تفاوت میان نسخه‌های «دودمان شانگ»

جز
! width = "33%" | یادداشتها
|----
| ۰۱ || ۲۹ || 湯
| class = "lft" | [[تانگ]]
| پادشاه [[دودمان شیا]] را برانداخت(桀)[[جیه]]
|----
| ۰۲ || ۰۲ || 外丙
| class = "lft" | [[وو بینگ]]
|
|----
| ۰۳ || ۰۴ || 仲壬
| class = "lft" | [[زونگ رن]]
|
|----
| ۰۴ || ۳۳ || 太甲
| class = "lft" | [[تای جیا]]
|
|----
| ۰۵ || ۲۹ || 沃丁
| class = "lft" | [[وو دینگ]]
|
|----
| ۰۶ || ۲۵ || 太庚
| class = "lft" | [[تای گینگ]]
|
|----
| ۰۷ || ۳۶ || 小甲
| class = "lft" | [[شیائو جیا]]
|
|----
| ۰۸ || ۱۲ || 雍己
| class = "lft" | [[یونگ جی]]
|
|----
| ۰۹ || ۷۵ || 太戊
| class = "lft" | [[تای وو]]
|
|----
| ۱۰ || ۱۱ || 仲丁
| class = "lft" | [[زونگ دینگ]]
|
|----
| ۱۱ || ۱۵ || 外壬
| class = "lft" | [[وای رن]]
|
|----
| ۱۲ || ۰۹ || 河亶甲
| class = "lft" | [[هه دان جیا]]
|
|----
| ۱۳ || ۱۹ || 祖乙
| class = "lft" | [[زو یی]]
|
|----
| ۱۴ || ۱۶ || 祖辛
| class = "lft" | [[زو شین]]
|
|----
| ۱۵ || ۲۰ || 沃甲
| class = "lft" | [[وو جیا]]
|
|----
| ۱۶ || ۳۲ || 祖丁
| class = "lft" | [[زو دینگ]]
|
|----
| ۱۷ || ۲۹ || 南庚
| class = "lft" | [[نان گینگ]]
|
|----
| ۱۸ || ۰۷ || 陽甲
| class = "lft" | [[یانگ جیا]]
|
|----
| ۱۹ || ۲۸ || 盤庚
| class = "lft" | [[پان گینگ]]
| سلسله شانگ، چندین بار پایتخت را تغییر دادند اما پایتخت نهایی شهر این بود.
|----
| ۲۰ || ۲۱ || 小辛
| class = "lft" | [[شیائو شین]]
|
|----
| ۲۱ || ۲۱ || 小乙
| class = "lft" | [[شیائو یی]]
|
|----
| ۲۲ || ۵۹ || 武丁
| class = "lft" | [[وو دینگ]]
|
|----
| ۲۳ || ۰۷ || 祖庚
| class = "lft" | [[زو گینگ]]
|
|----
| ۲۴ || ۳۳ || 祖甲
| class = "lft" | [[زو جیا]]
|
|----
| ۲۵ || ۰۶ || 廩辛
| class = "lft" | [[لین شین]]
|
|----
| ۲۶ || ۰۶ || 庚丁
| class = "lft" | [[گینگ دینگ]]
| یا کانگ دینگ (康丁 کانگ دینگ)
|----
| ۲۷ || ۰۴ || 武乙
| class = "lft" | [[وو یی]]
|
|----
| ۲۸ || ۰۳ || 太丁
| class = "lft" | [[ون دینگ]]
| یا ون دینگ (文丁 ون دینگ)
|----
| ۲۹ || ۳۷ || 帝乙
| class = "lft" | [[دی یی]]
|
|----
| ۳۰ || ۳۳ || 帝辛
| class = "lft" | [[دی شین]]
| یا زو وانگ
|----