باز کردن منو اصلی

تغییرات

دیگر در قید نزدیکیها و زودیها و دیریها نیز در زبان امروزی می‌بایست جاری باشد. نزدیکیها به معنی همین نزدیکیها و زودیها به همین زودی...
 
در زبان نیشابوری نیز دو صورت دیگر از قید بر جای مانده و آن دو قید (تشنگی) و (گرسنگی) است که بصورت (توشنیا= تشنگی‌ها) گوسنیا گرسنگی‌ها) این پسوند (ایا) بجای (ایها) در لری نیز درواژه واژهیی تنیا بمعنی تنها هنوز جاری است که در زبان تبری بگونهٔ (تنیا درآمده‌است
 
با افزودن
۷۱

ویرایش