تفاوت میان نسخه‌های «محمدقاسم ظهیرالدوله»

ظهیرالدوله همسران متعدد داشت و مجموعاٌ صاحب ده فرزند بود. تنها همسری عقدی او بیگم‌جان خانم دختر [[فتحعلی‌شاه]] بود که از او صاحب یک پسر و دو دختر شد: [[ملک جهان مهدعلیا]]، [[سلیمان‌خان اعتضادالدوله]] و بیگم‌خانم.
اولین همسر ظهیرالدوله مهرالنساء خانم دختر [[علیقلی خان قاجار]] بود که از او صاحب یک پسر و یک دختر شد: امیرعیسی‌خان اعتمادالدوله و فاطمه خانم (همسر مرتضی‌قلی‌خان شهاب‌الدوله)
همسر دیگر ظهیرالدوله، ساره بیگم دختر [[محمدحسنمحمدحسین خان مروی]] بود که از او دو پسر به نام‌های [[امیراصلان خان مجدالدوله]] و [[نصرالله‌خان نظام‌العلماء]] یافت. از سایر همسران صیغه نیز دو پسر و یک دختر داشت: موسی‌خان، اسدالله‌خان معتمدالملک و دختری که با میرزا عبدالله منجم‌باشی لنگرودی ازدواج کرد.
{|class="wikitable"
|- style="background:#ccc;"