نام پرونده (رایانه): تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
(اصلاح فاصلهٔ مجازی، اصلاح نویسه‌های عربی، اصلاح ارقام، اصلاح سجاوندی)
بدون خلاصۀ ویرایش
برای نام پرونده‌ها یک رمزگذاری استاندارد عمومی وجود ندارد.
 
چراکه نام پرونده‌ها باید میان نرم افزارها مبادله شوتد(انتقال فایل شبکه، ذخیرهٔ فایل سیستم، نرم افزار پشتیبانی و هماهنگ سازی پرونده، مدیریت پیکربندی، فشرده سازی و بایگانی داده و…)، این بسیار مهم است که اطلاعات نام پرونده میان دو نرم افزار کاربردی از دست نرود. این مسئله موجب پذیرش گستردهٔ یونی کد به عنوان استانداردی برای رمزگذاری ام پرونده‌ها شد، گرچه برخی نرم افزارهای قدیمی ممکن است یونی کد را متوجه نشوند؛ و به همین دلیل امکان نمایش هر متن محلی را در هر سامانهٔ محلی فراهم می‌کندنشوند.
 
=== قابلیت همکاری نشانهٔ رمزگذاری ===
در گذشته، نام پرونده‌ها درهر کارکتریکاراکتری را تاجایی که برای فایل سیستم ایمن بود در نام پرونده‌های خود مجاز می‌دانستند. با اینکه این روش استفاده از هرگونه رمزگذاری را مجاز می‌داند، و به همین دلیل امکان نمایش هر متن محلی را در هر سامانهٔ محلی فراهم می‌کند، منجر به بسیاری از قابلیت‌های همکاری می‌شود.
 
یک نام پرونده داخل یک کشور ممکن است با استفاده از رشته‌های بایتی متفاوتی در سامانه‌های متمایز ذخیره شده باشد، مثلا یکی با استفاده از رمزگذاری Japanese Shift یا JIS و دیگری از رمزگذاری Japanese EUC. تبدیل ممکن نبوده زیرا بیشتر سامانه‌ها شرحی از رمزگذاری که برای یک نام پرونده استفاده شده را به عنوان قسنتیقسمتی از اطلاعات فایل توسعه یافته نمایش نمی‌دادند.
 
یک راه حل پذیرش یونی کد برای رمزگذاری نام پرونده‌ها بود.
۲۱

ویرایش