گریت دین (سگ): تفاوت میان نسخه‌ها

'''[[دم]] :''' درقاعده پهن است وبه تدریج از ضخامت آن کاسته می‌شود وتا پس زانو ادامه می یابد. درزمان استراحت دم حالت افتاده دارد. درزمان هیجان یا دویدن کمی حالت افراشته پیدا می‌کند اما هیچگاه ازخط پشت بالاتر قرار گیرد. دم نباید شکل حلقوی یا قلاب مانند داشته باشد.
 
'''[[دست]]ها :''' درنمای جانبی بایستی قوی وعضلانیو عضلانی باشند. ستیغ کتف قوی وشیب داراست ونسبت به بازو تقریباً عمودی واقع می شود. عضلات زیربغل نیزباید قوی باشند.
ستیغ کتف وبازو باید طول برابری داشته باشند. آرنج می بایست کاملاً درمیان حدفاصل جدوگاه وزمین قرارگیرد. پنجه‌ها می بایست گرد ومتراکم وانگشتان خمیده باشند بدون آنکه به خارج یا داخل چرخش وپیچ خوردگی داشته باشند. ناخن‌ها می بایست کوتاه. قوی ودرحد امکان تیره باشد.
 
'''رفتار:''' گریت دین سگی اصیل. جسور و شجاع با رفتاری دوستانه‌است. این سگ نباید ترسو ویا مهاجم باشد.
 
'''اندازه:''' سگهای نربهنر به مراتب عضلانی عضلانی‌تر و قوی تربهتر نظرمیبه نظر می رسند. ازلحاظ نسبت بین طول وارتفاع گریت دین تقریباً مربع شکل می باشد. البته سگهای ماده باید کمی طویل طویلتر باشند. ارتفاع سگهای نرازناحیهنر از ناحیه شانه نباید کمتراز۷۵کمتر از ۷۵ سانتی مترباشدمتر باشد و وترجیحاترجیحا این ارتفاع می بایست بیش از۸۰ سانتی مترباشدمتر باشد. این ارتفاع درمورددر مورد سگهای ماده نباید کمتراز۷۰کمتر از ۷۰ سانتی مترباشد. اما ترجیحاً باید ارتفاعی بیش از۷۵ سانتی مترداشته باشند.
سگ در وطن خود بنام ماستیف آلمانی شناخته می‌شود و در میان نژادهای مختلف سگ به مانند آپولو درمیان سایر [[خدایان یونان]] نسبت داده می شود. گریت دین در [[قرون وسطی]] برای [[شکار گراز]] نیز مورد استفاده قرار گرفته‌است.
 
'''رنگ:''' [[بلوطی]]، [[آبی]] و [[سیاه]]
 
'''خصوصیات ظاهری:''' سوراخهای بینی باز پهن و بزرگ، [چشم] های دور از هم، [گوش] های مثلثی، بدن بسیار عمیق، دم بلند که در انتها به طرف بالا تاب بر می دارد.
 
== وزن، ارتفاع ==