تفاوت میان نسخه‌های «عینی‌گرایی (فلسفه)»

(←‏شناخت: استقلال)
## نظریه‌های قائل به اجماع<ref>consensus theories</ref> یا بین‌الاذهانی<ref>intersubjective</ref>:
### بالفعل<ref>actual</ref>: گزاره به میزان اتفاق نظر عینی و به میزان اختلاف نظر ذهنی است.
#### عینیت‌گرایی حداقلی:
#### عینیت‌گرایی معتدل:
#### عینیت‌گرایی شدید:
### خلاف واقع<ref>counterfactual</ref>: گزاره به میزان اتفاق نظر انسانهای عاقل عینی است.
## نظریه‌های اشاره‌ای و ارجاعی<ref>indexical theories</ref>: گزاره از زبان اول شخص دربارهٔ خودش عینی نیست، ولی همان گزاره از زبان سوم شخص دربارهٔ او دارای عینیت است.