ساتردی نایت لایو (ابهام‌زدایی): تفاوت میان نسخه‌ها