هنری مورای: تفاوت میان نسخه‌ها

۱۶۹ بایت اضافه‌شده ،  ۵ سال پیش
ابرابزار، اصلاح ارقام
(با فرض حسن نیت ویرایش 5.117.134.141 (بحث) خنثی‌سازی شد. (تل))
(ابرابزار، اصلاح ارقام)
{{Infobox scientist
|name = هنری مورای
|image =Henry Murray.jpg
|image_size =
|caption = هنری مورای
|nationality = آمریکایی
|ethnicity =
|field = [[روان شناسیروان‌شناسی]]
|work_institutions = [[دانشگاه هاروارد]]
|alma_mater =
|doctoral_advisor =
|doctoral_students =
|known_for = [[روان شناسیروان‌شناسی شخصیت]]
|author_abbrev_bot =
|author_abbrev_zoo =
}}
 
'''هنری مورای''' {{انگلیسی|Henry Murray}} متولد ۱۸۹۳ میلادی یکی از روان شناسان آمریکایی است. مورای هم مانند آلپورت مطالعه شخصیت را در یک موقعیت دانشگاهی انجام داد تا در موقعیت بالینی. هر چند او به روانکاوی پرداخت،آنپرداخت، آن را برای درمان بیماران بکار نبست،زیرانبست، ترجیحزیرا میترجیح دادمی‌داد که شخصیت انسان را از طریق مطالعه گسترده افراد بهنجار بررسی کند.
دوره کودکی موری با طرد شدن از سوی مادر سطح بالای حساسیت نسبت به درد و رنج دیگران،و گونه ای از جبران نارسایی به شیوه آدلری برای دو نقص-لکنت زبان و ناتوانی در ورزش-مشخص شده است.<ref>دوان پی.شولتز؛سیدنی الن شولتز(1987).تاریخ روان شناسی نوین.ترجمه علی اکبر سیف و همکاران(1370)،چاپ اول،انتشارات رشد،تهران،صفحه 332-331</ref>
 
== زندگی ==
او پس از فارغ التحصیل شدن از دانشکده پزشکی دانشگاه کلمبیا،وارد رشته جراحی شد،در بیوشیمی پژوهش کرد،واز دانشگاه کمبریج در رشته بیوشیمی درجه دکترا گرفت،که مطمئناً یکی از راه های پیرامونی ورود به حرفه روان شناسی است.پس از گذراندن سه هفته با یونگ که ظاهراً برایش روشنگر بود و گذراندن یک شب فراموش نشدنی با فروید و دخترش آنا،موری مطالعاتش در باره شخصیت را در کلینیک روان شناسی هاروارد آغاز کرد.
دوره کودکی موری با طرد شدن از سوی مادر سطح بالای حساسیت نسبت به درد و رنج دیگران،ودیگران، گونهو ایگونه‌ای از جبران نارسایی به شیوه آدلری برای دو نقص-لکنت زبان و ناتوانی در ورزش-مشخص شده است.<ref>دوان پی.شولتز؛سیدنی شولتز؛ سیدنی الن شولتز(1987).تاریخ روانتاریخ شناسیروان‌شناسی نوین. ترجمه علی اکبر سیف و همکاران(1370)،چاپ، چاپ اول،انتشارات رشد،تهران،صفحهرشد، تهران، صفحه 332-331</ref>
با در نظر گرفتن تحصیلاتش در پزشکی و بیوشیمی،جای شگفتی تیست از اینکه موری به کارکرد فیزیولوژیکی آن گونه که به شخصیت مربوط می شود تاکید کرد.او بر مفهوم کاهش تنش تاکید ورزید،که به نظرش نخستین قانون در باره رفتار آدمی است.همچنان که فروید هم این گونه می اندیشید.موری همچنین به شیوه فرویدی اهمیت ناهوشیار و تاثیر تجارب کودکی را بر رفتار بزرگسالی مورد توجه قرار داد.او مفاهیم فروید در باره نهاد،من،و فرامن را البته با بعضی تغییرات وارد نظام خود کرد .
 
او پس از فارغ التحصیلفارغ‌التحصیل شدن از دانشکده پزشکی دانشگاه کلمبیا،واردکلمبیا، وارد رشته جراحی شد،درشد، در بیوشیمی پژوهش کرد،وازکرد، واز دانشگاه کمبریج در رشته بیوشیمی درجه دکترا گرفت،کهگرفت، که مطمئناً یکی از راه هایراه‌های پیرامونی ورود به حرفه روان شناسیروان‌شناسی است. پس از گذراندن سه هفته با یونگ که ظاهراً برایش روشنگر بود و گذراندن یک شب فراموش نشدنی با فروید و دخترش آنا،موریآنا، موری مطالعاتش در بارهدربارهٔ شخصیت را در کلینیک روان شناسیروان‌شناسی هاروارد آغاز کرد.
او شخصیت را به سه بخش نهاد،من و فرامن تقسیم کرد(مورای،۱۹۳۸).نهاد شامل گرایش های مادرزادی و تکانشی ماست و انرژی لازم برای عملکرد شخصیت را فراهم می کند.این دیدگاه در اصل همانند دیدگاه فروید است.درنظام مورای نهاد علاوه بر تکانه های ابتدایی و شهوانی گرایش های اجتماعی مطلوبتری مانند همدلی،همانند سازی،و شکل های عشق غیر شهوی را نیز شامل می شود.
 
== نظرات ==
در نظام مورای من در تعیین رفتار نقش فعالتری دارد تادر نظریه فروید.مورای عقیده دارد که من خدمتگزار صرف نهاد نیست بلکه سازمان دهنده ای است که همه رفتار ها را هوشیارانه انتخاب می کند.من به سرکوبی تکانش های نامطلوب نهاد بر می خیزد و بروز تکانه های مطلوب را تسهیل می کند.
با در نظر گرفتن تحصیلاتش در پزشکی و بیوشیمی،جایبیوشیمی، جای شگفتی تیست از اینکه موری به کارکرد فیزیولوژیکی آن گونه که به شخصیت مربوط میمی‌شود شود تاکیدتأکید کرد. او بر مفهوم کاهش تنش تاکیدتأکید ورزید،کهورزید، که به نظرش نخستین قانون در بارهدربارهٔ رفتار آدمی است. همچنان که فروید هم این گونه می اندیشیدمی‌اندیشید. موری همچنین به شیوه فرویدی اهمیت ناهوشیار و تاثیرتأثیر تجارب کودکی را بر رفتار بزرگسالی مورد توجه قرار داد. او مفاهیم فروید دردربارهٔ بارهنهاد، نهاد،من،ومن، و فرامن را البته با بعضی تغییرات وارد نظام خود کرد .
 
او شخصیت را به سه بخش نهاد،مننهاد، من و فرامن تقسیم کرد (مورای،۱۹۳۸مورای، ۱۹۳۸). نهاد شامل گرایش هایگرایش‌های مادرزادی و تکانشی ماست و انرژی لازم برای عملکرد شخصیت را فراهم می کندمی‌کند. این دیدگاه در اصل همانند دیدگاه فروید است. درنظام مورای نهاد علاوه بر تکانه هایتکانه‌های ابتدایی و شهوانی گرایش هایگرایش‌های اجتماعی مطلوبتری مانند همدلی،همانندهمدلی، سازی،وهمانند شکلسازی، هایو شکل‌های عشق غیر شهوی را نیز شامل می شودمی‌شود.
مورای با فروید هم عقیده بود که فرامن نمایانگر درونی ساختن ارزش های فرهنگی است و اینکه افراد رفتار خود را بر اساس این ارزش ها ی درونی شده ارزشیابی می کنند.نظر وی در مورد نیروهایی که فرامن را شکل می دهند و دوره ای که فرامن در آن تشکیل می شود با نظر فروید تفاوت دارد.مورای استدلال می کرد که فرامن نه تنها بر اساس تعلیمات والدین شخص ساخته می شود بلکه همچنین گروه های همسالان،ادبیات و اساطیر جامعه در ساختن آن نقش دارند.فرامن در پنج سالگی تثبیت نمی‌شود بلکه در سراسر عمر به رشد خود ادامه می دهد.<ref>دوان پی.شولتز؛سیدنی الن شولتز(1987).تاریخ روان شناسی نوین.ترجمه علی اکبر سیف و همکاران(1370)،چاپ اول،انتشارات رشد،تهران،صفحه 332-333</ref>
 
در نظام مورای من در تعیین رفتار نقش فعالتری دارد تادر نظریه فروید. مورای عقیده دارد که من خدمتگزار صرف نهاد نیست بلکه سازمان دهنده ایدهنده‌ای است که همه رفتار هارفتارها را هوشیارانه انتخاب میمی‌کند. کند.من به سرکوبی تکانش هایتکانش‌های نامطلوب نهاد بر می خیزدبرمی‌خیزد و بروز تکانه هایتکانه‌های مطلوب را تسهیل می کندمی‌کند.
 
مورای با فروید هم عقیده بود که فرامن نمایانگر درونی ساختن ارزش هایارزش‌های فرهنگی است و اینکه افراد رفتار خود را بر اساس این ارزش هاارزش‌ها ی درونی شده ارزشیابی می کنندمی‌کنند. نظر وی در مورد نیروهایی که فرامن را شکل می دهندمی‌دهند و دوره ایدوره‌ای که فرامن در آن تشکیل می شودمی‌شود با نظر فروید تفاوت دارد. مورای استدلال می کردمی‌کرد که فرامن نه تنها بر اساس تعلیمات والدین شخص ساخته می شودمی‌شود بلکه همچنین گروهگروه‌های هایهمسالان، همسالان،ادبیاتادبیات و اساطیر جامعه در ساختن آن نقش دارند. فرامن در پنج سالگی تثبیت نمی‌شود بلکه در سراسر عمر به رشد خود ادامه می دهدمی‌دهد.<ref>دوان پی.شولتز؛سیدنی شولتز؛ سیدنی الن شولتز(1987۱۹۸۷). تاریخ روان شناسیروان‌شناسی نوین. ترجمه علی اکبر سیف و همکاران(1370)،چاپ، چاپ اول،انتشارات رشد،تهران،صفحهرشد، تهران، صفحه 332-333</ref>
 
== منابع ==
 
{{ترتیب‌پیش‌فرض:مورای، هنری}}
 
[[رده:استادان دانشگاه هاروارد]]
[[رده:پروژه ام‌کی‌اولترا]]