2</sub>O<sub>۳3</sub>|| Red-brown{{سخ}}Red-brown|| مکعبی، Mn<sub>۲2</sub>O<sub>۳3</sub>{{سخ}}Hexagonal, La<sub>۲2</sub>O<sub>۳3</sub>|| ۱۱٫۰۳{{سخ}}۳٫۸۱۷ ||-||-{{سخ}}۵٫۹۷۱|| ۱۰٫۵۷{{سخ}}۱۱٫۷|| –
|-
| AmO<sub>۲2</sub>|| Black|| مکعبی، CaF<sub>۲2</sub>|| ۵٫۳۷۶ ||-||-||-||-
|-
| Cm<sub>۲2</sub>O<sub>۳3</sub>|| سفید<ref>According to other sources, cubic sesquioxide of curium is olive-green. See {{cite web|url = http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2248.html|title=Соединения curium site XuMuK.ru|language = Russian|accessdate = 2010-07-11}}</ref>{{سخ}}-{{سخ}}-|| مکعبی، Mn<sub>۲2</sub>O<sub>۲2</sub>{{سخ}}Hexagonal, LaCl<sub>۳3</sub>{{سخ}}Monoclinic, Sm<sub>۲2</sub>O<sub>۳3</sub>|| ۱۱٫۰۱{{سخ}}۳٫۸۰{{سخ}}۱۴٫۲۸|| -{{سخ}}-{{سخ}}۳٫۶۵|| -{{سخ}}۶{{سخ}}۸٫۹|| ۱۱٫۷|| –
|-
| CmO<sub>۲2</sub>|| سیاه|| مکعبی، CaF<sub>۲2</sub>|| ۵٫۳۷ ||-||-||-||-
|-
| Bk<sub>۲2</sub>O<sub>۳3</sub>|| قهوه‌ای روشن|| مکعبی، Mn<sub>۲2</sub>O<sub>۳3</sub>|| ۱۰٫۸۸۶||-||-||-||-
|-
| BkO<sub>۲2</sub>|| قرمز-قهوه‌ای|| مکعبی، CaF<sub>۲2</sub>|| ۵٫۳۳ ||-||-||-||-
|-
| Cf<sub>۲2</sub>O<sub>۳3</sub><ref>The atmosphere during the synthesis affects the lattice parameters, which might be due to non-stoichiometry as a result of oxidation or reduction of the trivalent californium. Main form is the cubic oxide of californium(III).</ref>|| Colorless{{سخ}}Yellowish{{سخ}}-|| مکعبی، Mn<sub>۲2</sub>O<sub>۳3</sub>{{سخ}}Monoclinic, Sm<sub>۲2</sub>O<sub>۳3</sub>{{سخ}}Hexagonal, La<sub>۲2</sub>O<sub>۳3</sub>|| ۱۰٫۷۹{{سخ}}۱۴٫۱۲{{سخ}}۳٫۷۲|| -{{سخ}}۳٫۵۹{{سخ}}-|| -{{سخ}}۸٫۸۰{{سخ}}۵٫۹۶ ||-||-
|-
| CfO<sub>۲2</sub>|| سیاه|| مکعبی|| ۵٫۳۱ ||-||-||-||-
|-
| Es<sub>۲2</sub>O<sub>۳3</sub>||-|| مکعبی، Mn<sub>۲2</sub>O<sub>۳3</sub>{{سخ}}Monoclinic{{سخ}}شش‌گوش، La<sub>۲2</sub>O<sub>۳3</sub>|| ۱۰٫۰۷{{سخ}}۱۴٫۱{{سخ}}۳٫۷|| -{{سخ}}۳٫۵۹{{سخ}}-|| -{{سخ}}۸٫۸۰{{سخ}}۶ ||-||-
|}
 
{| class="wikitable collapsible collapsed" style="text-align:center"
|+ رنگ تقریبی اکسیدهای اکتیندها (پایدارترین‌ها پررنگ شده‌اند)<ref name=g1268>Greenwood, p. ۱۲۶۸1268</ref>
! Oxidation state
| ۸۹ || ۹۰ || ۹۱ || ۹۲ || ۹۳ || ۹۴ || ۹۵ || ۹۶ || ۹۷ || ۹۸ ||۹۹
|-
| +۳|| || || || ||
|bgcolor=black| <span style="color:white;">Pu<sub>۲2</sub>O<sub>۳3</sub></span>
| style="background:#fa7;"| Am<sub>۲2</sub>O<sub>۳3</sub>
| '''Cm<sub>۲2</sub>O<sub>۳3</sub>'''
| style="background:#dfe111;"| Bk<sub>۲2</sub>O<sub>۳3</sub>
| style="background:#cf0;"| '''Cf<sub>۲2</sub>O<sub>۳3</sub>'''
| '''Es<sub>۲2</sub>O<sub>۳3</sub>'''
|-
| +۴4|| || '''ThO<sub>۲2</sub>
|bgcolor=black| <span style="color:white;">PaO<sub>۲2</sub></span>
| style="background:#765538;"| <span style="color:white;">UO<sub>۲2</sub></span>
| style="background:#616639;"| '''NpO<sub>۲2</sub>'''
| style="background:#e1bb11;"| '''PuO<sub>۲2</sub>'''
|bgcolor=black| <span style="color:white;">'''AmO<sub>۲2</sub>'''</span>
|bgcolor=black| <span style="color:white;">CmO<sub>۲2</sub></span>
|bgcolor=brown| '''BkO<sub>۲2</sub>'''
|bgcolor=black| <span style="color:white;">CfO<sub>۲2</sub></span>
|
|-
| +۵|| ||
| '''PaO<sub>۲2</sub><sup>+</sup>'''
|bgcolor=black| <span style="color:white;">U<sub>۲2</sub>O<sub>۵5</sub></span>
| style="background:#765538;"| <span style="color:white;">Np<sub>۲2</sub>O<sub>۵5</sub></span>
|| || || || || ||
|-
|rowspan=2| +۶ || || ||
| style="background:#0d5e35;"| <font style="color:white;">'''U<sub>۳3</sub>O<sub>۸8</sub>'''</sub>
|| || || || || || ||
|-
|| || ||
| style="background:#f89d1a;"| UO<sub>۳3</sub>
|| || || || || || ||
|}
|-
| style="background:lightblue; text-align:left;"|[[فرمول شیمیایی]]
| ThO<sub>۲2</sub>|| PaO<sub>۲2</sub>|| UO<sub>۲2</sub>|| NpO<sub>۲2</sub>|| PuO<sub>۲2</sub>|| AmO<sub>۲2</sub>|| CmO<sub>۲2</sub>|| BkO<sub>۲2</sub>|| CfO<sub>۲2</sub>
|-
| style="background:lightblue; text-align:left;"|[[شماره ثبت سی‌ای‌اس]]
|-
| style="background:lightblue; text-align:left;"|PubChem
| [http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?cid=14808 ۱۴۸۰۸14808]|||| [http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?cid=10916 ۱۰۹۱۶]||||||||||||
|-
| style="background:lightblue; text-align:left;"|[[جرم مولی]]
|-
| style="background:lightblue; text-align:left;"|[[نقطه ذوب]]
| ۳۳۹۰ °C||||۲۸۷۸ °C||۲۶۰۰2600 °C||۲۴۰۰2400 °C||۲۰۵۰2050 °C|| || ||
|-
| style="background:lightblue; text-align:left;"|[[نقطه جوش]]
|-
| style="background:lightblue; text-align:left;"|ساختار
| Colspan = "9"|[[پرونده:CaF2 polyhedra.png|250px]]{{سخ}}'''An'''<sup>۴4+</sup>: <span style="color:silver; background:silver;">__</span> / O<sup>۲−2−</sup>: <span style="color:#9c0; background:#9c0;">__</span>
|-
| style="background:lightblue; text-align:left;"|[[گروه فضایی]]
| Colspan = "9"|Fm{{overline|۳3}}m
|-
| style="background:lightblue; text-align:left;"|[[عدد کوئوردیناسیون]]
| Colspan = "9" |'''An'''[8], O[۴4]
|}
: <small>'''An''' – اکتینید{{سخ}}**بسته به ایزوتوپ‌ها
<center>
{| Class = "wikitable collapsible collapsed" style = "text-align: center"
|+ تری‌کلرید برخی اکتینیدها<ref name="webelements" /><ref name=g1270>Greenwood, p. ۱۲۷۰1270</ref>
|-
| style="background:lightblue; text-align:left;"|[[فرمول شیمیایی]]
| AcCl<sub>۳3</sub>|| UCl<sub>۳3</sub>|| NpCl<sub>۳3</sub>|| PuCl<sub>۳3</sub>|| AmCl<sub>۳3</sub>|| CmCl<sub>۳3</sub>|| BkCl<sub>۳3</sub>|| CfCl<sub>۳3</sub>
|-
| style="background:lightblue; text-align:left;"|[[شماره ثبت سی‌ای‌اس]]
|-
| style="background:lightblue; text-align:left;"|[[نقطه ذوب]]
||| ۸۳۷ °C||۸۰۰800 °C||۷۶۷767 °C||۷۱۵715 °C||۶۹۵695 °C||۶۰۳603 °C||۵۴۵545 °C
|-
| style="background:lightblue; text-align:left;"|[[نقطه جوش]]
||| ۱۶۵۷ °C||||۱۷۶۷ °C||۸۵۰850 °C|| || ||
|-
| style="background:lightblue; text-align:left;"|ساختار بلوری| Colspan = "8"|[[پرونده:UCl3 without caption.png|250px|The crystal structure of uranium trichloride]]{{سخ}}'''An'''<sup>۳3+</sup>: <span style="color:silver; background:silver;">__</span> / Cl<sup>−</sup>: <span style="color:#0f0; background:#0f0;">__</span>
|-
| style="background:lightblue; text-align:left;"|[[گروه فضایی]]
| Colspan = "8"|P6<sub>۳3</sub>/m
|-
| style="background:lightblue; text-align:left;"|[[عدد کوئوردیناسیون]]
| Colspan = "8" |'''An'''*[۹9], Cl [۳]
|-
| style="background:lightblue; text-align:left;"|ثابت شبکه بلوری
| ''a'' = ۷۶۲ [[پیکومتر|pm]]{{سخ}}''c'' = ۴۵۵455 pm|| ''a'' = ۷۴۵٫۲745.2 pm{{سخ}}''c'' = ۴۳۲٫۸432.8 pm|| || ''a'' = ۷۳۹٫۴739.4 pm{{سخ}}''c'' = ۴۲۴٫۳424.3 pm|| ''a'' = ۷۳۸٫۲738.2 pm{{سخ}}''c'' = ۴۲۱٫۴421.4 pm|| ''a'' = ۷۲۶726 pm{{سخ}}''c'' = ۴۱۴414 pm|| ''a'' = ۷۳۸٫۲738.2 pm{{سخ}}''c'' = ۴۱۲٫۷412.7 pm|| ''a'' = ۷۳۸738 pm{{سخ}}''c'' = ۴۰۹409 pm
|}
: <small> *'''An''' – اکتینید{{سخ}}**بسته به ایزوتوپ‌ها
! rowspan = "2"|ساختار بلوری، نوع
! colspan = "3"|ثابت شبکه بلوری، Å
! rowspan = "2"|چگالی، g/cm<sup>۳3</sup>
|-
!''a''
!''c''
|-
| AcF<sub>۳3</sub>|| سفید|| Hexagonal, LaF<sub>۳3</sub>|| ۴٫۲۷ ||-|| ۷٫۵۳|| ۷٫۸۸
|-
| PaF<sub>۴4</sub>|| Dark brown|| [[دستگاه بلوری مونوکلینیک]]|| ۱۲٫۷|| ۱۰٫۷|| ۸٫۴۲|| –
|-
| PaF<sub>۵5</sub>|| Black|| [[دستگاه بلوری تتراگونال]]، β-UF<sub>۵5</sub>|| ۱۱٫۵۳ ||-|| ۵٫۱۹|| –
|-
| ThF<sub>۴4</sub>|| Colorless|| Monoclinic|| ۱۳|| ۱۰٫۹۹|| ۸٫۵۸|| ۵٫۷۱
|-
| UF<sub>۳3</sub>|| Reddish-purple|| Hexagonal|| ۷٫۱۸ ||-|| ۷٫۳۴|| ۸٫۵۴
|-
| UF<sub>۴4</sub>|| Green|| Monoclinic|| ۱۱٫۲۷|| ۱۰٫۷۵|| ۸٫۴۰|| ۶٫۷۲
|-
| α-UF<sub>۵5</sub>|| Bluish|| Tetragonal|| ۶٫۵۲ ||-|| ۴٫۴۷|| ۵٫۸۱
|-
| β-UF<sub>۵5</sub>|| Bluish|| Tetragonal|| ۱۱٫۴۷ ||-|| ۵٫۲۰|| ۶٫۴۵
|-
| UF<sub>۶6</sub>|| Yellowish|| Orthorhombic|| ۹٫۹۲|| ۸٫۹۵|| ۵٫۱۹|| ۵٫۰۶
|-
| NpF<sub>۳3</sub>|| Black or purple|| Hexagonal|| ۷٫۱۲۹ ||-|| ۷٫۲۸۸|| ۹٫۱۲
|-
| NpF<sub>۴4</sub>|| Light green|| Monoclinic|| ۱۲٫۶۷|| ۱۰٫۶۲|| ۸٫۴۱|| ۶٫۸
|-
| NpF<sub>۶6</sub>|| Orange|| Orthorhombic|| ۹٫۹۱|| ۸٫۹۷|| ۵٫۲۱|| ۵
|-
| PuF<sub>۳3</sub>|| Violet-blue|| Trigonal|| ۷٫۰۹ ||-|| ۷٫۲۵|| ۹٫۳۲
|-
| PuF<sub>۴4</sub>|| Pale brown|| Monoclinic|| ۱۲٫۵۹|| ۱۰٫۵۷|| ۸٫۲۸|| ۶٫۹۶
|-
| PuF<sub>۶6</sub>|| Red-brown|| Orthorhombic|| ۹٫۹۵|| ۹٫۰۲|| ۳٫۲۶|| ۴٫۸۶
|-
| AmF<sub>۳3</sub>|| Pink or light [[نخودی]]|| [[دستگاه بلوری هگزاگونال|hexagonal]], LaF<sub>۳3</sub>|| ۷٫۰۴7.04<ref name="katz">{{cite book|author = F. Weigel|title = The Chemistry of the Actinide Elements|place=Moscow|publisher = Mir| year = 1997|volume = 2|isbn = 5-03-001885-9|author-separator = ,|author2 = J. Katz|author3 = G. Seaborg|display-authors = 3}}</ref><ref>{{cite journal|last1=Nave|first1=S.|last2=Haire|first2=R.|last3=Huray|first3=Paul|title=Magnetic properties of actinide elements having the 5f^{6} and 5f^{7} electronic configurations|journal=Physical Review B|volume=28|pages=2317|year=1983|doi=10٫۱۱۰۳10٫1103/PhysRevB.۲۸٫۲۳۱۷28٫2317|bibcode = 1983PhRvB..۲۸٫۲۳۱۷N28٫2317N}}</ref>||-|| ۷٫۲۵۵|| ۹٫۵۳
|-
| AmF<sub>۴4</sub>|| Orange-red|| [[دستگاه بلوری مونوکلینیک]]|| ۱۲٫۵۳|| ۱۰٫۵۱|| ۸٫۲۰|| –
|-
| CmF<sub>۳3</sub>|| قهوه‌ای تا سفید|| Hexagonal|| ۴٫۰۴۱ ||-|| ۷٫۱۷۹|| ۹٫۷
|-
| CmF<sub>۴4</sub>|| Yellow|| Monoclinic, UF<sub>۴4</sub>|| ۱۲٫۵۱|| ۱۰٫۵۱|| ۸٫۲۰|| –
|-
| BkF<sub>۳3</sub>|| Yellow-green|| [[دستگاه بلوری لوزی‌پهلو]]، LaF<sub>۳3</sub>{{سخ}}[[دستگاه بلوری اورتورومبیک]]، YF<sub>۳3</sub>|| ۶٫۹۷{{سخ}}۶٫۷|| -{{سخ}}۷٫۰۹|| ۷٫۱۴{{سخ}}۴٫۴۱|| ۱۰٫۱۵{{سخ}}۹٫۷
|-
| BkF<sub>۴4</sub>||-|| Monoclinic, UF<sub>۴4</sub>|| ۱۲٫۴۷|| ۱۰٫۵۸|| ۸٫۱۷|| –
|-
| CfF<sub>۳3</sub>|| -{{سخ}}-|| Trigonal, LaF<sub>۳3</sub>{{سخ}}Orthorhombic, YF<sub>۳3</sub>|| ۶. ۹۴{{سخ}}۶٫۶۵|| -{{سخ}}۷٫۰۴|| ۷٫۱۰{{سخ}}۴٫۳۹|| –
|-
| CfF<sub>۴4</sub>|| -{{سخ}}-|| Monoclinic, UF<sub>۴4</sub>{{سخ}}Monoclinic, UF<sub>۴4</sub>|| ۱٫۲۴۲{{سخ}}۱٫۲۳۳|| ۱٫۰۴۷{{سخ}}۱٫۰۴۰|| ۸٫۱۲۶{{سخ}}۸٫۱۱۳|| –
|}</center>