باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
←‏جایگزینی با [[وپ:اشتباه|اشتباه‌یاب]]: افرودن⟸افزودن، جای‌گیرد⟸جای گیرد
 
== سه‌واکه‌ها ==
* در جایی که واکه اصلی میان دو نیم‌واکه جای‌گیردجای گیرد:eai, eau, iai, iau, iei, ieu, ioi, iou, oai.
* در جایی دو نیم‌واکه پیش از واکه اصلی جای‌گیرند:eoa, ioa.
 
A, a (a); Ă, ă (ă); Â, â (â din a); B, b (be), C, c (ce); D, d (de), E, e (e); F, f (fe / ef); G, g (ghe / ge); H, h (ha / haş); I, i (i); Î, î (î din i); J, j (je), K, k (ka de la kilogram), L, l (le / el); M, m (me / em); N, n (ne / en); O, o (o); P, p (pe); R, r, (re / er); S, s (se / es); Ș ș (șe); T, t (te); Ț ț (țe); U, u (u); V, v (ve); X, x (ics); Z, z (ze / zet).
 
الفبای رومانیایی از ریشه [[الفبای لاتین]] با افرودنافزودن پنج حرف بدان است. در آغاز این واج‌های افزوده ۱۲تا بود، ولی در بهسازی‌های پسین از شمارشان کاسته شد. همچنین در آغاز [[سده بیستم (میلادی)|سده بیستم]] نشانه واکه‌های کوتاه افزوده‌شد.
 
== چند واژه و جمله پیش پا افتاده ==