تفاوت میان نسخه‌های «فهرست والیان سامانی در طبرستان»

صفحه‌ای تازه حاوی «{{تاریخ طبرستان}} دودمان سامانیان با رضایت خلفای عباسی مدتی قیوم...» ایجاد کرد
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{تاریخ طبرستان}} دودمان سامانیان با رضایت خلفای عباسی مدتی قیوم...» ایجاد کرد)
برچسب: عدم استفاده از یادکرد و پانویس
(بدون تفاوت)