باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
این کتاب را در دو بخش (مقاله) تدوین شده. بخش اول، شامل [[شریعت|علوم شریعت]] و آن مقدار از علوم عربی ([[ادبیات]] و [[زبان‌شناسی]] عرب و [[تاریخ]]) است که به این مبحث مربوط می‌شود. بخش دوم در علوم عجم (مردم غیرعرب) است؛ یعنی علوم [[ایرانی‌ها]]، [[یونانی‌ها]] و دیگر ملت‌ها.
 
مقاله اول: شش باب دارد با بیست و پنج فصل:۱. علم [[فقه]]، یازده فصل ۲. علم [[کلام]]، هفت فصل۳. علم [[نحو]]، دوزاده فصل. ۴. علم [[دبیری]] یا [[نویسندگی]]؛ در هشت فصل. ۵. علم [[شعر]] و [[عروض]]، پنج فصل. ۶. علم [[اخبارخبر]]، در نه فصل.
 
مقاله دوم: نه باب است که به چهل و یک فصل تقسیم می‌شود. ۱. فلسفه، سه فصل. ۲. منطق، نه فصل. ۳. در علم طب، هشت فصل. ۴. علم عدد، در پنج فصل. ۵. در علم هندسه، چهار فصل. ۶. علم نجوم، چهار فصل. ۷. علم موسیقی، سه فصل. ۸. علم حیل، دو فصل. ۹. علم کیمیا، سه فصل
۳۰۳٬۹۶۷

ویرایش