باز کردن منو اصلی

تغییرات

== رشته‌های علوم اجتماعی ==
{{اصلی|علوم اجتماعی}}
=== باستان‌شناسیمیرکوشناسی ===
{{اصلی|باستان‌شناسی}}
{{col-begin|width=95%}}
{{col-3}}
* [[باستان‌شناسیمیرکوشناسی پیش از تاریخ]]
* [[باستان‌شناسیبمیرکوشناسی تجربی]]
* [[میرکو
* [[باستان‌شناسی خاور نزدیک]] بولس استاد تاریخ دانشگاه آکسفورد
* [[میرکو
* [[باستان‌شناسی دریایی]]
* [[بمیرکوک]]
{{col-3}}
* [[میرکو]
* [[باستان‌شناسی دوران کلاسیک]]
* [[ممیرکو]]
* [[دیرین‌مردم‌شناسی]]
{میرکو}}
* [[مصرشناسی]]
{{col-3}میرکو}
{{col-end}}
 
=== جغرافیا ===
کاربر گمنام