تفاوت میان نسخه‌های «عینی‌گرایی (فلسفه)»

(←‏شناخت: ارجاع)
# پدیده‌ مستقل از ذهن انسان مانند شیء خارجی و ویژگیهای آن و رویدادها
# دانش، باور، حکم، نظریه، جمله و بازنمایی ذهنی:
## نظریه‌های قائل به اجماع<ref>consensus theories</ref> یا بین‌الاذهانی<ref>intersubjective</ref>:
### بالفعل<ref>actual</ref>: گزاره به میزان اتفاق نظر عینی و به میزان اختلاف نظر ذهنی است.
### خلاف واقع<ref>counterfactual</ref>: گزاره به میزان اتفاق نظر انسانهای عاقل عینی است.
## نظریه‌های اشاره‌ای و ارجاعی<ref>indexical theories</ref>: گزاره از زبان اول شخص دربارهٔ خودش عینی نیست، ولی همان گزاره از زبان سوم شخص دربارهٔ او دارای عینیت است.
## نظریه‌های فراباز نمایانه<ref>metarepresentational theories</ref>:
## نظریه‌های قائل به تطابق<ref>correspondence theories</ref>:
 
== جستارهای وابسته ==