تفاوت میان نسخه‌های «روان‌شناسی فرگشتی»

# روانشناسی تکاملی: اثر جان توبی . لدا کازمیدس . ترجمه‌ی جواد حاتمی . هاشم صادقیه . نشر بینش نو. زمستان 1391
# هوس‌های سرخ. (تالیف) اثر دکتر کوروش رستگار . نشر اینترنتی. 1392
# تخت‌گاز ده‌هزارساله. اثر هنری هارپندینگ . گرگوری کوچران . ترجمه‌ی آرش حسینیان . نشر اینترنتی 1393 (چاپ کاغذی:نشر تلنگر. 1396)
{{داده‌های کتابخانه‌ای}}