تفاوت میان نسخه‌های «فارسنامه (ابن بلخی)»

 
== محتوای کتاب ==
ابن بلخی، در فارسنامه، نشان می‌دهد که سلطان سلجوقی که به اهمیت جغرافیایی و تاریخی فارس و نژاد مردم آن آگاه بود، از وی درخواست تألیف کتابی را کرد که آیینة تمام نمای فارس باشد و مؤلف نیز، به تألیف فارس‌نامه پرداخت <ref>{{پک|ذبیح‌الله صفا|ک=گنجینه سخن|ص= ص۴۸}}</ref> که نخستین کتاب مستقل و جامعی است که دربارة فارس، جغرافیا و سوابق و روحیات مردم آن به رشته تحریر کشیده شده است <ref>{{پک|ذبیح‌الله صفا|ک=گنجینه سخن|ص= ص۴۸}}</ref> . او در تألیف خود با دقت و وسواسی شگفت‌انگیز، از مؤثق‌ترین اطلاعات مندرج در کتاب‌های مختلف سود برد تا کاری تحقیقی و قابل اعتماد را عرضه بدارد و به همین جهت مواد کتاب خود را از یک اثر واحد برنگرفت و تنها به گفتة گذشتگان اکتفا نکرد و کوشید تا خود نیز، دیده‌ها و شنیده‌ها و دریافت‌های خویش را بر کتاب بیفزاید و نتیجه، آن شده است که پاره‌ای از اطلاعات و مطالب موجود در فارسنامه ابن‌بلخی، کاملاً دست اول و خاص و منحصر به این کتاب باشد و در هیچ اثر دیگری مشاهده نمی‌شود، همانند آنچه دربارة مالیات فارس و قبایل کرد و شبانکاره یا خلق و خوی مردم این دیار، آورده است <ref>{{پک|ذبیح‌الله صفا|ک=گنجینه سخن|ص= ص۱۷ تا ۴۷}}</ref> .
 
== بخش‌های فارسنامه ابن‌بلخی ==
۲۳

ویرایش