باز کردن منو اصلی

تغییرات

نماینده مردم مشهد دور اول مجلس شورای اسلامی که در 8 مرداد 60 توسط گروه فرقان ترور شد. از نزدیکان مقام معظم رهبری در مبارزات شرق کشور...
* [[اسدالله کیان ارثی]]
* [[محمد کیاوش]]
* سید رضا کامیاب
 
کاربر گمنام